ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wretched

R EH1 CH IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wretched-, *wretched*, wretch, wretche
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretched(adj) เคราะห์ร้าย, Syn. miserable
wretchedly(adv) อย่างเคราะห์ร้าย
wretchedness(n) ความเคราะห์ร้าย, Syn. miserableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable, destitute, poor

English-Thai: Nontri Dictionary
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wretched stuff! Give me a chocolate, quick!ส่งช็อคโกแลตมาให้ฉันเร็ว Rebecca (1940)
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.เธอน่าจะถอนออกให้หมดซะ ไอ้ฟันผุบ้านี่ Rebecca (1940)
Oh, wretched me, my Nanny, my only friend.โอ้แย่ฉันพี่เลี้- ยงเพื่อนสนิทของฉัน Idemo dalje (1982)
Oh, wretched me!โอ้อนาถ! Idemo dalje (1982)
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง An American Tail (1986)
Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed Hocus Pocus (1993)
♫ Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed Hocus Pocus (1993)
You've poisoned me for the last time, you wretched girl.เธอวางยาฉันได้เป็นครั้งสุดท้าย สาวน้อยผู้ต้อยต่ำ The Nightmare Before Christmas (1993)
This is a wretched beginning! If you don't believe me, I'm sure no one else will.เรื่องนี้เริ่มต้นอย่างไม่ดีเลย ถ้าเธอไม่เชื่อฉัน ฉันก็แน่ใจว่าจะไม่มีใครเชื่ออีกแล้ว Episode #1.6 (1995)
- Can you, for just one night, forget that you're completely wretched and be my sister?นี่ขอร้องเถอะพี่ แค่คืนเดียว... ช่วยลืมซักครั้งได้มั้ยว่าพี่น่ะใจดำ แล้วทำตัวเป็นพี่ฉันหน่อย 10 Things I Hate About You (1999)
You've impeded my work since the day I escaped from your wretched womb.แกกีดขวางงานฉันตั้งแต่วันที่ฉันออกมาจากมดลูกอันน่าเวทนาของแก Death Has a Shadow (1999)
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wretchedHe lived a wretched life when young.
wretchedThe family lived a wretched life during the war.
wretchedThey live in a wretched little house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรชาติ(n) wretched race, See also: bad strain, wretched race, vicious race, Syn. ชาติชั่ว, Notes: (สันสกฤต)
ทุเรศทุรัง(adj) shabby, See also: wretched, pitiable, Syn. ทุเรศ, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
WRETCHED R EH1 CH IH0 D
WRETCHEDLY R EH1 CH IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretched (j) rˈɛtʃɪd (r e1 ch i d)
wretchedly (a) rˈɛtʃɪdliː (r e1 ch i d l ii)
wretchedness (n) rˈɛtʃɪdnəs (r e1 ch i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨景[cǎn jǐng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] wretched sight, #87,256 [Add to Longdo]
惨境[cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] wretched situation, #150,408 [Add to Longdo]
风雨凄凄[fēng yǔ qī qī, ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ, / ] wretched wind and rain, #367,075 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]
憂き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life [Add to Longdo]
憂わしい[うれわしい, urewashii] (adj-i) wretched; sad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretched \Wretch"ed\, a.
   1. Very miserable; sunk in, or accompanied by, deep
    affliction or distress, as from want, anxiety, or grief;
    calamitous; woeful; very afflicting. "To what wretched
    state reserved!" --Milton.
    [1913 Webster]
 
       O cruel! Death! to those you are more kind
       Than to the wretched mortals left behind. --Waller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wretched
   adj 1: of very poor quality or condition; "deplorable housing
       conditions in the inner city"; "woeful treatment of the
       accused"; "woeful errors of judgment" [syn: {deplorable},
       {execrable}, {miserable}, {woeful}, {wretched}]
   2: characterized by physical misery; "a wet miserable weekend";
     "spent a wretched night on the floor" [syn: {miserable},
     {wretched}]
   3: very unhappy; full of misery; "he felt depressed and
     miserable"; "a message of hope for suffering humanity";
     "wretched prisoners huddled in stinking cages" [syn:
     {miserable}, {suffering}, {wretched}]
   4: morally reprehensible; "would do something as despicable as
     murder"; "ugly crimes"; "the vile development of slavery
     appalled them"; "a slimy little liar" [syn: {despicable},
     {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy}, {worthless}, {wretched}]
   5: deserving or inciting pity; "a hapless victim"; "miserable
     victims of war"; "the shabby room struck her as
     extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous appeals for
     help"; "pitiable homeless children"; "a pitiful fate"; "Oh,
     you poor thing"; "his poor distorted limbs"; "a wretched
     life" [syn: {hapless}, {miserable}, {misfortunate},
     {pathetic}, {piteous}, {pitiable}, {pitiful}, {poor},
     {wretched}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top