ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贪-, *贪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[贪, tān, ㄊㄢ] greedy, covetous; corrupt
Radical: Decomposition: 今 (jīn ㄐㄧㄣ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,874

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] greedy, #6,891 [Add to Longdo]
[tān wū, ㄊㄢ ㄨ, / ] (political, moral) corruption, #7,040 [Add to Longdo]
[tān guān, ㄊㄢ ㄍㄨㄢ, / ] a grasping official; a greedy mandarin, #11,756 [Add to Longdo]
[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, / ] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid, #12,892 [Add to Longdo]
[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, / ] greedy, #17,059 [Add to Longdo]
[tān tú, ㄊㄢ ㄊㄨˊ, / ] to seek, #21,437 [Add to Longdo]
[tān chī, ㄊㄢ ㄔ, / ] gluttony, #32,307 [Add to Longdo]
[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, / ] greed; avarice; rapacious; avid, #37,103 [Add to Longdo]
[tān cái, ㄊㄢ ㄘㄞˊ, / ] to be greedy in getting money, #42,903 [Add to Longdo]
[tān liàn, ㄊㄢ ㄌㄧㄢˋ, / ] to cling to, #45,046 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And fixed his evil eyes on her like a viper.[CN] 用毒蛇般婪的眼光盯住她 Taki no shiraito (1933)
You don't think we're after that penny-ante reward?[CN] 你应该不会以为我们是想那一万块奖金吧 It Happened One Night (1934)
Don't be a hog, Dundy.[CN] 别太了,邓迪 The Maltese Falcon (1941)
This place is full of vultures.[CN] 这地方布满婪的人 Casablanca (1942)
You sleep too much, hurry up.[CN] 你太睡了,快点! The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.[CN] 婪毒害了人的灵魂, 并用憎恨阻隔了世界 一步步让我们走向血腥. The Great Dictator (1940)
- I say, we don't want to appear greedy.[CN] 我们不想显得太心 那个啊 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.[CN] 凌驾于我们之上的悲惨 只不过是短暂的婪, 只不过是那些害怕人类进步 的人的痛苦而已 The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.[CN] 让我们为了自由的世界而斗争, 为了废除国家的障碍而斗争, 为了驱除婪,憎恨和不宽容而斗争. The Great Dictator (1940)
You wandered off... like a wanton, greedy child... to break your heart and mine.[CN] 像一个荒唐的 婪的孩子 伤你的心和我的 Wuthering Heights (1939)
- We don't want to appear greedy. - Huh?[CN] 我们不想太心,迪斯先生 什么? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I'll outlive all of you, you sinister buzzards. All of you![CN] 我会比你们所有的人 都要长寿 你们这些险恶的 得无厌之徒. The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top