Search result for

ทุจริต

(45 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุจริต-, *ทุจริต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุจริต    [V] cheat, See also: betray, corrupt, Syn. โกง, คดโกง, ฉ้อฉล, ยักยอก, Notes: (บาลี)
ทุจริต    [ADJ] dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุจริต(ทุดจะหฺริด) น. ความประพฤติชั่ว, ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต, ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต, ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต.
ทุจริต(ทุดจะหฺริด) ก. โกง เช่น ทุจริตในการสอบ, คดโกง, ฉ้อโกง, เช่น ทุจริตต่อหน้าที่.
ทุจริต(ทุดจะหฺริด) ว. ไม่ซื่อตรง เช่น คนทุจริต.
ทุจริตต่อหน้าที่ก. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
(Clang) Treacherous Woman, tremble...ทุจริตผู้หญิง, สั่น Help! (1965)
I try never to cheat.ฉันพยายามเอง ไม่เคยทุจริต Wild Reeds (1994)
"Cheat". Always your big words."ทุจริต" สั่งสอนศีลธรรมซะเหมือน Wild Reeds (1994)
Foreigners control Tibet's corrupt government."ชาวต่างชาติกำลังควบคุม รัฐบาลทุจริตของทิเบต... Seven Years in Tibet (1997)
If your friends had been a little more thorough... they would've seen right through my false ID.ถ้าเพื่อนของคุณประสบแบบนี้ นิดเดียว มากกว่านี้... พวกเขาอยากจะเห็น ใช่ มากกว่า การทุจริตของฉัน Resident Evil (2002)
(SCOFFS) Are you completely corrupt?คุณทุจริตขนาดนั้นเลยเหรอ? The Illusionist (2006)
Pope: Hogwash.สอบทุจริต Otis (2006)
But we corrupted ourselves.แต่เราก็ทุจริตตัวเราเอง The Deaths of Ian Stone (2007)
Jamal Malik was last night arrested on suspicion of fraud.จามาล มาลิคได้ถูกสอบปากคำด้วยข้อสงสัยว่าทุจริต Slumdog Millionaire (2008)
That's the dude that got kicked out for cheating.นั่นเป็นคนที่ถูก ให้ออกเพราะว่าทุจริต Chuck Versus the Ex (2008)
Yeah, I didn't cheat, actually, it's...ใช่ ฉันไม่ได้ทุจริต จริง ๆ แล้วมันแค่... . Chuck Versus the Ex (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest   FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)   FR: malhonnête ; déloyal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheat    [VI] ทุจริต, See also: โกง, Syn. chisel
corrupt    [ADJ] ทุจริต, See also: ซึ่งโกง, Syn. dishonest, crooked, underhanded
depraved    [ADJ] ทุจริต, See also: ผิดปกติ, ผิดศีลธรรม, Syn. corrupt
perfidious    [ADJ] โกง, See also: ทุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. insidious, devious, deceitful, Ant. open, honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
depraved(ดิเพรฟวดฺ') adj. ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,ผิดปกติ., See also: depravedness n. ดูdepraved, Syn. corrupt,evil
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness

English-Thai: Nontri Dictionary
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
deprave(vt) ทุจริต,ทำให้เสื่อมทราม
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top