Search result for

honorable

(45 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorable-, *honorable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honorable[ADJ] ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The honorable Hiro Nakamura.Hiro Nakamura ผู้มีชื่อเสียง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All rise. The Honorable Judge Freel presiding.ทุกคนยืน ผู้พิพากษาขึ้นบัลลัง The Dark Knight (2008)
I shall request His Majesty to bestow an honorable title on youข้าจะขอให้จักรพรรดิ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท่าน Three Kingdoms (2008)
The honorable arthur galzethron presiding.ผู้พิพากษา อาร์เธอร์ ผู้พิจารณาคดี Eggtown (2008)
Now, general, I expect you to be an honorable man. We made a deal.ท่านนายพล, ผมหวังว่าคุณ\ เป็นคนที่มีเกียรติ เราตกลงกันแล้ว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Jack Bauer is the most trustworthy, honorable man I know, and he's my friend.แจ็ค บาวเออร์เป็นคนที่เชื่อใจได้มากที่สุด ซื่อสัตย์มากที่สุด เท่าที่ฉันเคยพบ และเขาก็เป็นเพื่อนฉันด้วย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Alexander Mahone, is the smartest, bravest, most honorable man, I've ever had the pleasure of serving with.อเล็กซานเดอร์ มาโฮน คือคนที่ฉลาดที่สุด กล้าหาญที่สุด และซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยร่วมงานมา Prison Break: The Final Break (2009)
I mean, at least stealing cars, that's an honorable trade.ฉันแค่โดนข้อหาขโมยรถเองนะโว้ย\ ฉันว่ามันเป็นการค้าที่มีเกียรตินะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Very honorable,ยิ่งนัก The Gungan General (2009)
Big Mike, in the old country, if a man did the honorable thing and he fell on his own sword, his family was looked after.บิ๊กไมค์, ในบ้านเกิดของคนอพยพ ถ้ามีคนทำสิ่งที่น่าเคารพนับถือ และเขาจ้องไปที่ดาบของเขา ครอบครัวเขาก็จะเฝ้าดู Chuck Versus the Colonel (2009)
Finn and I have made a connection, but I'm an honorable person.ฟินน์กับฉัน ต่อกันติด แต่ฉันเป็นคนมีเกียรติ Showmance (2009)
And honorable.และเป็นคนที่มีเกียรติ Invasion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honorableHe received an honorable discharge from the army.
honorableHis behavior is always honorable.
honorableI would prefer an honorable death.
honorableYou should do the honorable thing and resign.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีเกียรติ[N] honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา
รางวัลชมเชย[N] honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count unit: รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
มีศักดิ์ศรี[adj.] (mī saksī) EN: dignified ; honorable   
น่าเคารพ[adj.] (nākhaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable   FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious   
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest   
รางวัลชมเชย[n. exp.] (rāngwan chomchoēi) EN: honorable mention   
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (than samāchik phū mī kīet) EN: honorable member   

CMU English Pronouncing Dictionary
HONORABLE    AA1 N ER0 AH0 B AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄職[えいしょく, eishoku] (n) honorable post; honourable post [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n,vs,adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]
玉砕主義[ぎょくさいしゅぎ, gyokusaishugi] (n) the principle of honorable death and no surrender [Add to Longdo]
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (uk) honourable; honorable; (P) [Add to Longdo]
御顔;お顔[おかお, okao] (n) your (honorable) face (honourable) [Add to Longdo]
御両親;ご両親[ごりょうしん, goryoushin] (n) your (honorable, honourable) parents [Add to Longdo]
三尊仏[さんぞんぶつ, sanzonbutsu] (n) image of the three honorable (honourable) ones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honorable \Hon"or*a*ble\ ([o^]n"[~e]r*[.a]*b'l), a. [F.
   honorable, L. honorabilis.]
   1. Worthy of honor; fit to be esteemed or regarded;
    estimable; illustrious.
    [1913 Webster]
 
       Thy name and honorable family.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. High-minded; actuated by principles of honor, or a
    scrupulous regard to probity, rectitude, or reputation.
    [1913 Webster]
 
   3. Proceeding from an upright and laudable cause, or directed
    to a just and proper end; not base; irreproachable; fair;
    as, an honorable motive.
    [1913 Webster]
 
       Is this proceeding just and honorable? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Conferring honor, or produced by noble deeds.
    [1913 Webster]
 
       Honorable wounds from battle brought. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Worthy of respect; regarded with esteem; to be commended;
    consistent with honor or rectitude.
    [1913 Webster]
 
       Marriage is honorable in all.     --Heb. xiii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   6. Performed or accompanied with marks of honor, or with
    testimonies of esteem; as, an honorable burial.
    [1913 Webster]
 
   7. Of reputable association or use; respectable.
    [1913 Webster]
 
       Let her descend: my chambers are honorable. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. An epithet of respect or distinction; as, the honorable
    Senate; the honorable gentleman.
    [1913 Webster]
 
   Note: Honorable is a title of quality, conferred by English
      usage upon the younger children of earls and all the
      children of viscounts and barons. The maids of honor,
      lords of session, and the supreme judges of England and
      Ireland are entitled to the prefix. In American usage,
      it is a title of courtesy merely, bestowed upon those
      who hold, or have held, any of the higher public
      offices, esp. governors, judges, members of Congress or
      of the Senate, mayors, and often also extended to lower
      officials, such as city council members.
      [1913 Webster]
 
   {Right honorable}. See under {Right}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honorable
   adj 1: not disposed to cheat or defraud; not deceptive or
       fraudulent; "honest lawyers"; "honest reporting" [syn:
       {honest}, {honorable}] [ant: {dishonest}, {dishonorable}]
   2: worthy of being honored; entitled to honor and respect; "an
     honorable man"; "led an honorable life"; "honorable service
     to his country" [syn: {honorable}, {honourable}] [ant:
     {dishonorable}, {dishonourable}]
   3: adhering to ethical and moral principles; "it seems ethical
     and right"; "followed the only honorable course of action"
     [syn: {ethical}, {honorable}, {honourable}]
   4: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 honorable
   respectable
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top