หรือคุณหมายถึง worthleß?
Search result for

worthless

(51 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthless-, *worthless*, worthles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthless[ADJ] ซึ่งไร้ค่า, See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า, Syn. useless, valueless, Ant. useful, valuable
worthlessness[N] ความไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless securitiesหลักทรัพย์ที่สิ้นค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's worthless. Invest heavily in Enron.มันไร้ค่า แล้วไป เล่น Enron ให้หมด Superhero Movie (2008)
- A man's love is worthless.- ความรักจากบุรุษนั้นไม่มีค่าอะไรนักหรอก The Other Boleyn Girl (2008)
Well, you're worthless.ของคุณ ไม่มีราคา Wanted (2008)
I'm the one who's wasting so much energy in trying to kill such a worthless being like you.ฉันเป็นคนที่เสียทั้งเงินและกำลังในการพยายาม ฆ่าคนที่ไร้ค่าอย่างแก Episode #1.9 (2008)
This land is worthless.ที่ตรงนั้นไม่มีค่า Quantum of Solace (2008)
My father said she's the most worthless lawyer he's ever met.พ่อบอกว่ายายนั่นเป็น ทนายที่ห่วยที่สุดที่พ่อเคยเจอ Loyal and True (2008)
"I'm a stuck-up bitch... because deep down, I believe I am worthless."ฉันมันอีพวกหยิ่งยะโส แต่ลึกๆแล้ว ฉันรู้ว่าฉันมันไร้ค่าสุดๆ I Love You, Beth Cooper (2009)
I am not worthless, okay?okay? I Love You, Beth Cooper (2009)
Break that, these worthless--ใช้การไม่ได้เลยซักอย่าง-- Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You worthless son of a whore. Go to hell!ไม่มีประโยชน์ ไอ้ลูกหมา ไปลงนรกซะ Prison Break: The Final Break (2009)
You can overlook someone's flaws, but, in the end... if you can't trust them... they're worthless.คุณสามารถมองข้ามความผิดของบางคนไป แต่ท้ายสุด ถ้าคุณไว้ใจพวกเขาไม่ได้ พวกเขาก็ไร้ค่า Look What He Dug Up This Time (2009)
You worthless high school drop out!ไอ้คนไร้ค่าเรียนไม่จบ Invitation Only (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthlessAn eight-year-old car is almost worthless.
worthlessA promise given under a threat is worthless.
worthlessShe was cheated into buying worthless stock.
worthlessThe antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
worthlessThe frost rendered the orange crop worthless.
worthlessThe more worthless the plant, the more rapid and splendid is its growth.
worthlessThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งไร้ค่า[N] worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ไร้คุณค่า[ADJ] useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai definition: ไม่มีประโยชน์
ความเหลวแหลก[N] dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant
ของไร้ค่า[n. exp.] (khøng rai khā) EN: worthless thing   FR: foutaise [f] (fam.)
ความไร้ค่า[n.] (khwām raikhā) EN: worthlessness   FR: futilité [f]
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless   FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ค่า[adj.] (rai khā) EN: worthless ; valueless ; without value   FR: futile ; sans valeur

CMU English Pronouncing Dictionary
WORTHLESS    W ER1 TH L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthless    (j) (w @@1 th l @ s)
worthlessly    (a) (w @@1 th l @ s l ii)
worthlessness    (n) (w @@1 th l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers [Add to Longdo]
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熊包[xióng bāo, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄠ, ] worthless person; good-for-nothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthless \Worth"less\, a. [AS. weor[eth]le['a]s.]
   Destitute of worth; having no value, virtue, excellence,
   dignity, or the like; undeserving; valueless; useless; vile;
   mean; as, a worthless garment; a worthless ship; a worthless
   man or woman; a worthless magistrate.
   [1913 Webster]
 
      'T is a worthless world to win or lose. --Byron.
   [1913 Webster] -- {Worth"less*ly}, adv. -- {Worth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthless
   adj 1: lacking in usefulness or value; "a worthless idler" [ant:
       {valuable}]
   2: morally reprehensible; "would do something as despicable as
     murder"; "ugly crimes"; "the vile development of slavery
     appalled them"; "a slimy little liar" [syn: {despicable},
     {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy}, {worthless}, {wretched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top