ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charming

CH AA1 R M IH0 NG   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charming-, *charming*, charm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charming[ADJ] ที่ใช้เวทย์มนตร์, See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต, Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming[ADJ] มีเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก, Syn. pleasing
charmingly[ADV] อย่างน่าหลงไหล, See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก, Syn. pleasantly, sweetly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,

English-Thai: Nontri Dictionary
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)
- Now, isn't that a charming invitation?- เเหม มีนํ้าใจเชื้อเชิญ Rebecca (1940)
Then I found out it's a charming habit around here.แล้วฉันก็พบว่า มันก็เป็นเสน่ห์ไปอย่าง คนที่นี่เคยชินกัน. Suspiria (1977)
Who must this charming young blood donor be?สาวน้อยคนไหนที่จะบริจาคเลือดบ้าง? Hocus Pocus (1993)
- We'd have to be talkin' about one charming motherfuckin' pig.- เราจะต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนึ่ง motherfuckin เสน่ห์ 'หมู Pulp Fiction (1994)
I mean, he'd have to be ten times more charming than that Arnold on Green Acres.ผมหมายความว่าเขาจะต้องเป็นสิบครั้งที่มีเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่อาร์โนลกับกรีนเอเคอร์ Pulp Fiction (1994)
How charming to be treated to a drink by a lady.เป็นเกียรติจริง ๆ มีสุภาพสตรีเลี้ยงเหล้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
How charming to think a monastery has actually produced something... something worthwhile.น่าคิดนะว่าทางวัดสามารถปั้นเด็กบางคน ให้มีคุณค่าขึ้นมาได้ The Red Violin (1998)
You must have been very charming when you were young.ตอนคุณยังเด็ก คุณคงเป็นคนมีเสน่ห์มากสินะ Christmas in August (1998)
That's a charming new development.น่าสนใจนี่ การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ 10 Things I Hate About You (1999)
What charming people, hm?What charming people, hm? Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmingHe thought her very charming.
charmingHiroko has charming features.
charmingHis childlike laugh is charming.
charmingI believe she is a charming girl.
charmingJane is a most charming girl.
charmingJane is fat, rude, and smokes too much. But Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.
charmingJoan is as charming as her sister.
charmingKate is no less charming than her sister is.
charmingKate is very charming.
charmingLet's drink to our charming hostess!
charmingMika no less charming than Keiko.
charmingOne day, Chris discovered the charming girl of his dreams.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเสน่ห์[ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
เปรี้ยว[ADV] bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai definition: อย่างทันสมัย
วิลาวัณย์[ADJ] beautiful, See also: charming, pretty, Syn. งามยิ่ง, งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย, Notes: (สันสกฤต)
แอร่ม[ADV] beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai definition: งามแพรวพราว
เอมอร[ADJ] sweet and beautiful, See also: charming, Syn. งาม, Thai definition: งามอ่อนหวาน
แอร่ม[ADJ] beautiful, See also: charming, splendid, Syn. อร่าม, แพรวพราว
เจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
น่าเอ็นดู[ADJ] lovely, See also: charming, exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, Example: เด็กชายคนนี้มีท่าทางน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
คมขำ[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating   
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing   
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARMING CH AA1 R M IH0 NG
CHARMINGLY CH AA1 R M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charming (v) tʃˈaːmɪŋ (ch aa1 m i ng)
charmingly (a) tʃˈaːmɪŋliː (ch aa1 m i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming [Add to Longdo]
Schmuckamazilie {f} [ornith.]Charming Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre [Add to Longdo]
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P) [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous [Add to Longdo]
艶の有る声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charming \Charm"ing\, a.
   Pleasing the mind or senses in a high degree; delighting;
   fascinating; attractive.
   [1913 Webster]
 
      How charming is divine philosophy.    --Milton.
 
   Syn: Syn. - Enchanting; bewitching; captivating; enrapturing;
     alluring; fascinating; delightful; pleasurable;
     graceful; lovely; amiable; pleasing; winning. --
     {Charm"ing*ly}, adv. -- {Charm"ing*ness}, n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charm \Charm\, v. t. [imp. & p. p. {Charmed}; p. pr. & vb. n.
   {Charming}.] [Cf. F. charmer. See {Charm}, n.]
   1. To make music upon; to tune. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       Here we our slender pipes may safely charm.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue, control, or summon by incantation or
    supernatural influence; to affect by magic.
    [1913 Webster]
 
       No witchcraft charm thee!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To subdue or overcome by some secret power, or by that
    which gives pleasure; to allay; to soothe.
    [1913 Webster]
 
       Music the fiercest grief can charm.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To attract irresistibly; to delight exceedingly; to
    enchant; to fascinate.
    [1913 Webster]
 
       They, on their mirth and dance
       Intent, with jocund music charm his ear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To protect with, or make invulnerable by, spells, charms,
    or supernatural influences; as, a charmed life.
    [1913 Webster]
 
       I, in my own woe charmed,
       Could not find death.         --Shak.
 
   Syn: Syn. - To fascinate; enchant; enrapture; captivate;
     bewitch; allure; subdue; delight; entice; transport.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charming
   adj 1: pleasing or delighting; "endowed with charming manners";
       "a charming little cottage"; "a charming personality"
   2: possessing or using or characteristic of or appropriate to
     supernatural powers; "charming incantations"; "magic signs
     that protect against adverse influence"; "a magical spell";
     "'tis now the very witching time of night"- Shakespeare;
     "wizard wands"; "wizardly powers" [syn: {charming}, {magic},
     {magical}, {sorcerous}, {witching(a)}, {wizard(a)},
     {wizardly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top