ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

奇特

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奇特-, *奇特*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇特[qí tè, ㄑㄧˊ ㄊㄜˋ, ] peculiar; queer; strange, #11,345 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had strange eyes.[CN] 他有着奇特的眼睛 The Lodger (1944)
I am deeply moved by your request to commit seppuku on our grounds, as a great honour to our clan.[JA] 實公の申し出 まこと 奇特な 恭志と承つた Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
She'd taught me how to play bridge by then... just as she'd taught me some fancy tango steps... and what wine to drink with what fish.[CN] 她教会了我如何打桥牌 就像她教我那些奇特的探戈舞步一样 干什么就要对症下药 Sunset Boulevard (1950)
Shipped them to Nantucket yesterday afternoon and I haven't been to bed since.[CN] 听我的话,昨天下午... 我把太太和孩子送到纳塔奇特 之后我就没睡觉 The Seven Year Itch (1955)
Can I offer anybody a tissue?[JA] 奇特な方が 何処かに居ませんか? To Protect and Serve Man (2012)
He was a strange man.[CN] 他是个奇特的人 The Lodger (1944)
He knew, of course, that this rather unique system of betting...[CN] 他当然知道这种奇特的押注法 The Killing (1956)
There's power in the Diamond Blade. Looks like another winner for Matt Ord.[CN] "白钻石"有种奇特的魔力 似乎马特奥德也是另一位赢家 The Tarnished Angels (1957)
There's nothing strange about Washington. A person from another planet may disagree.[CN] ―在华盛顿没什么奇特的事,卡彭特先生 ―外星人也许不同意你的看法 The Day the Earth Stood Still (1951)
Nor does his strange behavior after he saw the body fall have any bearing on your verdict.[CN] 而他在看到对方坠落后的奇特行为 也不该影响您的判决 Vertigo (1958)
- Perhaps before deciding on any action, you'd want to know more about the people, to orient yourself in a strange environment.[CN] 你想多了解这些人 把你引到一个奇特的环境中 The Day the Earth Stood Still (1951)
FATHER: Her marks? They were exceptional.[CN] 她的分数是奇特 The Bells of St. Mary's (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top