ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賄-, *賄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賄, huì, ㄏㄨㄟˋ] to bribe; riches, wealth
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To possess 有 wealth 貝,  Rank: 8,572

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贿赂[huì lù, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, 贿 / ] bribe, #6,639 [Add to Longdo]
受贿[shòu huì, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] to accept a bribe; bribery, #8,467 [Add to Longdo]
行贿[xíng huì, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] to bribe; to give bribes, #12,996 [Add to Longdo]
贿[huì, ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribe; bribery, #35,421 [Add to Longdo]
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribery; to give or accept bribes, #147,767 [Add to Longdo]
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ˊ ㄧˋ, 贿 / ] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わいろ, wairo] สินบน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まかない, makanai] (n) boarding; board; meals; catering; cook [Add to Longdo]
い付き[まかないつき, makanaitsuki] (n) with meals; meals inclusive [Add to Longdo]
い婦[まかないふ, makanaifu] (n) female cook [Add to Longdo]
い方;方(io)[まかないかた, makanaikata] (n) kitchen manager; chef; cook [Add to Longdo]
[まかなう, makanau] (v5u,vt) to give board to; to provide meals; to pay; to cover (the cost); (P) [Add to Longdo]
[わいろ, wairo] (n) bribe; sweetener; douceur; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費をえる。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
Mr Koop would be the last person to take a bribe.クープ氏は決して賂を受け取るような人ではない。
Between ourselves, he was dismissed for bribery.ここだけの話ですが、彼は収で首になったのです。
This is what is called a 'present' in some countries and 'bribery' in others.これはある国ではいわゆる「贈り物」で、他の国では「贈」である。
The politician had sticky fingers, and 5% of every contract ended in his pocket.その政治家は平然と賂を受け取り、全ての契約の5%が濡れ手に粟で彼の懐に入った。
The politician was not ashamed of having taken bribes.その政治家は賂を受け取ったことを恥じていなかった。
The official was suspected of accepting bribes from the construction companies.その役人は建設会社から賂を受け取った容疑をかけられた。
Unfortunately, you won't get anything done in that office unless you grease someone's palm.残念ながら、あのオフィスでは賂を使わない限り何事もうまくいかないよ。
It said the mayor is on the take.市長が賂を受け取ったんですって。
The mayor denied having taken a bribe.市長は賂を受け取ったことを否定した。
It was very sensible of him to reject the bribe.私がその賂を拒否したのは非常に賢明な事だった。
The bribery came to light.が明るみにでた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once you've taken your share, and I've looked after the weak and needy, I'm left broke.[JA] あなたに 賂を捧げて 何も残っていない すっからかんです King Arthur: Legend of the Sword (2017)
We are an institution. We can not be bribed or attacked,[JA] 私たちは機関です 賂や脅威は通じないです Live by Night (2016)
The boss must have forgotten to bribe them.[CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}肯定是老闆吝嗇沒賂他們了 Under the Rose (1992)
Bugging, bribes?[CN] 竊聽? 賂? A Hit Is a Hit (1999)
The grease has to be gold.[CN] 警察都得行 Music Box (1989)
He paid her?[JA] 賂ですか? Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
(about $500,000 then) by the Bank of England and sent to America to bribe the necessary Congressmen to get silver "demonetised".[CN] 英格蘭銀行給他十萬英鎊 (當時值五百萬美元) 去賂美國重要的國會議員 通過了銀幣惡法 The Money Masters (1996)
That's outright bribery.[CN] 這是徹頭徹尾的賂。 Harry and the Hendersons (1987)
- Look, suppose we find the right Ukrainian, we bribe him to bring us poison. Strychnine, cyanide...[CN] - 看,假如我們搞定了右邊那個烏克蘭衛兵, 賂他,讓他帶給我們毒藥、馬錢子、氰化物... Escape from Sobibor (1987)
I've got people bribing inspectors in Tallahassee and Sarasota.[JA] 上納金集金員たちがタラハシーとサラソタで 調査官らに賂を送りました Live by Night (2016)
Same bribes as last week. No problem.[JA] 賂の額は 先週のとおりですので 問題はない Live by Night (2016)
Someone greased the skids on this guy.[JA] 誰かが此奴を破滅させる為に賂を贈った Search and Destroy (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い付き[まかないつき, makanaitsuki] mit_Verpflegung [Add to Longdo]
[まかなう, makanau] bekoestigen, versorgen, bezahlen [Add to Longdo]
[わいろ, wairo] Bestechung, Bestechungsgeld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top