Search result for

respectable

R IH0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L   
50 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectable-, *respectable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respectable[ADJ] น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. esteemed, honourable
respectable[ADJ] ถูกต้องสมควร, Syn. fair, standard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable

English-Thai: Nontri Dictionary
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll have a perfectly respectable music player when they arrive.มันคงเป็นเพลงที่ทำให้พวกเค้าพอใจ เมื่อพวกเขามาถึง Service (2016)
What's a respectable neurosurgeon doing in a crack house?แล้วศัลยแพทย์ประสาทชื่อดัง มาทำอะไรในแหล่งค้ายา Collateral Beauty (2016)
He's making it respectable to say that there are two points of view.เขาทำให้มันเป็นเกียรติที่จะบอก ว่า ว่ามีสองจุดของมุมมอง Denial (2016)
It suddenly becomes acceptable, it becomes respectable to say the Holocaust didn't happen?มันก็จะกลายเป็นที่ยอมรับมันจะ กลายเป็นที่นับถือ ความหายนะที่จะพูดไม่ได้ เกิดขึ้น? Denial (2016)
I had a respectable solo operation.ผมมีปฏิบัติการเดี่ยว มันก็เป็นงานที่น่านับถือนะ Flash of Two Worlds (2015)
This is not the type of establishment for a respectable woman.นี้ไม่ได้เป็นประเภทของสถ​​านประกอบการ สำหรับผู้หญิงที่นับถือ Last Knights (2015)
Those are fine, respectable jobs.มันโอเค เป็นงานที่น่านับถือ Demolition (2015)
Well, we're not dealing with respectable scientists.แหม เราไม่ได้รับมือ กับนักวิทยาศาสตร์ดีๆ Athens (2014)
No respectable scientist, no respectable human being would ever keep a list like that.ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ดีๆ คนไหน ไม่มีมนุษย์ดีๆ คนไหน ที่จะเก็บ ของแบบนั้นเอาไว้ Athens (2014)
They were looking for respectable types, preferably virgins.พวกเขากำลังมองหากลุ่มคนที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ยังบริสุทธิ์อยู่ Predestination (2014)
This is no respectable establishment.ไม่ใช่กิจการน่าเคารพนับถือ Guardians of the Galaxy (2014)
He's a very respectable agent.เขาเป็นจนท. ที่น่านับถือมาก Pawn (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectableHe is respectable in every way.
respectableHe is said to have been a man of respectable position.
respectableHers is a respectable family with a long history behind it.
respectableI hope to earn a respectable income by the time I settle down.
respectableI know some most respectable people in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บ้านคู่เมือง[ADJ] respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
วุฒ[ADJ] respectable, Thai definition: เป็นที่นับถือ
ทรงเกียรติ[ADJ] honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
น่าเคารพ[ADJ] respectable, See also: venerable, honorable, Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง, Ant. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม, Example: ท่านควรทำตัวเองให้เป็นครูที่น่าเคารพของลูกศิษย์
น่านับถือ[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาย [n.] (nāi) EN: [classifier : higher-status, respectable male persons]   FR: [classificateur : dignitaires masculins ; personnes (m.) qui ont un statut élevé]
น่าเคารพ[adj.] (nākhaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable   FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
ผู้เฒ่า[n.] (phūthao) EN: old man ; aged person ; grand old man   FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECTABLE    R IH0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L
RESPECTABLE    R IY0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectable    (j) rˈɪspˈɛktəbl (r i1 s p e1 k t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可尊敬[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respectable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrbar {adj} | ehrbarer | am ehrbarstenrespectable | more respectable | most respectable [Add to Longdo]
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オネトーム[, oneto-mu] (n) respectable person (fre [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably [Add to Longdo]
堅気[かたぎ, katagi] (adj-na) (1) honest; respectable; (n) (2) respectable occupation (i.e. not yakuza, prostitute, etc.); (3) person in a respectable occupation [Add to Longdo]
嬢さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name) [Add to Longdo]
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character [Add to Longdo]
徳の高い[とくのたかい, tokunotakai] (adj-i) virtuous; respectable [Add to Longdo]
卑しからぬ[いやしからぬ, iyashikaranu] (exp) respectable; decent [Add to Longdo]
良家[りょうけ;りょうか, ryouke ; ryouka] (n) good family; respectable family; decent family [Add to Longdo]
歴とした[れっきとした, rekkitoshita] (exp) accepted; fully-fledged; clear; respectable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respectable \Re*spect"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. respectable, LL.
   respectabilis.]
   1. Worthy of respect; fitted to awaken esteem; deserving
    regard; hence, of good repute; not mean; as, a respectable
    citizen. "The respectable quarter of Sicca." --J. H.
    Newman.
    [1913 Webster]
 
       No government, any more than an individual, will
       long be respected, without being truly respectable.
                          --Madison.
    [1913 Webster]
 
   2. Moderate in degree of excellence or in number; as, a
    respectable performance; a respectable audience.
    [1913 Webster] --{Re*spect"a*ble*ness},n. --
    {Re*spect"a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectable
   adj 1: characterized by socially or conventionally acceptable
       morals; "a respectable woman" [ant: {unrespectable}]
   2: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]
   3: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top