หรือคุณหมายถึง worthleß?
Search result for

worthless

(51 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthless-, *worthless*, worthles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthless[ADJ] ซึ่งไร้ค่า, See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า, Syn. useless, valueless, Ant. useful, valuable
worthlessness[N] ความไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless securitiesหลักทรัพย์ที่สิ้นค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you didn't do so badly for something that is worthless.ก็ที่คุณไม่ได้ทำเพื่อไม่ก็ สำหรับสิ่งที่ไร้ค่า The Old Man and the Sea (1958)
It's a worthless bronze medallion. Are you going to give it to me?เป็นเป็นเหรียญบรอนซ์ มูลค่าสูงมาก คุณจะเอาให้ผม หรือไม่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Look at this. lt's worthless.ดูนี่สิ. มันไม่มีค่าอะไร. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They have been intoxicated by his worthless pleasure... for more than half the day.พวกมันกำลังเมามาย ในพลังชีพอัน ล้นเหลือของเขา มานานกว่าครึ่งวันแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ Vampire Hunter D (1985)
The first notebook is worthless, scientifically speaking.โน้ตบุ๊คแรกคือไร้ค่าวิทยาศาสตร์พูด The Russia House (1990)
You are a worthless street rat.เจ้าเกิดมาอย่างหนูข้างถนน เจ้าก็จะตายอย่างหนูข้างถนน Aladdin (1992)
I'm not worthless. And I don't have fleas.ข้าไม่ได้ไร้ค่า และข้าก็ไม่ได้มีตัวหมัดด้วย Aladdin (1992)
Looks like such a beat-up, worthless piece of junk.เหมือนของเก่า และผุพัง ไร้ค่า อย่างกับขยะ Aladdin (1992)
Your worthless friend.เพื่อนไร้ค่าของคุณน่ะซีคะ Wuthering Heights (1992)
"This feather may look worthless,"ขนนี้อาจดูไร้ค่า" The Joy Luck Club (1993)
"This feather may look worthless,"ขนนกชิ้นนี้อาจจะดูไร้ค่า The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthlessAn eight-year-old car is almost worthless.
worthlessA promise given under a threat is worthless.
worthlessShe was cheated into buying worthless stock.
worthlessThe antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
worthlessThe frost rendered the orange crop worthless.
worthlessThe more worthless the plant, the more rapid and splendid is its growth.
worthlessThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งไร้ค่า[N] worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ไร้คุณค่า[ADJ] useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai definition: ไม่มีประโยชน์
ความเหลวแหลก[N] dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant
ของไร้ค่า[n. exp.] (khøng rai khā) EN: worthless thing   FR: foutaise [f] (fam.)
ความไร้ค่า[n.] (khwām raikhā) EN: worthlessness   FR: futilité [f]
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless   FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ค่า[adj.] (rai khā) EN: worthless ; valueless ; without value   FR: futile ; sans valeur

CMU English Pronouncing Dictionary
WORTHLESS    W ER1 TH L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthless    (j) (w @@1 th l @ s)
worthlessly    (a) (w @@1 th l @ s l ii)
worthlessness    (n) (w @@1 th l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熊包[xióng bāo, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄠ, ] worthless person; good-for-nothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers [Add to Longdo]
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthless \Worth"less\, a. [AS. weor[eth]le['a]s.]
   Destitute of worth; having no value, virtue, excellence,
   dignity, or the like; undeserving; valueless; useless; vile;
   mean; as, a worthless garment; a worthless ship; a worthless
   man or woman; a worthless magistrate.
   [1913 Webster]
 
      'T is a worthless world to win or lose. --Byron.
   [1913 Webster] -- {Worth"less*ly}, adv. -- {Worth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthless
   adj 1: lacking in usefulness or value; "a worthless idler" [ant:
       {valuable}]
   2: morally reprehensible; "would do something as despicable as
     murder"; "ugly crimes"; "the vile development of slavery
     appalled them"; "a slimy little liar" [syn: {despicable},
     {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy}, {worthless}, {wretched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top