ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worthy of the name

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthy of the name-, *worthy of the name*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthy of the name[IDM] สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น, See also: สมควรได้รับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're hardly even worthy of the name.พวกเขาแทบจะไม่ สนใจชื่อเสียงของหนู The Empire Strikes Jack (2010)
This is a chair worthy of the name.นี่เป็นเก้าอีกที่เหมาะสมกับชื่อมาก The Infestation Hypothesis (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthy of the nameHe is a poet worthy of the name.

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
名にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of 名に負う) (See 名に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
名に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See 名にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top