ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塔-, *塔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[塔, tǎ, ㄊㄚˇ] tower, spire, tall building
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  荅 (dā ㄉㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,030

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄊㄚˇ, ] pagoda; tower; minaret, #2,536 [Add to Longdo]
金字[jīn zì tǎ, ㄐㄧㄣ ㄗˋ ㄊㄚˇ, ] pyramid, #11,091 [Add to Longdo]
利班[tǎ lì bān, ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ ㄅㄢ, ] Taliban, #13,870 [Add to Longdo]
[Kǎ tǎ ěr, ㄎㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, / ] Qatar, #14,253 [Add to Longdo]
[Fǎ tǎ hè, ㄈㄚˇ ㄊㄚˇ ㄏㄜˋ, ] Fatah, Palestinian organization, #21,406 [Add to Longdo]
斯社[Tǎ sī shè, ㄊㄚˇ ㄙ ㄕㄜˋ, ] TASS; Information Telegraph Agency of Russia, #21,611 [Add to Longdo]
[dēng tǎ, ㄉㄥ ㄊㄚˇ, / ] lighthouse, #25,254 [Add to Longdo]
[bǎo tǎ, ㄅㄠˇ ㄊㄚˇ, / ] pagoda, #31,395 [Add to Longdo]
[tǎ lóu, ㄊㄚˇ ㄌㄡˊ, / ] tower (of building), #33,621 [Add to Longdo]
吉克斯坦[Tǎ jí kè sī tǎn, ㄊㄚˇ ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Tajikistan, #34,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (n,n-suf) (1) tower; steeple; spire; (n) (2) (abbr) (original meaning) (See 卒婆・1,婆・1) stupa; pagoda; dagoba; (P) [Add to Longdo]
[とうや;とうおく, touya ; touoku] (n) rooftop structure, e.g. tower, elevator machine room, etc. [Add to Longdo]
頭;[たっちゅう, tacchuu] (n) sub-temple, especially one founded to commemorate the death of a high priest [Add to Longdo]
[とうば, touba] (n) (1) (abbr) (See 卒婆・1) stupa; pagoda; (2) (See 卒婆・2) wooden grave tablet [Add to Longdo]
[とうろう, tourou] (n) (obsc) tall building [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The clock on that tower is accurate.あのの時計は正確だ。
How high is that tower?あのはどのくらいの高さですか。
That is a pagoda.あれはです。
Galileo dropped two iron balls from the top of the tower.ガリレオは二つの鉄の玉をのてっぺんから落とした。
This castle tower commands a panoramic view of the whole city.この城のから町の全景が見渡せる。
This tower commands a full view of the city.このから町全体が見渡せます。
This is the tallest tower in Japan.これは日本で一番高いだ。
The jet plane landed following the instructions of the control tower.ジェット機は管制からの誘導で着陸した。
There was a tower on the top of the mountain.その山の頂上にがあった。
That big advertisement tower puts our city to shame.その大きな広告は私達の市にとって恥だ。
The tower fell into ruin.そのは崩壊した。
Many years have been spent in building the tower.そのを建てるのに長い年月が費やされた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe I'll lock you in the tower for a few years till your head is ready.[JA] に2、3年閉じ込めて ちょうどいい頃になったら、 Return to Oz (1985)
Kida...[CN] 姬 Atlantis: The Lost Empire (2001)
**[CN] -A 泽 The Love Factor (1969)
Brentano.[CN] 布兰 Sheer Madness (1983)
Intensify the forward batteries.[JA] 前面の砲からの攻撃を強化! Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Tucker![CN] 克人! Dances with Wolves (1990)
Florence, Pisa with it's leaning tower.[JA] フィレンツェ、ピサ、 その斜と... Live for Life (1967)
- He's at the uplink tower.[JA] 電波に着いた Aliens (1986)
- Natalie![CN] 娜莉? Girls Just Want to Have Fun (1985)
Anita![CN] 安尼 1900 (1976)
Tucker![CN] 克! John Tucker Must Die (2006)
You, who rule by beauty radiant race, foolishly you strive for towers of stone and pledge woman's beauty![JA] お前 美しさを統治の根本とする者が 輝かしい部族から なんと愚かな 石造りのを欲しがり 女の美しさを担保にするとは! Das Rheingold (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] TURM [Add to Longdo]
[とうば, touba] Stupa, (schmale hoelzerne) Grabtafel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top