ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乾-, *乾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乾, gān, ㄍㄢ] arid, dry; to fertilize; to penetrate; heavenly generative principle (male)
Radical: Decomposition: 龺 (gān ㄍㄢ)  乞 (qǐ ㄑㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Rays 十 emanating from the 日; 乞 provides the pronunciation,  Rank: 1,999

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan, #820 [Add to Longdo]
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
干燥[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry, #9,498 [Add to Longdo]
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle, #11,337 [Add to Longdo]
[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe, #15,313 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんそう, kansou] (n) ความแห้งแล้ง,ความแห้ง , See also: R.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かわく, kawaku] Thai: แห้ง English: to get dry

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n) qian (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P) [Add to Longdo]
[かわき, kawaki] (n) drying; dryness [Add to Longdo]
ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch [Add to Longdo]
きの早い[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes) [Add to Longdo]
[かわく, kawaku] (v5k,vi) to get dry; (P) [Add to Longdo]
せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away [Add to Longdo]
びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
ドック[かんドック, kan dokku] (n) dry dock [Add to Longdo]
パン[かんパン, kan pan] (n) cracker; hard biscuit; hardtack [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bottoms up!杯!
A toast to your 20th Anniversary!20周年記念に杯。
Here's to you!あなたに杯!
To your future!あなたの未来に杯!
Here's to you! Cheers!あなた方に、杯。
It's the dry here.ここは今期です。
The paint on the door is not dry yet.このドアのペンキはまだいていない。
On this occasion, we should drink a toast.この機会に杯すべきだ。
These dry sticks catch fire easily.これらのいた小枝はすぐ燃える。
Here's to your health!ご健康を祝して杯。
It will take awhile for the cement to dry before we can use it to park the car.セメントがいて車が止められるようになるのにしばらくかかる。
The wet shirt will soon dry up.そのぬれたシャツはすぐにくだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheers.[JA]  Confrontation (2017)
Cheers, Liv.[JA] -  Feed (2017)
- Gentlemen, the king. - The king.[CN] 先生們 為國王杯 為國王 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Bang![JA] 杯! Wonder Woman (2017)
It is rather a filthy room, isn't it?[CN] 這就是一所不淨的房子,不是嗎? The Uninvited (1944)
L'chaim.[JA]  The Return (2017)
You're not gonna find him standing here.[CN] 站著是找他不到的 The Steel Helmet (1951)
Cheers, arseholes.[JA] 杯 マヌケども Salesmen Are Like Vampires (2017)
And to come right out with it, father, maybe I'm 53, but I wash my feet.[CN] 我可能53歲了,我會洗淨腳 La Poison (1951)
To that very good fellow, Mr Oakley.[CN] 为奥克里先生 Shadow of a Doubt (1943)
But first, a toast![JA] だが、その前に杯! Dragonstone (2017)
You Navy guys think you're tough, don't ya?[CN] 你個乳臭未的小子覺得自己很厲害,是不是? Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top