ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respectable

R IH0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectable-, *respectable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respectable(adj) น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. esteemed, honourable
respectable(adj) ถูกต้องสมควร, Syn. fair, standard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ, น่าเคารพ, น่ายำเกรง, มีหน้ามีตา, สูงส่ง, สมควร, ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, มีศักดิ์ศรี, มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable, proper, appreciable

English-Thai: Nontri Dictionary
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง, น่านับถือ, สูงส่ง, ถูกต้อง, เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง Night and Fog (1956)
This is a respectable party, bub. There's girls here.นี่เป็นงานเลี้ยงมีเกียรตินะ มีสาวๆอยู่ด้วย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Now a respectable start time is 5.7 seconds.เวลาที่กำหนดไว้คือ 5. 7 วินาที Cool Runnings (1993)
She was from a very respectable family.เธอมาจากครอบครัวที่น่านับถือมาก Léon: The Professional (1994)
All I know is that now he, or any other respectable man, will want nothing to do with any of us. Lord! Look who's coming!ที่ฉันรู้ก็คือตอนนี้เขาหรือผู้ชายที่น่านับถือทั้งหลาย จะไม่ต้องการติดต่อกับพวกเราอีกแล้ว พระเจ้า ดูสิว่าใครกำลังมา Episode #1.5 (1995)
Please hurry. This place has to look respectable by six.กรุณารีบ สถานที่แห่งนี้มีการมองที่นับถือหก The Birdcage (1996)
But my dad interferes less in my life when I pretend... to be an upstanding young citizen with a respectable job.พ่อผมจะเข้ามาแทรกแซงน้อยลง ถ้าผมทำงานสุจริต หรือทำตัวเป็นเยาวชนตัวอย่าง American Beauty (1999)
It's a perfectly respectable place, daddy.มันเป็นที่ๆดีมากเลยค่ะ พ่อ Legally Blonde (2001)
Respectable guests, family and relatives.แขกผู้มีเกียรติ ครอบครับ และ ญาติมิตร My Little Bride (2004)
Not, of course, the highly respectable firm of KDH Pharmaceutical, ไม่ใช่ บริษัทชื่อเสียงสูงส่ง KDH Phamaceutical แน่นอน The Constant Gardener (2005)
I am not the sort of female to torment a respectable man.ฉันไม่ใช่หญิงประเภทที่ จะแกล้งทรมานสุภาพบุรุษ Pride & Prejudice (2005)
That was years ago I've given up the dancer's life for a respectable jobนั่นมันนานโขแล้ว ฉันเลิกอาชีพนางระบำ มาทำงานสุจริตแล้ว Always - Sunset on Third Street (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectableHe is respectable in every way.
respectableHe is said to have been a man of respectable position.
respectableHers is a respectable family with a long history behind it.
respectableI hope to earn a respectable income by the time I settle down.
respectableI know some most respectable people in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บ้านคู่เมือง(adj) respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai Definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
วุฒ(adj) respectable, Thai Definition: เป็นที่นับถือ
ทรงเกียรติ(adj) honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
น่าเคารพ(adj) respectable, See also: venerable, honorable, Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง, Ant. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม, Example: ท่านควรทำตัวเองให้เป็นครูที่น่าเคารพของลูกศิษย์
น่านับถือ(adj) respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส(adj) respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาย[nāi] (n) EN: [ classifier : higher-status, respectable male persons ]  FR: [ classificateur : dignitaires masculins ; personnes (m.) qui ont un statut élevé ]
น่าเคารพ[nākhaorop] (adj) EN: respectable ; venerable ; honorable  FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[nānaptheū] (adj) EN: respectable ; estimable ; honorable  FR: estimable ; respectable ; honrable
ภูมิ[phūm] (adj) EN: honorable ; dignified ; respectable  FR: digne ; respectable
ผู้เฒ่า[phūthao] (n) EN: old man ; aged person ; grand old man  FR: vieillard [ m ] ; personne âgée et respectable [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESPECTABLE R IH0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L
RESPECTABLE R IY0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectable (j) rˈɪspˈɛktəbl (r i1 s p e1 k t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可尊敬[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respectable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrbar { adj } | ehrbarer | am ehrbarstenrespectable | more respectable | most respectable [Add to Longdo]
seriös { adv } | seriös auftretenrespectable | to appear respectable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv, n-t, adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably #11,527 [Add to Longdo]
オネトーム[oneto-mu] (n) respectable person (fre [Add to Longdo]
堅気[かたぎ, katagi] (adj-na) (1) honest; respectable; (n) (2) respectable occupation (i.e. not yakuza, prostitute, etc.); (3) person in a respectable occupation [Add to Longdo]
嬢さん[とうさん, tousan] (n, n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name) [Add to Longdo]
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする, 全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character [Add to Longdo]
徳の高い[とくのたかい, tokunotakai] (adj-i) virtuous; respectable [Add to Longdo]
卑しからぬ[いやしからぬ, iyashikaranu] (exp) respectable; decent [Add to Longdo]
良家[りょうけ;りょうか, ryouke ; ryouka] (n) good family; respectable family; decent family [Add to Longdo]
歴とした[れっきとした, rekkitoshita] (exp) accepted; fully-fledged; clear; respectable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respectable \Re*spect"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. respectable, LL.
   respectabilis.]
   1. Worthy of respect; fitted to awaken esteem; deserving
    regard; hence, of good repute; not mean; as, a respectable
    citizen. "The respectable quarter of Sicca." --J. H.
    Newman.
    [1913 Webster]
 
       No government, any more than an individual, will
       long be respected, without being truly respectable.
                          --Madison.
    [1913 Webster]
 
   2. Moderate in degree of excellence or in number; as, a
    respectable performance; a respectable audience.
    [1913 Webster] --{Re*spect"a*ble*ness},n. --
    {Re*spect"a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectable
   adj 1: characterized by socially or conventionally acceptable
       morals; "a respectable woman" [ant: {unrespectable}]
   2: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]
   3: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top