Search result for

secure

(86 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secure-, *secure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secure[ADJ] ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure[VT] ทำให้ปลอดภัย, See also: ป้องกัน, คุ้มกัน, Syn. protect, safeguard, make safe
secure[VT] ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain
secure[VI] รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
secure[VT] มัดให้แน่น, See also: ตรึง, รัด, กระชับ, Syn. fasten, tighten, strengthen
securer[N] ผู้ปลอดภัย, See also: ผู้เชื่อถือ
securement[N] ความปลอดภัย, See also: ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
secureness[N] ความปลอดภัย, See also: การป้องกันได้
secure against[PHRV] ทำให้ปลอดภัยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secure Landfill
บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ Dead Space: Downfall (2008)
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I want you to check on the artifact. Make sure it's secure.ไปเช็คสิ่งประดิษฐ์แล้วคุ้มกันเอาไว้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a secure area, and Captain Matthius wants the artifact left alone.นี่เป็นเขตหวงห้าม Dead Space: Downfall (2008)
Secure this room and get ready to move.คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย Dead Space: Downfall (2008)
The captain's body is secure in the morgue.ศพกัปตันอยู่ในห้องเย็น Dead Space: Downfall (2008)
You secure enough in that theory to send her home?คุณกล้ารับประกันทฤษฎีนี้ ถึงขนาดปล่อยให้เธอกลับบ้านรึปล่าว? Not Cancer (2008)
We'll handle that once we secure our perimeterเราจะเข้าควบคุมสถานการณ์.. ขั้นแรกต้องกำหนดเขตกระชับพื้นที่ Last Resort (2008)
The outpost is secure, general.ยึดที่มั่นได้แล้ว ท่านนายพล Rookies (2008)
Secure the area.เคลียร์พื้นที่ Rookies (2008)
No! You'll spend all your time looking for somewhere half as secure as this.ไม่ คุณจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อหาที่ๆ ปลอดภัยอย่างที่นี่ Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secureAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
secureAll you have to do to secure a seat is to wait in line.
secureCan you secure me two good seats for the concert?
secureColumbus secured this region of interests.
secureDon't climb that ladder - it's not secure.
secureDo you feel secure about the future?
secureHe has managed to secure several accounts.
secureHis economical backing is secure.
secureI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
secureI feel secure with him.
secureIt is necessary to secure financing for local road maintenance.
secureOur victory is secure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างปลอดภัย[ADV] safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
แน่นแฟ้น[ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
ร่มเย็น[ADJ] peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
แน่น[ADV] securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
แน่นหนา[ADV] securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
มั่น[v.] (man) EN: tight ; secure ; firm   FR: consolider
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure   FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast   
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably   FR: solidement ; fermement
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure   FR: résistant ; robuste ; ferme
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   

CMU English Pronouncing Dictionary
SECURE    S IH0 K Y UH1 R
SECURED    S IH0 K Y UH1 R D
SECURES    S IH0 K Y UH1 R Z
SECURELY    S IH0 K Y UH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secure    (v) (s i1 k y u@1 r)
secured    (v) (s i1 k y u@1 d)
secures    (v) (s i1 k y u@1 z)
securely    (a) (s i1 k y u@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fälschungssicher {adj}secure against forgery [Add to Longdo]
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
セキュア[, sekyua] (adj-f) secure [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[, sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]
セキュアビット[, sekyuabitto] (n) {comp} secure bit [Add to Longdo]
安固[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
安心安全[あんしんあんぜん, anshin'anzen] (adj-na,n) safe and secure [Add to Longdo]
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] (n) {comp} secure access management; MT [Add to Longdo]
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, ] secure; sound [Add to Longdo]
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] secure employment (lit. iron rice bowl) [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, / ] secure; solid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secure \Se*cure"\, v. t. [imp. & p. p. {Secured}; p. pr. & vb.
   n. {Securing}.]
   1. To make safe; to relieve from apprehensions of, or
    exposure to, danger; to guard; to protect.
    [1913 Webster]
 
       I spread a cloud before the victor's sight,
       Sustained the vanquished, and secured his flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put beyond hazard of losing or of not receiving; to
    make certain; to assure; to insure; -- frequently with
    against or from, rarely with of; as, to secure a creditor
    against loss; to secure a debt by a mortgage.
    [1913 Webster]
 
       It secures its possessor of eternal happiness. --T.
                          Dick.
    [1913 Webster]
 
   3. To make fast; to close or confine effectually; to render
    incapable of getting loose or escaping; as, to secure a
    prisoner; to secure a door, or the hatches of a ship.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to make one's self secure of; to
    acquire certainly; as, to secure an estate.
    [1913 Webster]
 
   {Secure arms} (Mil.), a command and a position in the manual
    of arms, used in wet weather, the object being to guard
    the firearm from becoming wet. The piece is turned with
    the barrel to the front and grasped by the right hand at
    the lower band, the muzzle is dropped to the front, and
    the piece held with the guard under the right arm, the
    hand supported against the hip, and the thumb on the
    rammer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secure \Se*cure"\, a. [L. securus; pref. se- without + cura
   care. See {Cure} care, and cf. {Sure}, a.]
   1. Free from fear, care, or anxiety; easy in mind; not
    feeling suspicion or distrust; confident.
    [1913 Webster]
 
       But thou, secure of soul, unbent with woes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Overconfident; incautious; careless; -- in a bad sense.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Confident in opinion; not entertaining, or not having
    reason to entertain, doubt; certain; sure; -- commonly
    with of; as, secure of a welcome.
    [1913 Webster]
 
       Confidence then bore thee on, secure
       Either to meet no danger, or to find
       Matter of glorious trial.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not exposed to danger; safe; -- applied to persons and
    things, and followed by against or from. "Secure from
    fortune's blows." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Safe; undisturbed; easy; sure; certain; assured;
     confident; careless; heedless; inattentive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secure
   adj 1: free from fear or doubt; easy in mind; "he was secure
       that nothing will be held against him" [syn: {secure},
       {unafraid}, {untroubled}] [ant: {insecure}]
   2: free from danger or risk; "secure from harm"; "his fortune
     was secure"; "made a secure place for himself in his field"
     [ant: {insecure}, {unsafe}]
   3: not likely to fail or give way; "the lock was secure"; "a
     secure foundation"; "a secure hold on her wrist" [ant:
     {insecure}]
   4: immune to attack; incapable of being tampered with; "an
     impregnable fortress"; "fortifications that made the frontier
     inviolable"; "a secure telephone connection" [syn:
     {impregnable}, {inviolable}, {secure}, {strong},
     {unassailable}, {unattackable}]
   5: financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
     [syn: {dependable}, {good}, {safe}, {secure}]
   v 1: get by special effort; "He procured extra cigarettes even
      though they were rationed" [syn: {procure}, {secure}]
   2: cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door";
     "she fixed her gaze on the man" [syn: {fasten}, {fix},
     {secure}] [ant: {unfasten}]
   3: assure payment of
   4: make certain of; "This nest egg will ensure a nice retirement
     for us"; "Preparation will guarantee success!" [syn:
     {guarantee}, {ensure}, {insure}, {assure}, {secure}]
   5: fill or close tightly with or as if with a plug; "plug the
     hole"; "stop up the leak" [syn: {plug}, {stop up}, {secure}]
   6: furnish with battens; "batten ships" [syn: {batten}, {batten
     down}, {secure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top