ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blameworthy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blameworthy-, *blameworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blameworthy[ADJ] ซึ่งควรตำหนิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blameworthy    (j) blˈɛɪmwɜːʳðiː (b l ei1 m w @@ dh ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blameworthy \Blame"wor`thy\, a.
   Deserving blame; culpable; reprehensible. --
   {Blame"wor`thi*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blameworthy
   adj 1: deserving blame or censure as being wrong or evil or
       injurious; "blameworthy if not criminal behavior";
       "censurable misconduct"; "culpable negligence" [syn:
       {blameworthy}, {blamable}, {blameable}, {blameful},
       {censurable}, {culpable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top