Search result for

สุจริต

(34 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุจริต-, *สุจริต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
สุจริตใจ[V] be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุจริต(สุดจะหฺริด) น. ความประพฤติชอบ.
สุจริตใจว. บริสุทธิ์ใจ, จริงใจ, เช่น เขาช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I made a promise to Donna. I'm earning straight.-ฉันให้สัญญากับ ดอนน่า เอาไว้ ฉันจะทำมาหากินสุจริต Pilot (2008)
We all earn straight.เราทุกคนทำมาหากินสุจริต Pilot (2008)
Nobody wants to do an honest day's work for an honest day's pay?ไม่มีใครอยากทำงานสุึจริต โดยได้ค่าจ้างสุจริตหรือไง? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The money that Hyung gives us, if you didn't earn it through the proper means,เงินที่ พี่ให้เรา, ถ้าพี่ ไม่ได้ทำงานที่สุจริต เพื่อได้มันมา, Episode #1.5 (2008)
They're clean money, rascal.มันเงินที่ได้มาโดยสุจริต, เจ้าโง่. Episode #1.5 (2008)
I earned it through proper means.ฉันหามันมาด้วยความสุจริตEpisode #1.5 (2008)
I braved my life and earned it through proper means, rascal.ฉันเสี่ยงชีวิตฉันและหามันมาอย่างสุจริต, เจ้าโง่ Episode #1.5 (2008)
You know what this is like, April, honestly?คุณรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหมือน, เมษายน, สุจริตRevolutionary Road (2008)
- Honestly, I didn't mean what I said.สุจริตผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมพูด Revolutionary Road (2008)
At least it's honest work.แต่เป็นงานสุจริตนะ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I do a good job, so word of mouth, it gets around...ผมทำงานสุจริต ทุกคำพูดผม มีหลักฐานแวดล้อม... A Night at the Bones Museum (2009)
I chose a life of honest labor.ฉันใช้ชีวิตอย่างคนสุจริต Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy   FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honest[ADJ] ซื่อตรง, See also: สุจริต, ซื่อสัตย์, Syn. moral, uncorrupt, upright
on the level[IDM] จริงใจ, See also: สุจริตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top