ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honorable

AA1 N ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorable-, *honorable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honorable(adj) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ, น่าเคารพนับถือ, ซื่อตรง, น่าเชื่อถือ, มีหน้ามีตา, มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... the Honorable William J. Le Petomane..."... โดยผู้ว่าฯ วิลเลี่ยม เจ เลอเพโทเมน... Blazing Saddles (1974)
"To the Honorable William J. Le Petomane, Governor."ถึงผู้ว่าฯ เลอเพโทเมน ผู้ทรงเกียรติ์ Blazing Saddles (1974)
If my estimations are correct... we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza.ถ้าการประเมินของผมถูกต้อง เราควรจะอยู่ใกล้ๆที่ ฮอนโนแอบล ริชาดแจแดยลี พลาซา The Blues Brothers (1980)
But I have an honorable compromise.แต่ข้ามีข้อเสนอที่มีเกียรติ The Road Warrior (1981)
He fulfilled his contract. He's an honorable man.เขาทำตามสัญญาแล้ว เขาเป็นคนมีเกียรติ The Road Warrior (1981)
Heathcliff has an honorable soul.คุณฮีธคลิฟฟ์มี จิตวิญญาณที่น่านับถือ Wuthering Heights (1992)
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด The Nightmare Before Christmas (1993)
Mr. Garrad, sir, we are an honorable people.นี่แน่ะคุณการาด เราก็เป็นคนที่มีเกียรตินะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Exactly. That's an honorable profession.คนก่ออิฐมาเป็นศจ.ที่มีเกียรติแล้ว แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กซ่อมรถ Good Will Hunting (1997)
Honorable Harry Harrer?ท่าน แฮร์รี่ แฮร์เร่อ ใช่ไหมขอรับ Seven Years in Tibet (1997)
The Honorable Heinrich Harrer doesn't want any more letters.ท่านไฮน์ริช แฮร์เร่อ ไม่อยากได้จดหมายแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ... Malèna (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honorableHe received an honorable discharge from the army.
honorableHis behavior is always honorable.
honorableI would prefer an honorable death.
honorableYou should do the honorable thing and resign.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีเกียรติ(n) honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา
รางวัลชมเชย(n) honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count Unit: รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
มีศักดิ์ศรี[mī saksī] (adj) EN: dignified ; honorable
น่าเคารพ[nākhaorop] (adj) EN: respectable ; venerable ; honorable  FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[nānaptheū] (adj) EN: respectable ; estimable ; honorable  FR: estimable ; respectable ; honrable
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious
ภูมิ[phūm] (adj) EN: honorable ; dignified ; respectable  FR: digne ; respectable
ผู้มีเกียรติ[phū mī kīet] (n, exp) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest
รางวัลชมเชย[rāngwan chomchoēi] (n, exp) EN: honorable mention
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ[than samāchik phū mī kīet] (n, exp) EN: honorable member

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HONORABLE AA1 N ER0 AH0 B AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄職[えいしょく, eishoku] (n) honorable post; honourable post [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n, vs, adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]
玉砕主義[ぎょくさいしゅぎ, gyokusaishugi] (n) the principle of honorable death and no surrender [Add to Longdo]
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (uk) honourable; honorable; (P) [Add to Longdo]
御顔;お顔[おかお, okao] (n) your (honorable) face (honourable) [Add to Longdo]
御両親;ご両親[ごりょうしん, goryoushin] (n) your (honorable, honourable) parents [Add to Longdo]
三尊仏[さんぞんぶつ, sanzonbutsu] (n) image of the three honorable (honourable) ones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honorable \Hon"or*a*ble\ ([o^]n"[~e]r*[.a]*b'l), a. [F.
   honorable, L. honorabilis.]
   1. Worthy of honor; fit to be esteemed or regarded;
    estimable; illustrious.
    [1913 Webster]
 
       Thy name and honorable family.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. High-minded; actuated by principles of honor, or a
    scrupulous regard to probity, rectitude, or reputation.
    [1913 Webster]
 
   3. Proceeding from an upright and laudable cause, or directed
    to a just and proper end; not base; irreproachable; fair;
    as, an honorable motive.
    [1913 Webster]
 
       Is this proceeding just and honorable? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Conferring honor, or produced by noble deeds.
    [1913 Webster]
 
       Honorable wounds from battle brought. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Worthy of respect; regarded with esteem; to be commended;
    consistent with honor or rectitude.
    [1913 Webster]
 
       Marriage is honorable in all.     --Heb. xiii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   6. Performed or accompanied with marks of honor, or with
    testimonies of esteem; as, an honorable burial.
    [1913 Webster]
 
   7. Of reputable association or use; respectable.
    [1913 Webster]
 
       Let her descend: my chambers are honorable. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. An epithet of respect or distinction; as, the honorable
    Senate; the honorable gentleman.
    [1913 Webster]
 
   Note: Honorable is a title of quality, conferred by English
      usage upon the younger children of earls and all the
      children of viscounts and barons. The maids of honor,
      lords of session, and the supreme judges of England and
      Ireland are entitled to the prefix. In American usage,
      it is a title of courtesy merely, bestowed upon those
      who hold, or have held, any of the higher public
      offices, esp. governors, judges, members of Congress or
      of the Senate, mayors, and often also extended to lower
      officials, such as city council members.
      [1913 Webster]
 
   {Right honorable}. See under {Right}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honorable
   adj 1: not disposed to cheat or defraud; not deceptive or
       fraudulent; "honest lawyers"; "honest reporting" [syn:
       {honest}, {honorable}] [ant: {dishonest}, {dishonorable}]
   2: worthy of being honored; entitled to honor and respect; "an
     honorable man"; "led an honorable life"; "honorable service
     to his country" [syn: {honorable}, {honourable}] [ant:
     {dishonorable}, {dishonourable}]
   3: adhering to ethical and moral principles; "it seems ethical
     and right"; "followed the only honorable course of action"
     [syn: {ethical}, {honorable}, {honourable}]
   4: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 honorable /ɔnɔʀabl/ 
  worthy; decent; honorable

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 honorable
  respectable(estiminda)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top