ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุจริต

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุจริต-, *สุจริต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
สุจริตใจ[V] be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุจริต(สุดจะหฺริด) น. ความประพฤติชอบ.
สุจริตใจว. บริสุทธิ์ใจ, จริงใจ, เช่น เขาช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm talking about a cop who's mixed up in drugs, a dishonest cop.ผมกำลังพูดถึงตำรวจผู้ที่ผสมขึ้นมาในยาเสพติดตำรวจที่ไม่สุจริต The Godfather (1972)
All I'm saying is, we got to figure out... some way to get that money honestly.ทุกสิ่งที่ผมกำลังพูดเราต้องคำนวณ วิธีการได้เงินนั้นมาโดยสุจริต The Blues Brothers (1980)
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ The Bodyguard (1992)
I gave up my first real, honest job!ฉันต้องทิ้งงานสุจริตงานแรกไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- So it's just an honest mistake.- นั่นเป็นความผิดพลาดโดยสุจริต Anastasia (1997)
But my dad interferes less in my life when I pretend... to be an upstanding young citizen with a respectable job.พ่อผมจะเข้ามาแทรกแซงน้อยลง ถ้าผมทำงานสุจริต หรือทำตัวเป็นเยาวชนตัวอย่าง American Beauty (1999)
My dad thinks I pay for all this with catering jobs.พ่อผมคิดว่าผมซื้อของพวกนี้จากเงินสุจริต American Beauty (1999)
All depends, Bobby. You keeping straight?ก็แล้วแต่นะ บ๊อบบี้ นายยังทำงานสุจริตอยู่รึเปล่า Four Brothers (2005)
That was years ago I've given up the dancer's life for a respectable jobนั่นมันนานโขแล้ว ฉันเลิกอาชีพนางระบำ มาทำงานสุจริตแล้ว Always - Sunset on Third Street (2005)
We've got respectable jobs, tooเราก็อาชีพสุจริตเหมือนกันแหละ Always - Sunset on Third Street (2005)
Just think of it as our last job. We'll earn money properly from now on.นี่เป็นงานสุดท้ายของพวกเราแล้ว ต่อไปเราจะหาเงินอย่างสุจริต Episode #1.8 (2006)
Enough to quit and float round the world with you until one of us has to find an honest job.มากพอที่จะลาออกและท่องไปทั่วโลก จนกว่าเราคนหนึ่งจะหางานสุจริตทำได้ Casino Royale (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy   FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honest[ADJ] ซื่อตรง, See also: สุจริต, ซื่อสัตย์, Syn. moral, uncorrupt, upright
on the level[IDM] จริงใจ, See also: สุจริตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top