Search result for

charming

(69 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charming-, *charming*, charm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charming[ADJ] ที่ใช้เวทย์มนตร์, See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต, Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming[ADJ] มีเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก, Syn. pleasing
charmingly[ADV] อย่างน่าหลงไหล, See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก, Syn. pleasantly, sweetly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,

English-Thai: Nontri Dictionary
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
Every girl fantasizes about finding her prince charming.เด็กผู้หญิงทุกคนมักจะจินตนาการถึงการตามหาเจ้าชายของตัว Pret-a-Poor-J (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
I don't get those M4s by then... there's gonna be some new black faces cruising the streets of Charming.ถ้าฉันไม่ได้รับ M4 ในเวลานั้นแล้ว... จะมีไอ้มืดหน้าใหม่บางคน โลดแล่นอยู่ตามถนนชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Nothing happens in Charming we don't control... or get a piece of.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชาร์มมิ่ง เราไม่ได้ควบคุม... หรือรับส่วนแบ่ง Pilot (2008)
But you do not deal in Charming.แต่นายไม่เกี่ยวข้องอะไรในชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Darby wants Charming. There goes the neighborhood. Sinus rhythm's back.ดาร์บี้อยากจะคุมชาร์มมิ่ง ไปกับเพื่อนบ้านของแก จังหวะเต้นของหัวใจกลับมา Pilot (2008)
Charming.เจ๋งนี่ Lair of Grievous (2008)
I mean you're very formal, but-- it's charming.ผมหมายถึงคุณดูธรรมดา แต่.. ดูมีสเน่ห์ Passengers (2008)
Well, it's kind of a charming shit hole.แต่ มันก็น่าอยู่ดี Day of the Dead (2008)
And I know he looks charming but you know what they say about books and covers.ฉันรู้ว่าเขาน่ารัก แต่เธอคงเคยได้ยิน ที่เขาว่า \ อย่าด่วนตัดสินเพราะดูแค่ภายนอก Inkheart (2008)
You two do make a charming couple though.อาจบ้างมีเล็กน้อย Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmingHe thought her very charming.
charmingHiroko has charming features.
charmingHis childlike laugh is charming.
charmingI believe she is a charming girl.
charmingJane is a most charming girl.
charmingJane is fat, rude, and smokes too much. But Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.
charmingJoan is as charming as her sister.
charmingKate is no less charming than her sister is.
charmingKate is very charming.
charmingLet's drink to our charming hostess!
charmingMika no less charming than Keiko.
charmingOne day, Chris discovered the charming girl of his dreams.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเสน่ห์[ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
เปรี้ยว[ADV] bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai definition: อย่างทันสมัย
วิลาวัณย์[ADJ] beautiful, See also: charming, pretty, Syn. งามยิ่ง, งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย, Notes: (สันสกฤต)
แอร่ม[ADV] beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai definition: งามแพรวพราว
เอมอร[ADJ] sweet and beautiful, See also: charming, Syn. งาม, Thai definition: งามอ่อนหวาน
แอร่ม[ADJ] beautiful, See also: charming, splendid, Syn. อร่าม, แพรวพราว
เจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
น่าเอ็นดู[ADJ] lovely, See also: charming, exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, Example: เด็กชายคนนี้มีท่าทางน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
คมขำ[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating   
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing   
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARMING    CH AA1 R M IH0 NG
CHARMINGLY    CH AA1 R M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charming    (v) (ch aa1 m i ng)
charmingly    (a) (ch aa1 m i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming [Add to Longdo]
Schmuckamazilie {f} [ornith.]Charming Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre [Add to Longdo]
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P) [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous [Add to Longdo]
艶の有る声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charming \Charm"ing\, a.
   Pleasing the mind or senses in a high degree; delighting;
   fascinating; attractive.
   [1913 Webster]
 
      How charming is divine philosophy.    --Milton.
 
   Syn: Syn. - Enchanting; bewitching; captivating; enrapturing;
     alluring; fascinating; delightful; pleasurable;
     graceful; lovely; amiable; pleasing; winning. --
     {Charm"ing*ly}, adv. -- {Charm"ing*ness}, n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charm \Charm\, v. t. [imp. & p. p. {Charmed}; p. pr. & vb. n.
   {Charming}.] [Cf. F. charmer. See {Charm}, n.]
   1. To make music upon; to tune. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       Here we our slender pipes may safely charm.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue, control, or summon by incantation or
    supernatural influence; to affect by magic.
    [1913 Webster]
 
       No witchcraft charm thee!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To subdue or overcome by some secret power, or by that
    which gives pleasure; to allay; to soothe.
    [1913 Webster]
 
       Music the fiercest grief can charm.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To attract irresistibly; to delight exceedingly; to
    enchant; to fascinate.
    [1913 Webster]
 
       They, on their mirth and dance
       Intent, with jocund music charm his ear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To protect with, or make invulnerable by, spells, charms,
    or supernatural influences; as, a charmed life.
    [1913 Webster]
 
       I, in my own woe charmed,
       Could not find death.         --Shak.
 
   Syn: Syn. - To fascinate; enchant; enrapture; captivate;
     bewitch; allure; subdue; delight; entice; transport.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charming
   adj 1: pleasing or delighting; "endowed with charming manners";
       "a charming little cottage"; "a charming personality"
   2: possessing or using or characteristic of or appropriate to
     supernatural powers; "charming incantations"; "magic signs
     that protect against adverse influence"; "a magical spell";
     "'tis now the very witching time of night"- Shakespeare;
     "wizard wands"; "wizardly powers" [syn: {charming}, {magic},
     {magical}, {sorcerous}, {witching(a)}, {wizard(a)},
     {wizardly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top