Search result for

*worthy*

(295 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: worthy, -worthy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthy[ADJ] คุ้มค่า, See also: มีค่าเพียงพอ
worthy[ADJ] ซึ่งน่าเคารพ, See also: ซึ่งน่ายกย่อง, Syn. honorable, respectable, Ant. unworthy, worthless
worthy[N] ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
unworthy[ADJ] ไม่มีค่าพอ, See also: ไม่คู่ควร, Syn. undeserving, Ant. deserving
unworthy[ADJ] ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. unbecoming
airworthy[ADJ] ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
seaworthy[ADJ] แข็งแรงพอสำหรับออกทะเล, See also: (เรือ) ปลอดภัยสำหรับออกทะเล, Syn. tight, fit for sea, navigable, secure
newsworthy[ADJ] น่าสนใจหรือสำคัญเพียงพอที่จะนำมาเป็นรายงานข่าว, Syn. interesting, Ant. uninteresting
noteworthy[ADJ] น่าสังเกต, See also: สำคัญ, ควรพิจารณา, น่าจดจำ, น่าสนใจ, Syn. significant, Ant. insignificant, unimportant
roadworthy[ADJ] (รถยนต์) ปลอดภัยสำหรับการขับขี่
blameworthy[ADJ] ซึ่งควรตำหนิ
crashworthy[ADJ] ที่ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย
thankworthy[ADJ] ควรได้รับการขอบคุณ
trustworthy[ADJ] น่าไว้วางใจ
praiseworthy[ADJ] น่าชมเชย, Syn. admirable
untrustworthy[ADJ] ไม่น่าไว้ใจ, See also: ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unreliable, Ant. trustworthy, reliable, dependable
worthy of the name[IDM] สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น, See also: สมควรได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้,เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
seaworthy(ซี'เวิร์ธธี) adj. เหมาะสำหรับออกหรือเดินทะเล., See also: seaworthiness n.
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable

English-Thai: Nontri Dictionary
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล,เหมาะกับทะเล
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think he wishes he had another son, one who is worthy of taking his place.เขาปรารถนาจะมีลูกชายอีกสักคน คนที่เหมาะจะสืบทอดบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
He will prove himself worthy and lift the curse if you give him one more chance.เขาจะพิสูจน์ตัวเองและแก้คำสาปได้ แค่ท่านให้โอกาสเขาอีกครั้ง The Labyrinth of Gedref (2008)
He is a great warrior, my lord. I do hope to be a worthy opponent.องค์ชายเป็นนักรบที่เยี่ยมยอดมาก ฝ่าบาท กระหม่อมคิดว่าคงเป็นคู่แข่งที่คุ่มค่าต่อการต่อสู้ Valiant (2008)
You're not worthy of knighthood.เจ้าไม่คู่ควรที่จะอยู่ในเหล่าอัศวิน Lancelot (2008)
Then, maybe one day, fate shall grant me another chance to prove myself a worthy knight of Camelot.บางทีวันนึงโชคชะตาอาจจะให้โอกาสกระหม่อมอีกซักครั้ง เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแก่การเป็นอัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
You want me to prove I'm worthy of the throne.ท่านอยากให้ข้าพิสูจน์ว่าข้าไม่คู่ควรกับบัลลังก์ Excalibur (2008)
It's worthy of a King.มันคู่ควรกับกษัตริย์ Excalibur (2008)
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
You must prove yourself worthy of being my apprenticeเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเจ้า ว่ามีค่าพอที่จะมาเป็นลูกศิษย์ข้า Cloak of Darkness (2008)
I am worthy, as you shall seeข้ามีค่าพอ อย่างที่ท่านจะได้เห็น Cloak of Darkness (2008)
I'm leaving this in your hand 'coz you seem trust-worthyฝากเจ้าดูแลแทนข้าด้วย มีเพียงเจ้าที่ข้าวางใจ Portrait of a Beauty (2008)
A noteworthy Iljimae like that, I wonder what type of person is he?น่าจดจำเหมือนอิลจิเม,ฉันประหลาดใจกับคนแบบเจ้าจริงๆ Iljimae (2008)
Do you think that little boy's mouth is trustworthy?เจ้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นจะไม่ปากสว่างเหรอ? Iljimae (2008)
- We suffered because of those unworthy lowborn!-พวกเราต้องอดทนก็เพราะพวกที่เกิดมาเป็นชนชั้นต่ำเนี่ยนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I've been watching you. You seem trustworthy.ฉันจับตามองนาย นายดูซื่อสัตย์ดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He traveled the land in search of worthy foes.เขาเดินทางไปทั่วสารทิศ เพื่อค้นหาศัตรู Kung Fu Panda (2008)
But who? Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power?แต่จะเป็นใครล่ะ ที่สมควรได้รับสิ่งนี้ Kung Fu Panda (2008)
Finally, a worthy opponent.ในที่สุด คู่ต่อสู้ที่คู่ควร Kung Fu Panda (2008)
He's not worthy of our trust.เขาไม่คู่ควรกับความไว้ใจของเราหรอก Episode #1.5 (2008)
The Dollar is no longer trustworthy.เงินดอลล่าเริ่มจะวางใจไม่ค่อยได้แล้ว Quantum of Solace (2008)
I made mistakes, horrendous ones, ones that were not worthy of a president, ones that did not meet the standards of excellence that I always dreamed of as a young boy.เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไม่สมควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานของความเป็นเลิศ ที่ผมใฝ่ฝันถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก Frost/Nixon (2008)
You were a worthy opponent.คุณเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรทีเดียว Frost/Nixon (2008)
I know you're trustworthy. I just...ฉันแค่ไม่อยากทำให้คนอื่นอันตราย Burn After Reading (2008)
- You lowered your expectations... ...of what you are worthy of.ฉันรู้ว่าแกลดความคาดหวัง ในตัวผู้ชายลงไปมาก Pineapple Express (2008)
On second thought, there is another worthy man in my kingdom, and it wouldn't be fair unless he got a shot, too.มันคงไม่ยุติธรรมหากเราไม่ให้โอกาสเขา เซอร์ซ่อมมาเยอะ Bedtime Stories (2008)
- Cringeworthy or what?- เรื่องน่าอายหรือไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And you're not worthy of her.แต่เธอนะไม่มีค่าพอกับลูกฉัน Loyal and True (2008)
For there is nothing praiseworthy about his rule here.มันไม่มีอะไรเป็นไปตามกฎของเขาทีนี่ The Art of the Deal (2008)
'Cause the first rule of scout law is to be trustworthy, and, uh, you suck at that.เพราะว่า กฏข้อแรกของลูกเสือ คือความไว้วางใจ ซึ่งคุณติดในข้อนี้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
A leader worthy of our secret.ผู้นำ ที่คู่ควรกับความลับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Jack Bauer is the most trustworthy, honorable man I know, and he's my friend.แจ็ค บาวเออร์เป็นคนที่เชื่อใจได้มากที่สุด ซื่อสัตย์มากที่สุด เท่าที่ฉันเคยพบ และเขาก็เป็นเพื่อนฉันด้วย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Do have someone trustworthy you can send?คุณมีใครที่ไว้ใจได้ไหม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
She is certainly not worthy of your greatness.หล่อนไม่ควรคู่กับความใหญ่ยิ่งหรอก Drag Me to Hell (2009)
George Arthur Worthy. BOY:นั่นคือใคร Some Kinda Love (2009)
Yeah, but the name, Worthy.ใช่ ตายมาหลายเดือนแล้ว มีน่าทำงานกับเขาใช่มั้ย Some Kinda Love (2009)
Have you seen that? Worthy.ใช่แต่เขาชื่อ วอร์ธี่ Some Kinda Love (2009)
Worthy.จำได้ว่าจากไหนน่ะ Some Kinda Love (2009)
What? There it is. Worthy.มีน่า คือฉันทำวีดีโอของมีน่าไว้นิดหน่อย Some Kinda Love (2009)
George Arthur Worthy.ใช่ พวกเขาไม่รู้ว่าต้องมองหาอะไร Some Kinda Love (2009)
Who is George Worthy and why are you looking at his file?อ่อใช่ Some Kinda Love (2009)
Then he is not worthy of you.เขาไม่ได้มีค่าพอสำหรับเธอหรอก Princess Protection Program (2009)
According to your policy, your secretary is older and weaker and,therefore, less worthy to survive.ตามนโยบายของเลขา คือแก่และไม่พร้อมที่จะรอด Saw VI (2009)
He made me feel like i was worthy of...เขาทำให้ฉันรู้ถึงคุณค่า Demonology (2009)
It's nice that he finally decided I'm worthy,มันดีที่ในที่สุดเขาคิดว่าผมมีคุณค่า Gone with the Will (2009)
A quick and trustworthy cab service.บริการเรียกแท็กซี่ไว้ใจได้ยังไงล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
She's so praise worthy.ฉันนับถือเธอจริงๆ Episode #1.7 (2009)
I want to make something worthy quickly.เพราะชั้นอยากทำให้ดีที่สุดค่ะ Episode #1.19 (2009)
Gabriel is a good guy. He's trustworthy.กาเบเรียลเป็นคนดี เขาไว้ใจได้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I mean, if we were going to rank crushworthy teachers at this school, you'd be number one with a bullet.ถ้ามีการโหวตคุณครูเสน่แรง คุณคงได้ที่หนึ่งแน่ๆ Ballad (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthyA man worthy of his salt cannot do such a thing.
worthyAota was not worthy of your trust.
worthyApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
worthyChurchill was a worthy statesman.
worthyDon't have anything to do with him. He is completely untrustworthy.
worthyFrom hand to mouth will never make a worthy man.
worthyHe courage is worthy of high praise.
worthyHe is a poet worthy of the name.
worthyHe isn't worthy to take the lead.
worthyHe is worthy of our praise.
worthyHe is worthy to be captain of our team.
worthyHer behavior is worthy of reverence.
worthyHer diligence is indeed worthy of praise.
worthyHis behavior is worthy of praise.
worthyHis behavior is worthy of respect.
worthyHis brave action is worthy of a medal.
worthyHis bravery is worthy of praise.
worthyHis courage is worthy of high praise.
worthyHis deed is worthy of praise.
worthyHis honesty is worthy of great praise.
worthyHis performance was worthy of praise.
worthyHis proposal is worthy to be considered.
worthyI believe that he's trustworthy.
worthyI have erred in thinking him trustworthy.
worthyIt is a worthy ambition to do well whatever one does.
worthyKate's wish is to prove that she is a worthy actress.
worthyMary was not worthy of your trust.
worthyNot a word he says is worthy to be heard.
worthyRome is worthy of a visit.
worthyThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
worthyThe event is worthy of remembrance.
worthyThe novel is worthy of praise.
worthyThe offer is worthy of being considered.
worthyThe problem is worthy of being remember.
worthyThere was nothing worthy of remark at the fair.
worthyThe statesman is worthy of respect.
worthyThe thongs of whose sandals I am not worthy to untie.
worthyThey are unworthy of the praise given them.
worthyThis book is worthy of attention.
worthyThis book is worthy of praise.
worthyThis is a matter worthy of note.
worthyWe will elect whoever we believe is worthy.
worthyYour proposal is worthy of being considered.
worthyYou should associate with people who you believe are trustworthy.
worthyYou should have your house built by a trustworthy builder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
รกสมอง[V] be unworthy for thinking, Example: เขาไม่ได้คิดอะไรอีกต่อไปแล้ว เพราะคิดไปก็รกสมอง, Thai definition: ไม่เกิดประโยชน์
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
สำคัญ[V] be important, See also: be insignificant, be crucial, be vital, be serious, be noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำคัญ[ADJ] important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สุจริตใจ[V] be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
น่าชม[V] be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
มีสัจจะ[V] be honest, See also: be trustworthy, be upright, be truthful, be scrupulous, be virtuous, Syn. มีสัจ, Ant. ไร้สัจจะ, Example: เขาเป็นคนใจนักเลง รักพวกพ้อง มีสัจจะ, Thai definition: มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
มีค่า[V] be worthy of, Example: ความห่วงใยของเธอมีค่าต่อฉันมากทีเดียว, Thai definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
ศันสนีย์[ADJ] praiseworthy, Thai definition: ที่พึงสรรเสริญ, ที่พึงชม
สมศักดิ์ศรี[V] deserve one's dignity, See also: be suitable for one's rank, be worthy of one's dignity, Syn. สมศักดิ์, Example: เขาคิดว่านี่เป็นงานต่ำ ไม่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ดีอย่างเขา, Thai definition: สมควรแก่เกียรติยศชื่อเสียง
ทรรศนีย์[ADJ] beautiful, See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous, Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่เชื่อถือได้[ADJ] reliable, See also: trust worthy, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้, Thai definition: ซึ่งเชื่อถือได้
น่าคิด[ADJ] considerable, See also: important, worthy of respect or attention, Syn. น่าพิจารณา, น่าไตร่ตรอง
น่าชมเชย[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าชื่นชม[ADJ] praiseworthy, See also: admirable, laudable, commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชม[V] be praiseworthy, See also: be admirable, be laudable, be commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, Example: คำพูดของท่านผู้นำน่าชื่นชมมาก
น่ายกย่อง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าเชิดชู, น่าเคารพ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ที่ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าสรรเสริญ[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่ายกย่อง, น่าเชิดชู, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
บูชนียสถาน[N] place worthy of being worshipped, Syn. ปูชนียสถาน, Example: พระวชิรญาณภิกขุเสด็จออกธุดงค์ยังบูชนียสถานต่างๆ ก็จะมีอิทธิปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่เนื่องด้วยศาสนา ซึ่งเป็นที่ควรแก่การเคารพบูชา
ควรค่า[V] be worthy of, See also: deserve, be worthwhile, be valuable, Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร, Example: นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ, Thai definition: มีคุณสมบัติเหมาะสม
อวชาตบุตร[N] son who is inferior to his father, See also: a man unworthy of his family name, Ant. อภิชาตบุตร, Example: ่หมอดูบอกว่าเขาเป็นอวชาตบุตร, Thai definition: บุตรที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าบิดามารดา
ส่อพิรุธ[V] be suspicious, See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy, Syn. ส่อแววพิรุธ, Example: จำเลยทั้ง 20 คนส่อพิรุธให้การวกไปวนมาตลอด, Thai definition: แสดงให้รู้เป็นนัยๆ ว่ามีความผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
มีค่า[v. exp.] (mī khā) EN: be worthy of   FR: avoir de la valeur
มีคุณค่า[adj.] (mī khunkhā = mī khunnakhā) EN: valuable ; worthy   
น่า-[X] (nā-) EN: fit for ; worthy ; likely   FR: digne de ; qui pousse à
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าชมเชย[adj.] (nāchomchoēi) EN: admirable ; praiseworthy   FR: admirable
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy   FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   
ไว้ใจได้[adj.] (waijaidāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable   FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai dāi) EN: reliable ; trustworthy   FR: fiable

CMU English Pronouncing Dictionary
WORTHY    W ER1 DH IY0
UNWORTHY    AH0 N W ER1 DH IY0
ESWORTHY    EH1 S W ER0 DH IY0
SEAWORTHY    S IY1 W AO2 R DH IY0
AIRWORTHY    EH1 R W ER2 DH IY0
NASWORTHY    N AE1 S W ER0 DH IY0
KENWORTHY    K EH1 N W ER2 DH IY0
FOXWORTHY    F AA1 K S W ER2 DH IY0
NEWSWORTHY    N UW1 Z W ER2 DH IY0
NOTEWORTHY    N OW1 T W ER2 DH IY0
NOSEWORTHY    N OW1 Z W ER2 DH IY0
NORSWORTHY    N AO1 R S W ER0 DH IY0
GALSWORTHY    G AE1 L Z W ER2 DH IY0
LANGWORTHY    L AE1 NG W ER0 DH IY0
FOXWORTHY'S    F AA1 K S W ER2 DH IY0 Z
TRUSTWORTHY    T R AH1 S T W ER2 DH IY0
GOLDSWORTHY    G OW1 L D Z W ER2 DH IY0
PRAISEWORTHY    P R EY1 Z W ER2 DH IY0
CREDITWORTHY    K R EH1 D AH0 T W ER2 DH IY0
UNTRUSTWORTHY    AH0 N T R AH1 S T W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthy    (n) (w @@1 dh ii)
unworthy    (j) (uh1 n w @@1 dh ii)
airworthy    (j) (e@1 w @@ dh ii)
seaworthy    (j) (s ii1 w @@ dh ii)
newsworthy    (j) (n y uu1 z w @@ dh ii)
noteworthy    (j) (n ou1 t w @@ dh ii)
roadworthy    (j) (r ou1 d w @@ dh ii)
blameworthy    (j) (b l ei1 m w @@ dh ii)
trustworthy    (j) (t r uh1 s t w @@ dh ii)
unseaworthy    (j) (uh1 n s ii1 w @@ dh ii)
praiseworthy    (j) (p r ei1 z w @@ dh ii)
credit-worthy    (j) - (k r e1 d i t - w @@ dh ii)
untrustworthy    (j) (uh1 n t r uh1 s t w @@ dh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle {f}; Ursprung {m} | Quellen {pl} | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]
aktuell {adj}newsworthy [Add to Longdo]
beachtenswert {adj}noteworthy [Add to Longdo]
bemerkenswertnoteworthy [Add to Longdo]
biederworthy [Add to Longdo]
ehrenwert; achtbar {adj}worthy [Add to Longdo]
kreditfähig {adj} | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy [Add to Longdo]
kreditwürdig {adj}creditworthy; credible [Add to Longdo]
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy [Add to Longdo]
lobenswert; löblich {adj}worthy [Add to Longdo]
lufttüchtig; flugtauglich; flugtüchtig {adj}airworthy [Add to Longdo]
menschenunwürdig {adj} | menschenunwürdiger | am menschenunwürdigstendegrading; inhumane; unfit for human beings; unworthy of a human being | more degrading | most degrading [Add to Longdo]
menschenwürdig {adj}human; fit for human beings; worthy of a human being [Add to Longdo]
schuldig; tadelnswert {adj}blameworthy [Add to Longdo]
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected [Add to Longdo]
seetüchtig; seefest {adj}seaworthy [Add to Longdo]
seeuntüchtigunseaworthy [Add to Longdo]
unwürdig {adj} | unwürdiger | am unwürdigstenunworthy | more unworthy | most unworthy [Add to Longdo]
unzuverlässiguntrustworthy [Add to Longdo]
verbesserungswürdig {adj}worthy of improvement [Add to Longdo]
verkehrssicherroadworthy [Add to Longdo]
vertrauenswürdig {adj}trustworthy; trustable [Add to Longdo]
wert; würdig {adj} | bemerkenswert {adj} | erwähnenswert {adj}worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
würdig {adj} | würdiger | am würdigstenworthy | worthier | worthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n,vs) being unworthy of one's rank; being outranked [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
堅人[かたじん, katajin] (n) square; trustworthy person [Add to Longdo]
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
見所(P);見どころ(P)[みどころ, midokoro] (n) (1) point worthy of note; highlight (e.g. in a film); thing to note; (2) good prospects for the future; promise; (P) [Add to Longdo]
好敵手[こうてきしゅ, koutekishu] (n) worthy rival or opponent [Add to Longdo]
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with [Add to Longdo]
神業(P);神事[かみわざ, kamiwaza] (n) (1) divine work; miracle; superhuman feat; (2) art, technique or skill worthy of the gods (esp. sports); (P) [Add to Longdo]
親に似ぬ子は鬼子[おやににぬこはおにご, oyanininukohaonigo] (exp) (id) He is unworthy of his father [Add to Longdo]
人は一代名は末代[ひとはいちだいなはまつだい, hitohaichidainahamatsudai] (exp) (id) Worthy men shall be remembered [Add to Longdo]
相手にとって不足はない;あいてにとって不足はない[あいてにとってふそくはない, aitenitottefusokuhanai] (exp) good match for an opponent; worthy (e.g. rival) [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]
足りる[たりる, tariru] (v1,vi) (1) (in the form verb に足りる) (See 取るに足りない) to be sufficient; to be enough; (2) to be worth doing; to be worthy; (3) to be sufficient; to answer; to do; (P) [Add to Longdo]
足る[たる, taru] (v5r,vi) to be sufficient; to be enough; to be worthy of; (P) [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na,n) important; valuable; worthy of care; (P) [Add to Longdo]
着実[ちゃくじつ, chakujitsu] (adj-na,n) steady; sound; trustworthy; solid; (P) [Add to Longdo]
注目に値する[ちゅうもくにあたいする, chuumokuniataisuru] (exp,vs-s) to be noteworthy; to be worthy of attention [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]
特筆すべき[とくひつすべき, tokuhitsusubeki] (exp) worthy of special mention [Add to Longdo]
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age [Add to Longdo]
比べ物[くらべもの, kurabemono] (n) worthy of comparison [Add to Longdo]
美挙[びきょ, bikyo] (n) praiseworthy undertaking; commendable act [Add to Longdo]
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of [Add to Longdo]
不惜身命[ふしゃくしんみょう, fushakushinmyou] (n) not sparing one's life for a worthy cause [Add to Longdo]
万歳(P);万才[ばんざい(P);ばんぜい, banzai (P); banzei] (int,n) (1) crying "banzai" (or raising one's hands in the banzai gesture); (2) something worthy of celebration; (3) (ばんざい only) giving up; (4) (arch) long time; (5) (arch) eternal life (and prosperity); (int) (6) banzai (a celebratory cheer); hurrah (hooray, hurray); (P) [Add to Longdo]
名が泣く[ながなく, naganaku] (exp,v5k) to not be worthy of the reputation (e.g. restaurant, Diet member, etc.) [Add to Longdo]
名にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of 名に負う) (See 名に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
名に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See 名にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
有るまじき[あるまじき, arumajiki] (adj-pn) unworthy; unbecoming; improper [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] (adj-i) reliable; trustworthy; hopeful; promising; (P) [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]
碌;陸[ろく, roku] (adj-na) (uk) good; satisfactory; worthy; decent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] worthy (person), #6,401 [Add to Longdo]
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, ] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be, #9,990 [Add to Longdo]
不值得[bù zhí de, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄉㄜ˙, ] unworthy, #10,108 [Add to Longdo]
可贵[kě guì, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] to be treasured; praiseworthy, #12,464 [Add to Longdo]
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, ] trustworthy, #14,045 [Add to Longdo]
对得起[duì de qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, / ] not to let sb down; to treat sb fairly; be worthy of, #14,678 [Add to Longdo]
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc), #19,848 [Add to Longdo]
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, / ] trustworthy; reliable, #27,995 [Add to Longdo]
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post, #34,211 [Add to Longdo]
守信用[shǒu xìn yòng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to keep one's word; trustworthy, #43,334 [Add to Longdo]
不肖[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] unworthy, #46,880 [Add to Longdo]
贤良[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] worthy, #48,660 [Add to Longdo]
拙著[zhuō zhù, ㄓㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] my unworthy writing (humble expr.); my worthless manuscript, #70,355 [Add to Longdo]
拙作[zhuō zuò, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄛˋ, ] my unworthy manuscript (humble expr.); my humble writing, #75,057 [Add to Longdo]
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, / ] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher., #89,494 [Add to Longdo]
拙见[zhuō jiàn, ㄓㄨㄛ ㄐㄧㄢˋ, / ] my unworthy opinion (humble expr.), #93,213 [Add to Longdo]
配称[pèi chèng, ㄆㄟˋ ㄔㄥˋ, / ] worthy, #97,208 [Add to Longdo]
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, / ] trustworthy; dependable, #130,741 [Add to Longdo]
敬老尊贤[jìng lǎo zūn xián, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄠˇ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ, / ] to respect the wise and venerate the worthy (成语 saw); to honor the great and the good, #201,501 [Add to Longdo]
拙稿[zhuō gǎo, ㄓㄨㄛ ㄍㄠˇ, 稿] my unworthy manuscript (humble expr.); my humble writing, #231,535 [Add to Longdo]
功高望重[gōng gāo wàng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] high merit and worthy prospects (成语 saw), #548,240 [Add to Longdo]
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] trustworthy [Add to Longdo]
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations [Add to Longdo]
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, ] deserving; worthy of respect; estimable [Add to Longdo]
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] notable; noteworthy; merit attention [Add to Longdo]
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, v. t.
   To render worthy; to exalt into a hero. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, a. [Compar. {Worthier}; superl. {Worthiest.}]
   [OE. worthi, wur[thorn]i, from worth, wur[thorn], n.; cf.
   Icel. ver[eth]ugr, D. waardig, G. w["u]rdig, OHG.
   wird[imac]g. See {Worth}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Having worth or excellence; possessing merit; valuable;
    deserving; estimable; excellent; virtuous.
    [1913 Webster]
 
       Full worthy was he in his lordes war. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       These banished men that I have kept withal
       Are men endued with worthy qualities. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Happier thou mayst be, worthier canst not be.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This worthy mind should worthy things embrace. --Sir
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Having suitable, adapted, or equivalent qualities or
    value; -- usually with of before the thing compared or the
    object; more rarely, with a following infinitive instead
    of of, or with that; as, worthy of, equal in excellence,
    value, or dignity to; entitled to; meriting; -- usually in
    a good sense, but sometimes in a bad one.
    [1913 Webster]
 
       No, Warwick, thou art worthy of the sway. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The merciless Macdonwald,
       Worthy to be a rebel.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whose shoes I am not worthy to bear. --Matt. iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       And thou art worthy that thou shouldst not know
       More happiness.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The lodging is well worthy of the guest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Of high station; of high social position. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Worthy women of the town.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Worthiest of blood} (Eng. Law of Descent), most worthy of
    those of the same blood to succeed or inherit; -- applied
    to males, and expressive of the preference given them over
    females. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, n.; pl. {Worthies}.
   A man of eminent worth or value; one distinguished for useful
   and estimable qualities; a person of conspicuous desert; --
   much used in the plural; as, the worthies of the church;
   political worthies; military worthies.
   [1913 Webster]
 
      The blood of ancient worthies in his veins. --Cowper.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top