ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charming

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charming-, *charming*, charm
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charming(adj) ที่ใช้เวทย์มนตร์, See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต, Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming(adj) มีเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก, Syn. pleasing
charmingly(adv) อย่างน่าหลงไหล, See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก, Syn. pleasantly, sweetly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์, ซึ่งทำให้หลงใหล, ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting

English-Thai: Nontri Dictionary
charming(adj) มีเส่นห์, จับใจ, ยั่วยวนใจ, สวยงาม, ทีดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
Uh, charming.น่าประทับใจ. Hocus Pocus (1993)
Who must this charming young blood donor be?สาวน้อยคนไหนที่จะบริจาคเลือดบ้าง? Hocus Pocus (1993)
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย Junior (1994)
Charmed.ดูดีนะ Junior (1994)
- We'd have to be talkin' about one charming motherfuckin' pig.- เราจะต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนึ่ง motherfuckin เสน่ห์ 'หมู Pulp Fiction (1994)
I mean, he'd have to be ten times more charming than that Arnold on Green Acres.ผมหมายความว่าเขาจะต้องเป็นสิบครั้งที่มีเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่อาร์โนลกับกรีนเอเคอร์ Pulp Fiction (1994)
Charming. We'll press on, I think.แจ๋วมาก คงต้องไปข้างหน้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
All you have to do is charm the old fool so his days don't seem so empty.ที่คุณจะต้องทำ ก็แค่โปรยเสน่ห์ให้เขา ทำให้เขาไม่รู้สึกเบื่อที่นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
How charming to be treated to a drink by a lady.เป็นเกียรติจริง ๆ มีสุภาพสตรีเลี้ยงเหล้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto, ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmingHe thought her very charming.
charmingHiroko has charming features.
charmingHis childlike laugh is charming.
charmingI believe she is a charming girl.
charmingJane is a most charming girl.
charmingJane is fat, rude, and smokes too much. But Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.
charmingJoan is as charming as her sister.
charmingKate is no less charming than her sister is.
charmingKate is very charming.
charmingLet's drink to our charming hostess!
charmingMika no less charming than Keiko.
charmingOne day, Chris discovered the charming girl of his dreams.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเสน่ห์(adj) charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
เปรี้ยว(adv) bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai Definition: อย่างทันสมัย
วิลาวัณย์(adj) beautiful, See also: charming, pretty, Syn. งามยิ่ง, งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย, Notes: (สันสกฤต)
แอร่ม(adv) beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai Definition: งามแพรวพราว
เอมอร(adj) sweet and beautiful, See also: charming, Syn. งาม, Thai Definition: งามอ่อนหวาน
แอร่ม(adj) beautiful, See also: charming, splendid, Syn. อร่าม, แพรวพราว
เจริญใจ(adj) pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai Definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
น่าเอ็นดู(adj) lovely, See also: charming, exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, Example: เด็กชายคนนี้มีท่าทางน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
คมขำ(adj) charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai Definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย(adj) charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai Definition: มีหน้าตาดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
มโนหร[manōhøn] (adj) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating
มโนชญ์[manōt] (adj) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing
มีเสน่ห์[mī sanē] (adj) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating  FR: charmant ; séduisant
น่าเอ็นดู[nā-endū] (adj) EN: lovely ; charming ; exquisite  FR: charmant ; attachant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
charming
charmingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charming
charmingly

WordNet (3.0)
charmingly(adv) in a charming manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Charming

a. Pleasing the mind or senses in a high degree; delighting; fascinating; attractive. [ 1913 Webster ]

How charming is divine philosophy. Milton.

Syn. - Enchanting; bewitching; captivating; enrapturing; alluring; fascinating; delightful; pleasurable; graceful; lovely; amiable; pleasing; winning.

-- Charm"ing*ly, adv. -- Charm"ing*ness, n. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ,   /  ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anmutig; bezaubernd; lieblich { adj } | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming [Add to Longdo]
Schmuckamazilie { f } [ ornith. ]Charming Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) #10,557 [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) #12,884 [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na, n) charming; fascinating; voluptuous #12,945 [Add to Longdo]
くるっ[kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[sharuman] (adj-na, n) charming (fre [Add to Longdo]
チャーミング[cha-mingu] (adj-na, n) charming; (P) [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top