ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肖-, *肖*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
る(oK)[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肖, xiào, ㄒㄧㄠˋ] to resemble, to look like; to be like
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictophonetic] flesh - "in the flesh",  Rank: 2,019

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] similar; resembling; to resemble; to be like, #13,487 [Add to Longdo]
[shēng xiào, ㄕㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] 12 animals symbolic of the Terrestrial Branches, #19,564 [Add to Longdo]
[xiào xiàng, ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] portrait, #21,907 [Add to Longdo]
[Xiào Yáng, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄤˊ, / ] Xiao Yang, #32,969 [Add to Longdo]
惟妙惟[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] imitate to perfection; be remarkably true to life, #39,514 [Add to Longdo]
[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] unworthy, #46,880 [Add to Longdo]
努瓦克[nǔ wǎ kè xiào tè, ㄋㄨˇ ㄨㄚˇ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄜˋ, ] Nouakchott (capital of Mauritania), #123,213 [Add to Longdo]
伯纳[Xiào Bó nà, ㄒㄧㄠˋ ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ, / ] Bernard Shaw (1856-1950), Irish-born British playwright, #153,110 [Add to Longdo]
[bì xiào, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] resemble closely; be the very image of; to look very much like; to be the spitting image of, #222,684 [Add to Longdo]
维妙维[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
る(oK)[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
[あやかる, ayakaru] (vi ) อาศัยผลบุญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
り者;あやかり者[あやかりもの, ayakarimono] (n) lucky person [Add to Longdo]
る(oK)[あやかる, ayakaru] (v5r,vi) (1) to share good luck; to follow (someone's) example; (2) to be named after [Add to Longdo]
[しょうぞう, shouzou] (n,adj-no) portrait; (P) [Add to Longdo]
像画[しょうぞうが, shouzouga] (n) portrait [Add to Longdo]
像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This portrait is nearly as large as life.この像画はほぼ実物大です。
Whose image is on this stamp?この切手には誰の像が印刷してありますか。
This is a portrait of my late father.これは亡くなった父の像画です。
The portrait looks exactly like the real thing..その像画は実物そっくりだ。
The portrait shows the profile of a beautiful woman.その像画は美人の横顔を描いている。
The portrait was taken from the wall.その像画は壁から取り除かれた。
That portrait reminds me of someone I knew a long time ago.その像画を見ると私は昔知っていた人を思い出す。
Bob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.ボブは装飾された額にその像画を収めたけれど、上下さかさまだった。
I am pleased with this vivid portrait in particular.私が特に気に入っているのは、この鮮やかな色彩の像画です。
I had the artist paint my portrait.私はその画家に像画を描いてもらった。
In preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.像画を書く準備として、私の友達は対象をよく観察するための写真を沢山撮る。
His portrait was mounted in the fancy frame.彼の像画は装飾の施された額縁にはめられた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We didn't serve the lungs because they are too difficult to digest, due to their very compact structure.[JA] その構造上 麦イヒ(ニ悪し丶隷市は ご用意し丶ブこしませんでしブこ Violent Shit: The Movie (2015)
I was a young man when I first saw the portrait, and I instantly fell in love.[JA] 私が最初に像画を 見たのは若い時でした 即座に惚れました - おぉ... Woman in Gold (2015)
Oh, great, great. He painted me. A portrait, from here up.[CN] 好极了 他给我画了像 半身像画 Design for Living (1933)
It's an excellent likeness.[JA] 素晴らしい像だわ Crimson Peak (2015)
Unfilial![CN] 不的东西! Jan Dara (2001)
- Et le menton? - Exactement le sien![CN] 一那下巴呢 一惟妙惟 Design for Living (1933)
Food is what he needs most, Mr. Earnshaw.[CN] 食物是他最需要的 欧先生 Wuthering Heights (1939)
Or that your aunt's necklace, the same one she wears in the Klimt portrait, came to adorn the neck of Emmy Goering,[JA] 叔母さんのネックレスは クリムトの像画に 映っているのと同じ物 ナチス幹部 ヘルマン・ゲーリングの Woman in Gold (2015)
Evening, Mr. Earnshaw.[CN] 晚上好 欧先生 Wuthering Heights (1939)
- Catherine Earnshaw, Father.[CN] -凯萨琳 欧 父亲 Wuthering Heights (1939)
It began 40 years ago... when I was young... in the service of Mr. Earnshaw...[CN] 故事在40年以前开始 当我还年轻的时候... 为欧先生服务时... Wuthering Heights (1939)
- I'm glad. - A commission for two portraits.[CN] 一太好了 一有人约他再画两张 Design for Living (1933)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] AEHNLICH_SEIN [Add to Longdo]
像画[しょうぞうが, shouzouga] Portraet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top