ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

配称

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -配称-, *配称*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配称[pèi chèng, ㄆㄟˋ ㄔㄥˋ, / ] worthy, #97,208 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You call yourself a Hindustani?[CN] 你还配称自己是印度人? Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
When Trixie is through, the only thing they'll call you is "loser".[CN] 在崔克茜面前,你只配称作输家 Boast Busters (2010)
He's the only party to this incident who is still worthy of calling himself a Baird man.[CN] 他是唯一配称"博德人"的份子 配称博德人的当事人 Scent of a Woman (1992)
Call yourself a writer![CN] 你这样也配称小说家吗 House on Fire (1986)
She showed her true colors when she ran away.[CN] 随便跟男人跑了的女演员就不配称为女演员 Why Don't You Play in Hell? (2013)
We're calling "TMI" a newsmagazine?[CN] TMI配称新闻杂志吗 {\3cH202020}We're calling "TMI" a newsmagazine? The Blackout, Part 1: Tragedy Porn (2012)
America will lose because her behavior is not the behavior of a great nation.[CN] 美国的所作所为 不配称之为一个大国 Why We Fight (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top