Search result for

vile

(71 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vile-, *vile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vile[ADJ] เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, เลว, Syn. despicable, wicked
vile[ADJ] ไร้ค่า, See also: ไม่มีค่า, Syn. worthless, loathsome, foul
vileness[N] ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vile(ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil,corrupt,vicious
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์,มีสิทธิพิเศษ,ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
servile(เซอ'วิล,-ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้,เหมือนทาส,เหมือนคนใช้,ประจบประแจง,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish,abject,menial
underprivileged(อัน'เดอะพริฟ'วะลิจดฺ) adj. ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน,ไม่ได้สิทธิเพราะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
vile(adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ,ให้เอกสิทธิ์แก่
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า
servile(adj) เหมือนคนรับใช้,เหมือนทาส,ซึ่งสิ้นคิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
You, vile two-faced faggot!ตลบตะแลงเก่งนักใช่ไหม Portrait of a Beauty (2008)
You made vile paintingsเจ้าเขียนภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
From what I see, most of it is corrupt, venal and vile.ผมเห็นว่า คนส่วนใหญ่ล้วนทุจริต กินสินบน และเลวทรามทั้งนั้น The Bank Job (2008)
- That vile...เลวมาก... The Kingdom of the Winds (2008)
Baegeuk, you vile scalawag!แพกิอู, เจ้าคนชั่วช้า The Kingdom of the Winds (2008)
You! You are a vile vermin.นายนี่มันเลวที่สุด Bolt (2008)
Oh, vile girl.โอ้ หญิงร้ายนั่นรึ The Other Boleyn Girl (2008)
You mean after Michael pays for the vile he's transgressed upon me?ถ้าหมายถึงเรื่องที่จะให้ไมเคิลชดใช้สิ่งที่ทำกับฉันละก็ Breaking and Entering (2008)
Before I vom over this vile songหยุดเล่นซะที ก่อนที่ฉันจะอ้วกออกมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Braga wants someone that will sell their vileta to be behind the wheelแต่นั้นไม่ใช่ที่บราก้าอยากได้ Fast & Furious (2009)
Your king is a vile bag of filth who murders his own allies.กษัตริย์ของเจ้ามันคือความต่ำช้า ฆ่าได้แม้แต่พันธมิตรของตน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vileWhat vile behavior!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนสารเลว[N] contemptible man, See also: vile man, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า, Ant. คนดี, Example: ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษคนสารเลวอย่างสาสมที่สุด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ประพฤติไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ถ่อย[ADJ] despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
ระยำตำบอน[ADV] vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
กรรมเวร[N] fate, See also: vile spawn, evil creature, retribution, Syn. เวรกรรม, เวร, เคราะห์กรรม, กรรมเวรา, Example: นี่คงเป็นกรรมเวรของฉันจึงต้องมีแต่ความทุกข์, Thai definition: การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งกระทำไว้แต่ปางก่อน
ระยำ[ADJ] bad, See also: vile, base, mean, evil, devilish, wicked, despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, อัปมงคล, Example: ไอ้ลูกระยำ กูเสียเงินให้ไปหลุดเกณฑ์เสือกเอาไปเที่ยวซ่องเสียหมด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative   FR: privilège [m] ; prérogative [f]
บัตรเบ่ง[n. exp.] (bat beng) EN: privilege   
บัตรแข็ง[n. exp.] (bat khaeng) EN: privilege ; special privilege   
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly   FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m]
การบินพลเรือน[n. exp.] (kānbin phon reūoen) EN: civil aviation   FR: aviation civile [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VILE    V AY1 L
VILES    V AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vile    (j) (v ai1 l)
viler    (j) (v ai1 l @ r)
vilely    (a) - (v ai1 l - l ii)
vilest    (j) (v ai1 l i s t)
vileness    (n) (v ai1 l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege [Add to Longdo]
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience [Add to Longdo]
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
権利[けんり, kenri] (n) right; privilege; (P) [Add to Longdo]
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶劣[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] vile; nasty; of very poor quality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vile \Vile\ (v[imac]l), a. [Comp. {Viler} (v[imac]l"[~e]r);
   superl. {Vilest}.] [OE. vil, F. vil, from L. vilis cheap,
   worthless, vile, base.]
   [1913 Webster]
   1. Low; base; worthless; mean; despicable.
    [1913 Webster]
 
       A poor man in vile raiment.      --James ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       The craft either of fishing, which was Peter's, or
       of making tents, which was Paul's, were [was] more
       vile than the science of physic.   --Ridley.
    [1913 Webster]
 
       The inhabitants account gold but as a vile thing.
                          --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   2. Morally base or impure; depraved by sin; hateful in the
    sight of God and men; sinful; wicked; bad. "Such vile base
    practices." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I am vile; what shall I answer thee ? --Job
                          xl. 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Base}.
     [1913 Webster] -- {Vile"ly}, adv. -- {Vile"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vile
   adj 1: morally reprehensible; "would do something as despicable
       as murder"; "ugly crimes"; "the vile development of
       slavery appalled them"; "a slimy little liar" [syn:
       {despicable}, {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy},
       {worthless}, {wretched}]
   2: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
     "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn: {nauseating},
     {nauseous}, {noisome}, {queasy}, {loathsome}, {offensive},
     {sickening}, {vile}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VILE
     VI Like EMACS (Unix, VI, EMACS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top