ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interesting

IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interesting-, *interesting*, interest
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interesting(adj) น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. appealing, attractive, intriguing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interestingadj. น่าสนใจ, น่าเอาใจใส่, น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
interesting(adj) น่าสนใจ, น่าทึ่ง, น่าเอาใจใส่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม The Great Dictator (1940)
It's interesting that he'd find a knife exactly like the boy's.มันน่าสนใจที่ว่าเขาจะพบมีดเหมือนเด็กผู้ชาย 12 Angry Men (1957)
- What's interesting about it? Interesting!- สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมันได้หรือไม่ ที่น่าสนใจ! 12 Angry Men (1957)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Captain Blumburtt was just telling me something of the interesting history of the palace-- the importance it played in the mutiny.กัปตัน Blumburtt ก็แค่บอกฉัน บางสิ่งบางอย่างของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ palace-- ความสำคัญมันเล่นในกบฏ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You do many interesting things in medical school, play fascinating games.มีเกมมากมายในรร.แพทย์ Punchline (1988)
What's so interesting about half an inning that you'd come from Iowa ... to talk to me about it 50 years after it happened?ช่วงต้นของอินนิ่งนั้นมีความสำคัญอะไรเหรอ จนทำให้คุณต้องเดินทางไกล มาจากไอโอว่า เพื่อคุยกับผม 50 ปีหลังจากที่มันเกิดขึ้น Field of Dreams (1989)
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That's an interesting notion.เป็นข้อสังเกตุที่น่าสนใจ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That's very interesting but circumstantial if you see what I mean.นั่นน่าสนใจมากแต่ ขึ้นอยู่กับว่า เธอเข้าใจความหมายของฉันหรือเปล่า. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
T owards the end you made one or two interesting remarks.จนถึงตอนจบ คุณพูดน่าสนใจ 1 หรือ 2 ที่ Basic Instinct (1992)
"One or two interesting remarks"?"พูดน่าสนใจ 1 หรือ 2 ที่"? Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestingA good biography is interesting and instructive.
interestingAll the stories are interesting.
interestingAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
interestingAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
interestingAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
interestingAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
interestingAny book will do as long as it is interesting.
interestingAny book will do, so long as it is interesting.
interestingAre you reading an interesting book?
interestingAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
interestingBabies are interesting to watch.
interestingBaseball is an interesting sport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ารู้(adj) interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้
น่าสนใจ(adj) interesting, Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง, Example: ภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคใหม่
จุดสนใจ(n) attention, See also: interesting point, interesting remark, Example: อเมริกาทุ่มเทจุดสนใจมาให้เมืองไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังดูน่าสนใจ[fangdū nāsonjai] (v, exp) EN: it sounds interesting  FR: ça semble intéressant
จำเจ[jamjē] (adj) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting  FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame  FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune
มีอะไรที่น่าสนใจ[mī arai thī nāsonjai] (xp) EN: what's interesting ?  FR: qui a-t-il d'intéressant ?
น่ารู้[nārū] (adj) EN: interesting  FR: intéressant
น่าสนใจ[nāsonjai] (v) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned  FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
น่าสนใจ[nāsonjai] (adj) EN: interesting  FR: intéressant ; digne d'intérêt

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERESTING IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG
INTERESTINGLY IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interesting (v) ˈɪntrəstɪŋ (i1 n t r @ s t i ng)
interestingly (a) ˈɪntrəstɪŋliː (i1 n t r @ s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, ] interesting; fascinating; amusing, #4,432 [Add to Longdo]
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] interesting; meaningful; enjoyable; fun, #4,970 [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, ] interesting; to interest, #10,231 [Add to Longdo]
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, / ] interesting; delightful; amusing, #34,720 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
interessant { adj } | interessanter | am interessantesteninteresting | more interesting | most interesting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもしい[omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
しがない[shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
そそられる[sosorareru] (v1, vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting [Add to Longdo]
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp, v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, v. t. [imp. & p. p. {Interested}; p. pr.
   & vb. n. {Interesting}.] [From interess'd, p. p. of the older
   form interess, fr. F. int['e]resser, L. interesse. See
   {Interest}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To engage the attention of; to awaken interest in; to
    excite emotion or passion in, in behalf of a person or
    thing; as, the subject did not interest him; to interest
    one in charitable work.
    [1913 Webster]
 
       To love our native country . . . to be interested in
       its concerns is natural to all men.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A goddess who used to interest herself in marriages.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To be concerned with or engaged in; to affect; to concern;
    to excite; -- often used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or rather, gracious sir,
       Create me to this glory, since my cause
       Doth interest this fair quarrel.   --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause or permit to share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mystical communion of all faithful men is such
       as maketh every one to be interested in those
       precious blessings which any one of them receiveth
       at God's hands.            --Hooker.
 
   Syn: To concern; excite; attract; entertain; engage; occupy;
     hold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interesting \In"ter*est*ing\, a.
   Engaging the attention; exciting, or adapted to excite,
   interest, curiosity, or emotion; as, an interesting story;
   interesting news. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interesting
   adj 1: arousing or holding the attention [ant: {uninteresting}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 interesting
  adj.
 
   In hacker parlance, this word has strong connotations of ?annoying?, or
   ?difficult?, or both. Hackers relish a challenge, and enjoy wringing all
   the irony possible out of the ancient Chinese curse ?May you live in
   interesting times?. Oppose {trivial}, {uninteresting}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top