ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贤良

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贤良-, *贤良*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贤良[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] worthy, #48,660 [Add to Longdo]
贤良对策[jǔ xián liáng duì cè, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, / ] Treatise 134 BC by Han dynasty philosopher Dong Zhongshu 董仲舒 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's sweet. She's gorgeous.[CN] 人品不错,是个贤良淑德的好女子 Love on a Diet (2001)
She's sweet and gorgeous.[CN] 是个贤良淑德的好女子 Love on a Diet (2001)
It's my fault, all of you are very nice. Cultured and civilized.[CN] 是我错了,几位娘子 贤良淑德,持家有道 Flirting Scholar (1993)
I finally know that you are a very good girl.[CN] 我现在才知道 你是一个贤良淑德的女孩子 Hei ma wang zi (1999)
I'm a lady of easy virtue.[CN] 我不是贤良孰德之人 The Edge of Heaven (2007)
Honey, I'll run along now... I'll be the perfect wife... and always give you face I'll go home now and run really really fast[CN] 老公呀,我终于都体会到... 作为一个贤良淑德的靓老婆 我绝对不可以令你被朋友鄙视你的 Ngo ga yau yat chek hiu dung see (2002)
She is an intellectual and virtuous lady[CN] 她贤良淑德,知书识礼 Yuen fan (1984)
There are nice club girls too.[CN] 做舞小姐的,也一样有贤良淑德的人 Century of the Dragon (1999)
Miss Tie is a well-bred lady of excellent manners and elegance,[CN] 铁玉香小姐贤良淑德 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I believe, Fyodor Ivanovich, I am sure that I won't find in either capital such a highly moral and intelligent, such a pure girl as Elisaveta Mikhailovna.[CN] 我想,费奥多尔·伊万诺维奇 我确信 哪怕是在两大首都也找不到 这么贤良淑德 这么纯洁的姑娘 像叶丽萨维塔·米哈依洛芙娜 A Nest of Gentry (1969)
and will you promise and swear that your conduct will always be modest, virtuous and good, presenting at all times a godly spectacle to others?[CN] 承诺并宣誓汝之言行 and will you promise and swear that your conduct 保持谦逊 贤良 will always be modest, virtuous and good, 始终恪守本分 presenting at all times a godly spectacle to others? Lady in Waiting (2008)
You must be blessed to have such a virtuous wife.[CN] 子虚兄有个如此贤良淑德的夫人 真幸福 Jin Ping Mei 2: Ai de nu li (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top