ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remarkable

R IH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remarkable-, *remarkable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remarkable(adj) น่าสังเกต, See also: น่าคิด, Syn. noticeable
remarkable(adj) ไม่ธรรมดา, See also: ประหลาด, Syn. surprising, unusual
remarkableness(n) ความโดดเด่น, See also: ความไม่ธรรมดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy, striking, unusual

English-Thai: Nontri Dictionary
remarkable(adj) น่าทึ่ง, น่าสังเกต, ประหลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 12 Angry Men (1957)
I met some remarkable people in India.ผมพบคนที่น่าสนใจในอินเดีย Gandhi (1982)
- By Allah, this is quite a remarkable device.โอ้ พระเจ้า นี่ัมันอุปกรณ์สุดวิเศษณ์เลยนี่นา Aladdin (1992)
- A remarkable young man who found a music box.- ชายหนุ่มน่าทึ่ง คนที่พบกล่องเพลงนี้ Anastasia (1997)
To better explain the events of the last 48 hours is the leader of the scientific team that made this remarkable discovery Dr. David Drumlin, specialที่ดีกว่าการอธิบายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา 48 ชั่วโมง เป็นผู้นำของทีม ทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้การค้นพบที่น่าทึ่งนี้ Contact (1997)
No there's truly nothing remarkable about the progress of Jerome Morrow.ไม่, จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจต่อการดำเนินไป เกี่ยวกับชีวิตของ Jerome Morrow หรอก Gattaca (1997)
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก Titanic (1997)
Remarkable accounts...บัญชีน่าสงสัย Pola X (1999)
You have a remarkable family, King Mongkut.You have a remarkable family, King Mongkut. Anna and the King (1999)
She has a remarkable talent, Mr. Hagen.เธอมีความสามารถจังเลย The Legend of Bagger Vance (2000)
It is remarkable how similar the pattern of love is to the pattern of insanity.รูปแบบความรักช่างไม่ต่างอะไรกับความเสียสติ The Matrix Revolutions (2003)
You write with such remarkable ease I wonder you need me at all.คุณเขียนได้สบายๆ คงไม่ต้องให้ผมช่วยแล้วล่ะ Swimming Pool (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remarkableChris got a remarkable grade for the complex homework.
remarkableDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
remarkableEspecially remarkable was her oval face.
remarkableHe has a remarkable aptitude for music.
remarkableHe has a remarkable memory.
remarkableHe has made remarkable progress in English.
remarkableHe has recently made remarkable progress in English.
remarkableHe is remarkable for his wisdom.
remarkableHe made remarkable progress in English.
remarkableHis was a remarkable life.
remarkableIf it had not been for antibiotics, medicine would not have made such remarkable progress.
remarkableIn recent year science has made remarkable progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัจฉริยภาพ(n) genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai Definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
เป็นหน้าเป็นตา(adj) remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai Definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา
อัจฉริยลักษณ์(n) excellent manner, See also: remarkable talent, Example: มีผู้นิยมชมชื่นกันว่า ภาษาไทยมีอัจฉริยลักษณ์ ที่สามารถถอดเสียงภาษาใดๆ ในโลกได้ใกล้เคียงที่สุด, Thai Definition: ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์
ความน่าสนใจ(n) interestedness, See also: remarkableness, noteworthiness, Syn. ความน่าดึงดูดใจ, Example: ละครเวทีมีความน่าสนใจอยู่ที่การเขียนบท
โดดเด่น(adj) outstanding, See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking, Syn. สะดุดตา, เด่น, Example: หมู่บ้านหลายแห่งในภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆ, Thai Definition: เด่นมากกว่าสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักษณะเด่น[laksana den] (n, exp) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature  FR: trait dominant [ m ]
น่าชม[nāchom] (v) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at  FR: être admirable ; être remarquable
น่าสนใจ[nāsonjai] (v) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned  FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMARKABLE R IH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L
REMARKABLE R IY0 M AA1 R K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remarkable (j) rˈɪmˈaːkəbl (r i1 m aa1 k @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, ] remarkable; outstanding #2,988 [Add to Longdo]
不平常[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, ] remarkable; remarkably; unusual [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtenswert; beachtlich { adj } | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕著[けんちょ, kencho] (adj-na, n) remarkable; striking; obvious; (P) #8,347 [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) #15,214 [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] (n) (man of) great talent; remarkable man [Add to Longdo]
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability [Add to Longdo]
格段[かくだん, kakudan] (adj-na, adv, n) special; exceptional; remarkable; (P) [Add to Longdo]
奇効[きこう, kikou] (n) remarkable effect [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character [Add to Longdo]
見る可き成果[みるべきせいか, mirubekiseika] (n) noticeable (remarkable) result [Add to Longdo]
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n, adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remarkable \Re*mark"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. remarquable.]
   Worthy of being remarked or noticed; noticeable; conspicuous;
   hence, uncommon; extraordinary.
   [1913 Webster]
 
      'T is remarkable, that they
      Talk most who have the least to say.   --Prior.
   [1913 Webster]
 
      There is nothing left remarlable
      Beneath the visiting moon.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Observable; noticeable; extraordinary; unusual; rare;
     strange; wonderful; notable; eminent.
     [1913 Webster] -- {Re*mark"a*ble*ness}, n. --
     {Re*mark"a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remarkable
   adj 1: unusual or striking; "a remarkable sight"; "such poise is
       singular in one so young" [syn: {remarkable}, {singular}]
   2: worthy of notice; "a noteworthy fact is that her students
     rarely complain"; "a remarkable achievement" [syn:
     {noteworthy}, {remarkable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top