ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敬-, *敬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敬, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to respect, to honor; respectfully
Radical: Decomposition: 苟 (gǒu ㄍㄡˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,209

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to venerate; to salute; to offer, #6,717 [Add to Longdo]
[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respect; to revere, #7,080 [Add to Longdo]
[zhì jìng, ㄓˋ ㄐㄧㄥˋ, ] greet, #10,993 [Add to Longdo]
[jìng yì, ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, ] respect; tribute, #13,996 [Add to Longdo]
[jìng pèi, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, ] esteem, #15,251 [Add to Longdo]
[jìng wèi, ㄐㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] revere, #17,761 [Add to Longdo]
[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
[jìng ài, ㄐㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] respect and love, #18,834 [Add to Longdo]
[xiào jìng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to give presents (to one's elders or superiors), #20,381 [Add to Longdo]
[jìng lǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] salute, #21,152 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n) reverence; respect [Add to Longdo]
[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem [Add to Longdo]
[うやまう, uyamau] (v5u,vt) to show respect; to honour; to honor; (P) [Add to Longdo]
[けいす, keisu] (v5s,vt) (See する) to respect [Add to Longdo]
する[けいする, keisuru] (vs-s,vt) to respect [Add to Longdo]
[けいあい, keiai] (n,vs) respect and affection [Add to Longdo]
[けいい, keii] (n) respect; honour; honor; (P) [Add to Longdo]
意を払う;意をはらう[けいいをはらう, keiiwoharau] (exp,v5u) to pay respect (to) [Add to Longdo]
[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P) [Add to Longdo]
[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who do you respect most in your life?あなたが人生で最も尊しているのは誰ですか。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたに対する尊の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
You're respected by everybody.あなたはだれからも尊されている。
You used to look up to your father.あなたは父親を尊していました。
Do you look up to your parents?あなたは両親を尊していますか。
He is our boss, and must be treated as such.あの人は私たちの社長だから、それ相応に意を払わなければならない。
In America elderly people are not given the same degree of respect they receive in many other countries.アメリカでは、老人は他の多くの国で受けているほど、尊を得ていない。
Anthony was esteemed by the Egyptians.アンソニーはエジプト人に尊された。
Yes, I know her. I look up to her.ええ、知ってます。私は彼女を尊してます。
The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.オーケストラの団員たちはスミス氏を指揮者として尊した。
Earning our customers confidence and respect is this firm's objective.お客様の信頼と尊を得ることが当社の目標です。
Cleanliness is next to godliness.きれい好きは神に次ぐ美徳。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
τo you?[CN] 你. Diary of a Nymphomaniac (2008)
- Bye.[CN]  The Little Girl Who Conquered Time (1983)
It sort of makes you wanna treat me with more respect, doesn't it?[JA] そうすれば僕のこと 尊できるだろ A Charlie Brown Christmas (1965)
Salute![CN]  What Needs to Be Done Now: Eve of the Counterattack, Part 3 (2013)
A guy who talks like that to an old man really oughta get stepped on. You oughta have more respect, mister.[JA] いくらなんでも言いすぎだ 年寄りを尊しろ 12 Angry Men (1957)
When I was a kid, I used to call my father "sir".[JA] 俺なんか オヤジに語を使った 12 Angry Men (1957)
Salute![CN] 礼! Chat sup yee ga fong hak (1973)
My very honorable gentlemen![CN] 尊的先生们 The Blue Angel (1930)
Awe? Awe?[CN] 畏? Cookie's Fortune (1999)
Hi.[CN] 向你致 Siberiade (1979)
Ladies and gentlemen... It is my pleasure...[CN] 尊的女士们先生们 请允许我 The Blue Angel (1930)
You've gotta have respect for your director.[JA] 監督のことを 尊してちょうだい A Charlie Brown Christmas (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うやまう, uyamau] ehren, achten [Add to Longdo]
[けいい, keii] Achtung, Respekt, Verehrung [Add to Longdo]
[けいぼ, keibo] Verehrung, Anbetung [Add to Longdo]
[けいろう, keirou] Achtung_vor_dem_Alter [Add to Longdo]
[けいご, keigo] hoeflicher_Ausdruck [Add to Longdo]
[けいえん, keien] jn. (hoeflich) von sich fernhalten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top