ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坝-, *坝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坝, bà, ㄅㄚˋ] embankment; dam
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,786

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bà, ㄅㄚˋ, / ] dam; dike; embankment, #6,384 [Add to Longdo]
[dà bà, ㄉㄚˋ ㄅㄚˋ, / ] dam, #11,784 [Add to Longdo]
[dī bà, ㄉㄧ ㄅㄚˋ, / ] dam, #30,111 [Add to Longdo]
[shuǐ bà, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄚˋ, / ] dam; dike, #39,267 [Add to Longdo]
葛洲[gé zhōu bà, ㄍㄜˊ ㄓㄡ ㄅㄚˋ, / ] name of a place, Gezhouba Dam on the Changjiang River, in Sichuan, #43,700 [Add to Longdo]
[Píng bà, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚˋ, / ] (N) Pingba (place in Guizhou), #56,516 [Add to Longdo]
[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, / ] Ngawa (Tibetan, Chinese Aba), town formerly in Kham province of Tibet, present Sichuan, #64,910 [Add to Longdo]
[Ā bà zhōu, ㄚ ㄅㄚˋ ㄓㄡ, / ] abbr. 阿壩藏族羌族自治州|阿藏族羌族自治州 for Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture in north Sichuan, capital Barkam 馬爾康鎮|马尔康镇, Chinese Ma'erkang, #71,214 [Add to Longdo]
[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, / ] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete), #82,594 [Add to Longdo]
藏族羌族自治州[Ā bà Zàng zú Qiāng zú zì zhì zhōu, ㄚ ㄅㄚˋ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄤ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture in north Sichuan, capital Barkam 馬爾康鎮|马尔康镇, Chinese Ma'erkang, #116,748 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crowd flooded in like water into a dam.[CN] 人群像夺而出的洪水 充斥四周 Le Plaisir (1952)
All it means is my father came here to work on the dam and liked it and stayed.[CN] 它只意味着我爸爸来这建大 喜欢上就定居了 All it means is my father came here to work on the dam and liked it and stayed. Viva Las Vegas (1964)
We'll change at the reservoir.[CN] 我们在水换衣服 The Red House (1947)
They must get a lot of power from this dam.[CN] 这水定可提供很多能源 Saboteur (1942)
Out to the right, down the embankment steps, the other end of the building.[CN] 出去往右,就在堤的下面 大厦的另一末端 Night and the City (1950)
I'm agin dams of any kind.[CN] 我反对任何形式的大 Wild River (1960)
It's too risky now. We're already abandoning the dam.[CN] 现在太冒险了 已取消炸堤 Saboteur (1942)
We've just built this big dam downriver.[CN] 我们刚在下游建了大 Wild River (1960)
I think I'll go jump over the dam and take this with me.[CN] 我想我要带着这个去跳 I think I'll go jump over the dam and take this with me. Viva Las Vegas (1964)
There's already enough dams locking things up.[CN] 已经有足够多的大禁锢事物 Wild River (1960)
or TVA, and authorized it to build a series of dams at chosen points along this river.[CN] 简称TVA 授权它在沿河选定地点 建造一系列拦河大 Wild River (1960)
And do you know what that will mean?[CN] 您知道建意味着什么吗? Wild River (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top