ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贖-, *贖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[贖, shú, ㄕㄨˊ] ransom; to buy; to redeem
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  賣 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [ideographic] To sell 賣 a soul for money 貝; 賣 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shú, ㄕㄨˊ, / ] redeem; to ransom, #17,146 [Add to Longdo]
赎回[shú huí, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] redeem, #8,782 [Add to Longdo]
赎金[shú jīn, ㄕㄨˊ ㄐㄧㄣ, / ] ransom, #30,093 [Add to Longdo]
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] atonement, #37,836 [Add to Longdo]
救赎[jiù shú, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ, / ] rescue and redeem [Add to Longdo]
救赎主[jiù shú zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ ㄓㄨˇ, / ] Redeemer [Add to Longdo]
赎罪日[Shú zuì rì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ, / ] Yom Kippur or Day of Atonement (Jewish holiday) [Add to Longdo]
赎罪日战争[Shú zuì rì zhàn zhēng, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Yom Kippur war of October 1973 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あがない, aganai] (n,adj-no) atonement; redemption; compensation [Add to Longdo]
う;購う[あがなう, aganau] (v5u,vt) to compensate; to make up for [Add to Longdo]
[しょくざい;ぞくざい;とくざい(ik), shokuzai ; zokuzai ; tokuzai (ik)] (n,vs) (1) atonement; (2) the Atonement [Add to Longdo]
罪の日[しょくざいのひ, shokuzainohi] (n) Yom Kippur; Day of Atonement [Add to Longdo]
罪意識[しょくざいいしき, shokuzaiishiki] (n) a sense of atonement [Add to Longdo]
[しょくゆう, shokuyuu] (n) (See 免罪符) indulgence (in the Catholic Church) [Add to Longdo]
宥状[しょくゆうじょう, shokuyuujou] (n) indulgence (religious) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember, it is essentially a symbol of penance.[CN] 記住,這基本上只是一種象徵性的 The Nun's Story (1959)
I knew that if I continued to live, in order to save the innocent victims of my mistakes, that was the price for my redemption.[CN] 如果這一直繼續下去 繼續生活 為了因我的錯誤 而牽連進來的無辜的受害者 都是將我救的代價 Madame Bovary (1969)
And you will be given a penance to perform in refectory or in chapel.[CN] 然後在用餐室或小聖堂進行 The Nun's Story (1959)
The degree of humiliation will tell you how much pride is still alive in you.[CN] 罪的謙卑程度將可反應出 你們門在所存有的驕傲 The Nun's Story (1959)
The Valkyrie, Erda's child, was locked in the bonds of sleep while her wise mother slept?[JA] ヴァルキューレで ヴァーラの娘は... 眠りの縛めの中で罪していたのか... 英知の母が眠っている間に Siegfried (1980)
So I can talk without having to say a culpa or do a penance.[CN] 所以我可以說話而不用去告罪或作 The Nun's Story (1959)
This is a redemption story, Mr. President.[JA] これは罪の物語です Chapter 7 (2013)
And therein lies the journey to true redemption.[JA] そこには 真の罪への旅があります The Coat Hanger (2012)
- Mother of our Redeemer.[JA] - 我々のい主の母よ The Magdalene Sisters (2002)
Kidnappings for exorbitant ransoms, robbery, extortion, blackmail.[CN] 過高金的綁架 搶劫,敲作,勒索 Salvatore Giuliano (1962)
Free coverage across the board.[JA] 罪の話にするんだ Chapter 7 (2013)
They also speak of forgiveness, redemption, rebirth.[JA] 寛容、罪、新生についても 書かれています The Good Shepherd (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top