ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

诺贝尔

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -诺贝尔-, *诺贝尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
诺贝尔[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
诺贝尔和平奖[Nuò bèi ěr hé píng jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel peace prize [Add to Longdo]
诺贝尔文学奖[Nuò bèi ěr wén xué jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] the Nobel prize for literature [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The main eftect of the war against Japan in the Far East was the nourishing of the spirit of nationalism in Asia.[CN] (诺贝尔·弗兰克兰德 历史学家) 在远东的这场反对日本的战争的主要 结果 是亚洲的民族主义精神的滋长 Reckoning: 1945... and After (1974)
At age 60 was honored a Nobel Prize at age 26 was become a professor.[CN] 60岁获得诺贝尔奖 26岁成为教授 The Illumination (1973)
You, Professor Julian Keeley, awarded the Nobel prize for science and humanity.[CN] 你 朱利安・基利教授 获得过科学和人道诺贝尔 The Satanic Rites of Dracula (1973)
- Not the Nobel Prize winner?[CN] - 不是诺贝尔奖获得者吗? The Satanic Rites of Dracula (1973)
Dr. Stone, a Nobel Prize winner, twice president of the National Academy of Sciences, is well known here in Washington.[CN] 斯通博士,诺贝尔奖获得者 两届国家学术委员会主席 在华盛顿很受欢迎 The Andromeda Strain (1971)
In a sense, the people I fought with in the war were, in my view, all heroes, in the sense that they were... tremendous believers in what we were trying to do.[CN] (诺贝尔·法兰克兰德 帝国战争博物馆馆长) 从某种意义上来说,在这场战争中 我与之并肩战斗的人,在我看来,都是英雄, 因为他们都... 对我们试图 完成的事业充满极大的信心 Remember (1974)
Your share will amount to how many Nobel Prizes?[CN] 你的那份相当于 几份的诺贝尔奖金? Thunderball (1965)
So far nothing. Our Nobel laureate here won't scan on the inside because he says...[CN] 到目前为止,没发现任何东西 这里有我们的 诺贝尔奖获得者... The Andromeda Strain (1971)
You might've thought inflation would be the major problem, because in most countries, in most wars, it's been a major problem.[CN] (保罗·萨缪尔森 诺贝尔经济学奖得主) 在1930年代漫长的大萧条后 这深受感激 你可能以为通胀会成为主要问题, On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
Not nowadays. Dr. Ralph Bunche proved that.[CN] 不是今天的理由, 拉尔夫·本奇博士已经证明了这点(第一个获得诺贝尔和平奖的黑人) Blackboard Jungle (1955)
At age 42 was honored a Nobel Prize at age 22 was become a professor.[CN] 42岁获得诺贝尔奖 22岁成为教授 The Illumination (1973)
At age 31 was honored a Nobel Prize[CN] 31岁获得诺贝尔 The Illumination (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top