ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贼-, *贼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[贼, zéi, ㄗㄟˊ] thief, traitor; cunning, sly
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  戎 (róng ㄖㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] weapons,  Rank: 2,001

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zéi, ㄗㄟˊ, / ] thief, #4,400 [Add to Longdo]
[hǎi zéi, ㄏㄞˇ ㄗㄟˊ, / ] a pirate, #13,005 [Add to Longdo]
[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
[qiè zéi, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄟˊ, / ] thief, #23,143 [Add to Longdo]
卖国[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, / ] traitor, #38,835 [Add to Longdo]
[wū zéi, ㄗㄟˊ, / ] cuttlefish, #48,188 [Add to Longdo]
心虚[zuò zéi xīn xū, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, / ] to have a guilty conscience (idiom), #61,359 [Add to Longdo]
[nì zéi, ㄋㄧˋ ㄗㄟˊ, / ] renegade; traitor and bandit, #71,402 [Add to Longdo]
[jiān zéi, ㄐㄧㄢ ㄗㄟˊ, / ] a traitor; a treacherous bandit, #82,334 [Add to Longdo]
[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, / ] shifty gaze; furtive glance, #95,140 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably thief tried to steal it. Guard take it away, thief kill him.[CN] 有可能窃试图盗走它 然后守卫夺过去,于是窃杀了他 The Mummy (1932)
The word of a thief![CN] 盗之言 Baltic Deputy (1937)
Not only has she consorted with this Saxon rebel...[CN] 她不仅与撒克逊叛在一起... The Adventures of Robin Hood (1938)
Are we thieves?[CN] 我们是吗? Baltic Deputy (1937)
Call the police, Minchae![CN] 你说这边有一对母女窃 Episode #1.2 (2004)
How would it feel to be up there?[CN] 卖国大叔 Episode #1.5 (2004)
I knew a Baldwin once, a horse thief. Couldn't be the same fellow, could it?[CN] 我以前认识个包温是个盗马 不会是同一个人,对吧? His Girl Friday (1940)
What are ya, tryin' to do, be a scab?[CN] 你要做工吗? The Grapes of Wrath (1940)
Every runaway serf and Saxon thief in the shire is joining him.[CN] 每个逃跑的奴隶 郡里的每个都与他一伙 The Adventures of Robin Hood (1938)
Why, you thief you![CN] 你这个小 The Whole Town's Talking (1935)
Do you be a thief?[CN] 做吗? Song at Midnight (1937)
People always find out and it ruins the reputation.[CN] 你像一个 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top