ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*worthy*

W ER1 DH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: worthy, -worthy-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthy(adj) คุ้มค่า, See also: มีค่าเพียงพอ
worthy(adj) ซึ่งน่าเคารพ, See also: ซึ่งน่ายกย่อง, Syn. honorable, respectable, Ant. unworthy, worthless
worthy(n) ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
unworthy(adj) ไม่มีค่าพอ, See also: ไม่คู่ควร, Syn. undeserving, Ant. deserving
unworthy(adj) ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. unbecoming
airworthy(adj) ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
seaworthy(adj) แข็งแรงพอสำหรับออกทะเล, See also: เรือ ปลอดภัยสำหรับออกทะเล, Syn. tight, fit for sea, navigable, secure
newsworthy(adj) น่าสนใจหรือสำคัญเพียงพอที่จะนำมาเป็นรายงานข่าว, Syn. interesting, Ant. uninteresting
noteworthy(adj) น่าสังเกต, See also: สำคัญ, ควรพิจารณา, น่าจดจำ, น่าสนใจ, Syn. significant, Ant. insignificant, unimportant
roadworthy(adj) (รถยนต์) ปลอดภัยสำหรับการขับขี่
blameworthy(adj) ซึ่งควรตำหนิ
crashworthy(adj) ที่ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย
thankworthy(adj) ควรได้รับการขอบคุณ
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ
praiseworthy(adj) น่าชมเชย, Syn. admirable
untrustworthy(adj) ไม่น่าไว้ใจ, See also: ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unreliable, Ant. trustworthy, reliable, dependable
worthy of the name(idm) สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น, See also: สมควรได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่, Syn. important
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้, กล่าวถึงได้, เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
seaworthy(ซี'เวิร์ธธี) adj. เหมาะสำหรับออกหรือเดินทะเล., See also: seaworthiness n.
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร, ไม่สมควร, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj., n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ, คุ้มค่า, มีมูลค่า, มีราคา, คู่ควร, น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving, productive, notable

English-Thai: Nontri Dictionary
noteworthy(adj) น่าสังเกต, มีชื่อเสียง, เด่น, สำคัญ, น่าจดจำ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่าสดุดี, น่าชมเชย
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล, เหมาะกับทะเล
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน, ไม่มีคุณค่า, ไม่น่าเชื่อถือ
worthy(adj) มีค่า, คุ้มค่า, คู่ควร, สมควร, มีราคา, น่ายกย่อง, มีเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ The Great Dictator (1940)
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี! Mad Max (1979)
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น Gandhi (1982)
In every worthy wish of yours, I shall be your helpmate.ในทุกสิ่งที่เธอปรารถนา ฉันจะเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณ Gandhi (1982)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
it's a task hardly worthy of your abilities.มันอาจง่ายเกินไป เมื่อเทียบกับความสามารถของคุณ Spies Like Us (1985)
But she is a fool and not worthy of our clan.แต่เห็นชัดว่าเป็นแค่ นังคนเขลาที่ไม่คู่ควร กับราชวงศ์ของเราเลย Vampire Hunter D (1985)
I'm sure he'll turn out to be a worthy addition to the Numbers.ผมแน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับค่า การเพิ่มจำนวน Akira (1988)
I was chosen because I was the bravest, the most worthy.ข้าถูกเลือก เพราะว่า ข้าเป็นคนที่กล้าที่สุด, มีค่ามากที่สุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Ah, Salaam and good evening to you worthy friend.ซาลาม และสวัสดีตอนเย็นเพื่อนยาก Aladdin (1992)
Patience. Gazeem was obviously less than worthy.กาซีม มันไม่ได้มีค่าควรขนาดนั้น Aladdin (1992)
What makes him think he is worthy of the princess? -Your majesty, I am Prince Ali Ababwa!อะไรทำให้เขาคิดว่า เหมาะสมกับเจ้าหญิง ฝ่าบาท ข้าคือเจ้าชาย อาลี อะบาวา แค่เพียงให้เธอพบข้า Aladdin (1992)
From this day forth, the princess shall marry whomever she deems worthy.ตั้งแต่วันนี้ไป เจ้าหญิงจะแต่งงาน กับใครก็ได้ที่เธอเห็นว่าเหมาะสม Aladdin (1992)
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย Basic Instinct (1992)
I imagine he thought me unworthy to marry his sister.ลุงว่าเขาคงมองลุง ต่ำชั้นกว่า ที่แต่งงานกับน้องสาวเขา Wuthering Heights (1992)
She is not worthy of it.เธอไม่คู่ควรกับมันหรอกค่ะ The Joy Luck Club (1993)
Who is she to say who is worthy?แล้วเธอเป็นใครกันถึงมาพูดว่าใครคู่ควรกับอะไร The Joy Luck Club (1993)
She thought she wasn't worthy enough mother to give it to you.ตัวเขาไม่มีค่าพอที่จะให้มันกับลูกต่างหาก The Joy Luck Club (1993)
Worthy enough for me?ไม่มีค่าพอสำหรับหนูเหรอคะ The Joy Luck Club (1993)
I ask only that it be at the hands of Don Francisco... so it may be said I died in glory from a worthy opponent.ผมขอแค่เพียงให้เป็นน้ำมือ ของ ดอน ฟรานซิสโก้ ถึงจะเรียกได้ว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรี Don Juan DeMarco (1994)
I could not have parted with you to anyone less worthy, Lizzy.พ่อจะไม่ยอมให้ลูกแยกออกไป กับใครที่มีคุณค่าน้อยกว่านี้ ลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
That's how my brother Anton came into the world. A son my father considered worthy of his name.นั่นก็คือที่มาของน้องชายผม"แอนตั้น" ลูกชายที่พ่อเลือกให้ใช้ชื่ออันมีค่าของเขา Gattaca (1997)
I was doing advanced mathematics when I was 18, and it still took me over 20 years to do something worthy of a Field's medal.ชั้นก็ชนะการแข่งขันตอนอายุ 1 8 แล้วมันก็ส่งชั้นมาอีก 20 ปี ให้ชั้นได้รับรางวัลโนเบล Good Will Hunting (1997)
We need someone trustworthy.เขาต้องหาคนไว้ใจได้ Nothing to Lose (1997)
James Worthy. That guy has a head like a melon.เจมย์ เวอร์ตี้อีก /หมอนั่นหัวยังกะแตงโม American History X (1998)
But we all had a common dream-- that one day we would finally be able to serve a king worthy of the throne.แต่เราก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกัน ว่าจะได้รับใช้กษัตริย์สักองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
Everything else is just junk, worthy of a peddler or the trash heap.ตัวอื่น ๆน่ะขยะทั้งนั้น ควรเอาไปเร่ขายหรือไม่ก็โยนทิ้ง The Red Violin (1998)
And those girls who were regarded as the prettiest in the class they weren't noteworthy at all anymore.แล้วพวกผู้หญิงคนที่เคยสวยที่สุดในชั้นเรียน ก็แทบดูไม่ออกเลยว่าเคยสวยมาก่อน Show Me Love (1998)
Now that you have proven to be true and trustworthy Realists.เอาละนั้นคุณได้พิสูจน์ถึง ความจริงและความไว้ใจแล้ว eXistenZ (1999)
I guess in this society, being male and an asshole makes you worthy of our time.สงสัยว่าในสังคมสมัยนี้การเป็นเพศชายงี่เง่า ทำให้เป็นคนน่านับถือสินะ 10 Things I Hate About You (1999)
I share this with you, mem, because I believe you to be trustworthy.I share this with you, mem, because I believe you to be trustworthy. Anna and the King (1999)
Am I worthy of this fight?ว่าสมควรกับการต่อสู้ครั้งนี้รึเปล่า เธอเข้าใจหรือเปล่า Street Fighter Alpha (1999)
A worthy opponent!ไอ้เจ้าห่วยเอ๊ย Street Fighter Alpha (1999)
You use it justly, you're worthy of it.คุณใช้มันอย่างเที่ยงธรรม คุณเหมาะสมกับมัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
He is the only one in the world worthy of carrying it.เขาเป็นคนเดียวในโลก... ที่เหมาะสมกับมัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Worthy of Wudan's secrets.ที่มีค่าพอสำหรับความลับของวูเดน มานานแล้ว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Build me an army worthy of Mordor.จงสร้างกองทัพที่คู่ควรกับมอร์ดอร์ให้ข้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Worthy of the skill of our woodland kin.เหมาะมากกับทักษะธนูของพวกเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
She seems completely untrustworthy to me.เธอดูไม่น่าไว้ใจเท่าไรสำหรับผมน่ะนะ Legally Blonde (2001)
Spoils worthy of such a noble...ได้มาจนได้... Ice Age (2002)
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
So these canvases that they're turning out these days with paint dripped and splotched on them they're as worthy of our attention as Michelangelo's Sistine Chapel?งั้นภาพวาดในสมัยนี้... ที่วาดกระดำกระด่าง... ก็ควรค่าต่อความสนใจเหมือนภาพ ในโบสถ์ซิสทีนของไมเคิล แองเจโล่รึ Mona Lisa Smile (2003)
'Often it's not particularly dignified or newsworthy but it's always there.บ่อยครั้ง ที่ดูเป็นเรื่องแสนธรรมดา ไม่สลักสำคัญ แต่มันก็เกิดขึ้นตรงนี้ Love Actually (2003)
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ Something About 1% (2003)
The only ones who can find girls worthy of us is us.ไม่มีใครเหมาะสมที่จะหาผู้หญิง สำหรับเราเท่ากับตัวของเราเอง Mulan 2: The Final War (2004)
He is unworthy of Lordship.-เขาก็ไม่คู่ควรเป็นผู้นำ The Chronicles of Riddick (2004)
There must be something I could offer you that would be worthy of your time.มันต้องมีอะไรซักอย่างที่คุ้มค่าสำหรับคุณ Around the World in 80 Days (2004)
A worthy opponent.ศัตรู ที่คู่ควร A Cinderella Story (2004)
The hunters would battle with these great serpents to prove themselves worthy to carry the mark.นักล่าเหล่านี้จะสู้รบ กับเหล่าอสรพิษที่ร้ายที่สุด เพื่อที่จะพิสูจตัวเองว่าเหมาะสม ที่จะเป็นพระเจ้า AVP: Alien vs. Predator (2004)
I've killed so many trying to find a worthy adversary.ที่ฉันฆ่าคนมาตั้งเยอะก็เพื่อหาคนที่มาเอาชนะฉันได้ Kung Fu Hustle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthyA man worthy of his salt cannot do such a thing.
worthyAota was not worthy of your trust.
worthyApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
worthyChurchill was a worthy statesman.
worthyDon't have anything to do with him. He is completely untrustworthy.
worthyFrom hand to mouth will never make a worthy man.
worthyHe courage is worthy of high praise.
worthyHe is a poet worthy of the name.
worthyHe isn't worthy to take the lead.
worthyHe is worthy of our praise.
worthyHe is worthy to be captain of our team.
worthyHer behavior is worthy of reverence.
worthyHer diligence is indeed worthy of praise.
worthyHis behavior is worthy of praise.
worthyHis behavior is worthy of respect.
worthyHis brave action is worthy of a medal.
worthyHis bravery is worthy of praise.
worthyHis courage is worthy of high praise.
worthyHis deed is worthy of praise.
worthyHis honesty is worthy of great praise.
worthyHis performance was worthy of praise.
worthyHis proposal is worthy to be considered.
worthyI believe that he's trustworthy.
worthyI have erred in thinking him trustworthy.
worthyIt is a worthy ambition to do well whatever one does.
worthyKate's wish is to prove that she is a worthy actress.
worthyMary was not worthy of your trust.
worthyNot a word he says is worthy to be heard.
worthyRome is worthy of a visit.
worthyThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
worthyThe event is worthy of remembrance.
worthyThe novel is worthy of praise.
worthyThe offer is worthy of being considered.
worthyThe problem is worthy of being remember.
worthyThere was nothing worthy of remark at the fair.
worthyThe statesman is worthy of respect.
worthyThe thongs of whose sandals I am not worthy to untie.
worthyThey are unworthy of the praise given them.
worthyThis book is worthy of attention.
worthyThis book is worthy of praise.
worthyThis is a matter worthy of note.
worthyWe will elect whoever we believe is worthy.
worthyYour proposal is worthy of being considered.
worthyYou should associate with people who you believe are trustworthy.
worthyYou should have your house built by a trustworthy builder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าไว้ใจ(adj) trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai Definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
รกสมอง(v) be unworthy for thinking, Example: เขาไม่ได้คิดอะไรอีกต่อไปแล้ว เพราะคิดไปก็รกสมอง, Thai Definition: ไม่เกิดประโยชน์
สุจริต(adj) honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
โบแดง(adj) admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai Definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
สำคัญ(v) be important, See also: be insignificant, be crucial, be vital, be serious, be noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง, Thai Definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำคัญ(adj) important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai Definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สุจริตใจ(v) be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai Definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
น่าชม(v) be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน
มือสะอาด(adj) honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai Definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
มีสัจจะ(v) be honest, See also: be trustworthy, be upright, be truthful, be scrupulous, be virtuous, Syn. มีสัจ, Ant. ไร้สัจจะ, Example: เขาเป็นคนใจนักเลง รักพวกพ้อง มีสัจจะ, Thai Definition: มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
มีค่า(v) be worthy of, Example: ความห่วงใยของเธอมีค่าต่อฉันมากทีเดียว, Thai Definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
ศันสนีย์(adj) praiseworthy, Thai Definition: ที่พึงสรรเสริญ, ที่พึงชม
สมศักดิ์ศรี(v) deserve one's dignity, See also: be suitable for one's rank, be worthy of one's dignity, Syn. สมศักดิ์, Example: เขาคิดว่านี่เป็นงานต่ำ ไม่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ดีอย่างเขา, Thai Definition: สมควรแก่เกียรติยศชื่อเสียง
ทรรศนีย์(adj) beautiful, See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous, Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่เชื่อถือได้(adj) reliable, See also: trust worthy, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้, Thai Definition: ซึ่งเชื่อถือได้
น่าคิด(adj) considerable, See also: important, worthy of respect or attention, Syn. น่าพิจารณา, น่าไตร่ตรอง
น่าชมเชย(adj) admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai Definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าชื่นชม(adj) praiseworthy, See also: admirable, laudable, commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชม(v) be praiseworthy, See also: be admirable, be laudable, be commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, Example: คำพูดของท่านผู้นำน่าชื่นชมมาก
น่ายกย่อง(adj) admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าเชิดชู, น่าเคารพ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai Definition: ที่ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าสรรเสริญ(adj) admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่ายกย่อง, น่าเชิดชู, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai Definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
บูชนียสถาน(n) place worthy of being worshipped, Syn. ปูชนียสถาน, Example: พระวชิรญาณภิกขุเสด็จออกธุดงค์ยังบูชนียสถานต่างๆ ก็จะมีอิทธิปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่เนื่องด้วยศาสนา ซึ่งเป็นที่ควรแก่การเคารพบูชา
ควรค่า(v) be worthy of, See also: deserve, be worthwhile, be valuable, Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร, Example: นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ, Thai Definition: มีคุณสมบัติเหมาะสม
อวชาตบุตร(n) son who is inferior to his father, See also: a man unworthy of his family name, Ant. อภิชาตบุตร, Example: ่หมอดูบอกว่าเขาเป็นอวชาตบุตร, Thai Definition: บุตรที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าบิดามารดา
ส่อพิรุธ(v) be suspicious, See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy, Syn. ส่อแววพิรุธ, Example: จำเลยทั้ง 20 คนส่อพิรุธให้การวกไปวนมาตลอด, Thai Definition: แสดงให้รู้เป็นนัยๆ ว่ามีความผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
มีค่า[mī khā] (v, exp) EN: be worthy of  FR: avoir de la valeur
มีคุณค่า[mī khunkhā = mī khunnakhā] (adj) EN: valuable ; worthy
น่า-[nā-] (x) EN: fit for ; worthy ; likely  FR: digne de ; qui pousse à
น่าเชื่อถือ[nācheūatheū] (adj) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy  FR: fiable ; crédible
น่าชื่นชม[nācheūnchom] (adj) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable  FR: admirable
น่าชม[nāchom] (v) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at  FR: être admirable ; être remarquable
น่าชมเชย[nāchomchoēi] (adj) EN: admirable ; praiseworthy  FR: admirable
น่าดู[nādū] (adj) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating  FR: attrayant ; spectaculaire
สุจริต[sutjarit] (adj) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy  FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[sutjaritjai] (v) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable
ไว้ใจได้[waijaidāi] (adj) EN: trustworthy ; reliable ; dependable  FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[waijai mai dāi] (adj) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable  FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
ไว้วางใจได้[waiwāngjai dāi] (adj) EN: reliable ; trustworthy  FR: fiable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORTHY W ER1 DH IY0
UNWORTHY AH0 N W ER1 DH IY0
ESWORTHY EH1 S W ER0 DH IY0
SEAWORTHY S IY1 W AO2 R DH IY0
AIRWORTHY EH1 R W ER2 DH IY0
NASWORTHY N AE1 S W ER0 DH IY0
KENWORTHY K EH1 N W ER2 DH IY0
FOXWORTHY F AA1 K S W ER2 DH IY0
NEWSWORTHY N UW1 Z W ER2 DH IY0
NOTEWORTHY N OW1 T W ER2 DH IY0
NOSEWORTHY N OW1 Z W ER2 DH IY0
NORSWORTHY N AO1 R S W ER0 DH IY0
GALSWORTHY G AE1 L Z W ER2 DH IY0
LANGWORTHY L AE1 NG W ER0 DH IY0
FOXWORTHY'S F AA1 K S W ER2 DH IY0 Z
TRUSTWORTHY T R AH1 S T W ER2 DH IY0
GOLDSWORTHY G OW1 L D Z W ER2 DH IY0
PRAISEWORTHY P R EY1 Z W ER2 DH IY0
CREDITWORTHY K R EH1 D IH0 T W ER2 DH IY0
UNTRUSTWORTHY AH0 N T R AH1 S T W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthy (n) wˈɜːʳðiː (w @@1 dh ii)
unworthy (j) ˈʌnwˈɜːʳðiː (uh1 n w @@1 dh ii)
airworthy (j) ˈɛəʳwɜːʳðiː (e@1 w @@ dh ii)
seaworthy (j) sˈiːwɜːʳðiː (s ii1 w @@ dh ii)
newsworthy (j) njˈuːzwɜːʳðiː (n y uu1 z w @@ dh ii)
noteworthy (j) nˈoutwɜːʳðiː (n ou1 t w @@ dh ii)
roadworthy (j) rˈoudwɜːʳðiː (r ou1 d w @@ dh ii)
blameworthy (j) blˈɛɪmwɜːʳðiː (b l ei1 m w @@ dh ii)
trustworthy (j) trˈʌstwɜːʳðiː (t r uh1 s t w @@ dh ii)
unseaworthy (j) ˈʌnsˈiːwɜːʳðiː (uh1 n s ii1 w @@ dh ii)
praiseworthy (j) prˈɛɪzwɜːʳðiː (p r ei1 z w @@ dh ii)
credit-worthy (j) krˈɛdɪt-wɜːʳðiː (k r e1 d i t - w @@ dh ii)
untrustworthy (j) ˈʌntrˈʌstwɜːʳðiː (uh1 n t r uh1 s t w @@ dh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] worthy (person), #6,401 [Add to Longdo]
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, ] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be, #9,990 [Add to Longdo]
不值得[bù zhí de, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄉㄜ˙, ] unworthy, #10,108 [Add to Longdo]
可贵[kě guì, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] to be treasured; praiseworthy, #12,464 [Add to Longdo]
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, ] trustworthy, #14,045 [Add to Longdo]
对得起[duì de qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, / ] not to let sb down; to treat sb fairly; be worthy of, #14,678 [Add to Longdo]
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ㄨˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc), #19,848 [Add to Longdo]
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, / ] trustworthy; reliable, #27,995 [Add to Longdo]
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post, #34,211 [Add to Longdo]
守信用[shǒu xìn yòng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to keep one's word; trustworthy, #43,334 [Add to Longdo]
不肖[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] unworthy, #46,880 [Add to Longdo]
贤良[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] worthy, #48,660 [Add to Longdo]
拙著[zhuō zhù, ㄓㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] my unworthy writing (humble expr.); my worthless manuscript, #70,355 [Add to Longdo]
拙作[zhuō zuò, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄛˋ, ] my unworthy manuscript (humble expr.); my humble writing, #75,057 [Add to Longdo]
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, / ] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher., #89,494 [Add to Longdo]
拙见[zhuō jiàn, ㄓㄨㄛ ㄐㄧㄢˋ, / ] my unworthy opinion (humble expr.), #93,213 [Add to Longdo]
配称[pèi chèng, ㄆㄟˋ ㄔㄥˋ, / ] worthy, #97,208 [Add to Longdo]
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, / ] trustworthy; dependable, #130,741 [Add to Longdo]
敬老尊贤[jìng lǎo zūn xián, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄠˇ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ, / ] to respect the wise and venerate the worthy (成语 saw); to honor the great and the good, #201,501 [Add to Longdo]
拙稿[zhuō gǎo, ㄓㄨㄛ ㄍㄠˇ, 稿] my unworthy manuscript (humble expr.); my humble writing, #231,535 [Add to Longdo]
功高望重[gōng gāo wàng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] high merit and worthy prospects (成语 saw), #548,240 [Add to Longdo]
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] trustworthy [Add to Longdo]
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations [Add to Longdo]
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, ] deserving; worthy of respect; estimable [Add to Longdo]
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] notable; noteworthy; merit attention [Add to Longdo]
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle { f }; Ursprung { m } | Quellen { pl } | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]
aktuell { adj }newsworthy [Add to Longdo]
beachtenswert { adj }noteworthy [Add to Longdo]
bemerkenswertnoteworthy [Add to Longdo]
biederworthy [Add to Longdo]
ehrenwert; achtbar { adj }worthy [Add to Longdo]
kreditfähig { adj } | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy [Add to Longdo]
kreditwürdig { adj }creditworthy; credible [Add to Longdo]
lobenswert; rühmlich; rühmenswert { adj } | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy [Add to Longdo]
lobenswert; löblich { adj }worthy [Add to Longdo]
lufttüchtig; flugtauglich; flugtüchtig { adj }airworthy [Add to Longdo]
menschenunwürdig { adj } | menschenunwürdiger | am menschenunwürdigstendegrading; inhumane; unfit for human beings; unworthy of a human being | more degrading | most degrading [Add to Longdo]
menschenwürdig { adj }human; fit for human beings; worthy of a human being [Add to Longdo]
schuldig; tadelnswert { adj }blameworthy [Add to Longdo]
schutzgutorientiert { adj }according to environmental factors worthy of being protected [Add to Longdo]
seetüchtig; seefest { adj }seaworthy [Add to Longdo]
seeuntüchtigunseaworthy [Add to Longdo]
unwürdig { adj } | unwürdiger | am unwürdigstenunworthy | more unworthy | most unworthy [Add to Longdo]
unzuverlässiguntrustworthy [Add to Longdo]
verbesserungswürdig { adj }worthy of improvement [Add to Longdo]
verkehrssicherroadworthy [Add to Longdo]
vertrauenswürdig { adj }trustworthy; trustable [Add to Longdo]
wert; würdig { adj } | bemerkenswert { adj } | erwähnenswert { adj }worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
würdig { adj } | würdiger | am würdigstenworthy | worthier | worthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n, vs) being unworthy of one's rank; being outranked [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na, n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na, n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
堅人[かたじん, katajin] (n) square; trustworthy person [Add to Longdo]
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
見所(P);見どころ(P)[みどころ, midokoro] (n) (1) point worthy of note; highlight (e.g. in a film); thing to note; (2) good prospects for the future; promise; (P) [Add to Longdo]
好敵手[こうてきしゅ, koutekishu] (n) worthy rival or opponent [Add to Longdo]
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with [Add to Longdo]
神業(P);神事[かみわざ, kamiwaza] (n) (1) divine work; miracle; superhuman feat; (2) art, technique or skill worthy of the gods (esp. sports); (P) [Add to Longdo]
親に似ぬ子は鬼子[おやににぬこはおにご, oyanininukohaonigo] (exp) (id) He is unworthy of his father [Add to Longdo]
人は一代名は末代[ひとはいちだいなはまつだい, hitohaichidainahamatsudai] (exp) (id) Worthy men shall be remembered [Add to Longdo]
相手にとって不足はない;あいてにとって不足はない[あいてにとってふそくはない, aitenitottefusokuhanai] (exp) good match for an opponent; worthy (e.g. rival) [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]
足りる[たりる, tariru] (v1, vi) (1) (in the form verb に足りる) (See 取るに足りない) to be sufficient; to be enough; (2) to be worth doing; to be worthy; (3) to be sufficient; to answer; to do; (P) [Add to Longdo]
足る[たる, taru] (v5r, vi) to be sufficient; to be enough; to be worthy of; (P) [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na, n) important; valuable; worthy of care; (P) [Add to Longdo]
着実[ちゃくじつ, chakujitsu] (adj-na, n) steady; sound; trustworthy; solid; (P) [Add to Longdo]
注目に値する[ちゅうもくにあたいする, chuumokuniataisuru] (exp, vs-s) to be noteworthy; to be worthy of attention [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na, n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]
特筆すべき[とくひつすべき, tokuhitsusubeki] (exp) worthy of special mention [Add to Longdo]
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp, adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age [Add to Longdo]
比べ物[くらべもの, kurabemono] (n) worthy of comparison [Add to Longdo]
美挙[びきょ, bikyo] (n) praiseworthy undertaking; commendable act [Add to Longdo]
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na, n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of [Add to Longdo]
不惜身命[ふしゃくしんみょう, fushakushinmyou] (n) not sparing one's life for a worthy cause [Add to Longdo]
万歳(P);万才[ばんざい(P);ばんぜい, banzai (P); banzei] (int, n) (1) crying "banzai" (or raising one's hands in the banzai gesture); (2) something worthy of celebration; (3) (ばんざい only) giving up; (4) (arch) long time; (5) (arch) eternal life (and prosperity); (int) (6) banzai (a celebratory cheer); hurrah (hooray, hurray); (P) [Add to Longdo]
名が泣く[ながなく, naganaku] (exp, v5k) to not be worthy of the reputation (e.g. restaurant, Diet member, etc.) [Add to Longdo]
名にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp, v5u) (emphatic form of 名に負う) (See 名に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
名に負う[なにおう, naniou] (exp, v5u) (See 名にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
有るまじき[あるまじき, arumajiki] (adj-pn) unworthy; unbecoming; improper [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] (adj-i) reliable; trustworthy; hopeful; promising; (P) [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m, vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]
碌;陸[ろく, roku] (adj-na) (uk) good; satisfactory; worthy; decent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, v. t.
   To render worthy; to exalt into a hero. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, a. [Compar. {Worthier}; superl. {Worthiest.}]
   [OE. worthi, wur[thorn]i, from worth, wur[thorn], n.; cf.
   Icel. ver[eth]ugr, D. waardig, G. w["u]rdig, OHG.
   wird[imac]g. See {Worth}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Having worth or excellence; possessing merit; valuable;
    deserving; estimable; excellent; virtuous.
    [1913 Webster]
 
       Full worthy was he in his lordes war. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       These banished men that I have kept withal
       Are men endued with worthy qualities. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Happier thou mayst be, worthier canst not be.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This worthy mind should worthy things embrace. --Sir
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Having suitable, adapted, or equivalent qualities or
    value; -- usually with of before the thing compared or the
    object; more rarely, with a following infinitive instead
    of of, or with that; as, worthy of, equal in excellence,
    value, or dignity to; entitled to; meriting; -- usually in
    a good sense, but sometimes in a bad one.
    [1913 Webster]
 
       No, Warwick, thou art worthy of the sway. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The merciless Macdonwald,
       Worthy to be a rebel.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whose shoes I am not worthy to bear. --Matt. iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       And thou art worthy that thou shouldst not know
       More happiness.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The lodging is well worthy of the guest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Of high station; of high social position. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Worthy women of the town.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Worthiest of blood} (Eng. Law of Descent), most worthy of
    those of the same blood to succeed or inherit; -- applied
    to males, and expressive of the preference given them over
    females. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, n.; pl. {Worthies}.
   A man of eminent worth or value; one distinguished for useful
   and estimable qualities; a person of conspicuous desert; --
   much used in the plural; as, the worthies of the church;
   political worthies; military worthies.
   [1913 Webster]
 
      The blood of ancient worthies in his veins. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthy
   adj 1: having worth or merit or value; being honorable or
       admirable; "a worthy fellow"; "a worthy cause" [ant:
       {unworthy}]
   2: worthy of being chosen especially as a spouse; "the parents
     found the girl suitable for their son" [syn: {desirable},
     {suitable}, {worthy}]
   3: having qualities or abilities that merit recognition in some
     way; "behavior worthy of reprobation"; "a fact worthy of
     attention"
   n 1: an important, honorable person (word is often used
      humorously); "he told his story to some conservative
      worthies"; "local worthies rarely challenged the chief
      constable"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top