ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่คู่ควร

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่คู่ควร-, *ไม่คู่ควร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียปากไม่คู่ควรที่จะกิน เช่น ของอย่างนี้ฉันไม่กินให้เสียปาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But she is a fool and not worthy of our clan.แต่เห็นชัดว่าเป็นแค่ นังคนเขลาที่ไม่คู่ควร กับราชวงศ์ของเราเลย Vampire Hunter D (1985)
Get out of here. You're not worth it.ไปให้พ้น แกมันไม่คู่ควร Dirty Dancing (1987)
She even disgraces the name of Linton.หล่อนไม่คู่ควร แม้แต่กับสกุลลินตัน Wuthering Heights (1992)
She is not worthy of it.เธอไม่คู่ควรกับมันหรอกค่ะ The Joy Luck Club (1993)
What did you say of me that I did not deserve?อะไรที่คุณพูดเกี่ยวกับผม ว่าผมไม่คู่ควร Episode #1.6 (1995)
He may not be good for Isabella, but he's perfect for ratings.และโทนินโย่เป็นสูตรลับที่หายไป ถึงจะไม่คู่ควรกับเธอ แต่เขาเหมาะสมสำหรับเรทติ้ง Woman on Top (2000)
It was picked up by the most unlikely creature imaginable.มันถูกเก็บได้โดยผู้ที่ ไม่คู่ควรที่สุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That's right, because the music deserves to be taken seriously.ถ้านายไม่ทำ นายก็ไม่คู่ควรจะเล่นมัน Rock Star (2001)
That any law that makes it illegal to save seed is a law not worth following.กฎหมายที่ทำให้การเก็บเมล็ดพันธ์เป็นความผิด เป็นกฎหมายที่ไม่คู่ควรให้ปฏิบัติตาม The Corporation (2003)
He is unworthy of Lordship.-เขาก็ไม่คู่ควรเป็นผู้นำ The Chronicles of Riddick (2004)
Just forget him. He's not even worth it.ลืมเขาเถอะนะ เขาไม่คู่ควรหรอก Wicker Park (2004)
He is good to me and I don't deserve him.เขาดีกับแม่มาก / แต่แม่ไม่คู่ควรกับเขา The Notebook (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unworthy[ADJ] ไม่มีค่าพอ, See also: ไม่คู่ควร, Syn. undeserving, Ant. deserving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper
unsuitable(อันซิว'ทะเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร., See also: unsuitability,unsuitableness n. unsuitably adv.
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
misfit(vt) ผิดขนาด,ไม่เหมาะสม,ไม่คู่ควร
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top