ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซื่อสัตย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซื่อสัตย์-, *ซื่อสัตย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อสัตย์(v) be honest, See also: be faithful, loyal, devote, upright, Syn. สัตย์ซื่อ, สุจริต, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อ, ซื่อตรง, Ant. ทรยศ, อสัตย์, Example: หญิงที่แต่งงานยังคงถือคติที่ว่า ต้องรักและซื่อสัตย์ต่อสามีคนเดียว
ซื่อสัตย์สุจริต(v) be honest, See also: be faithful, be true, devote, upright, Syn. ซื่อสัตย์, สุจริต, สัตย์ซื่อ, ซื่อตรง, Ant. ทรยศ, หักหลัง, Example: นายจ้างต้องรู้ว่าลูกน้องคนใดขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต และให้ความดีความชอบและกำลังใจเท่าที่จะทำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซื่อสัตย์ก. ประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll never lie again. Honest, I won't.ฉันจะไม่โกหกอีกครั้ง ซื่อสัตย์ ฉันจะไม่ Pinocchio (1940)
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์ Rebecca (1940)
I'll be honest with you.ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณ The Ugly American (1963)
My faithful batman.ซื่อสัตย์แบทแมนของฉัน ฉันอาจจะถูลูกของคุณครับ? How I Won the War (1967)
And if an honest man like you should make enemies, they'd be my enemies.และถ้าคนซื่อสัตย์เหมือนที่คุณควรจะทำให้ศัตรูของพวกเขาต้องการเป็นศัตรูของฉัน The Godfather (1972)
It takes time, it takes oil, it's dishonest, Mr. McCarthy.ต้องใช้เวลา ต้องใช้น้ำมัน มันไม่ซื่อสัตย์ครับ Oh, God! (1977)
-Dishonest?ไม่ซื่อสัตย์ Oh, God! (1977)
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์. Suspiria (1977)
My dog's a peaceful, faithful animal. He's never hurt anyone.หมาของผม, รักสงบ ซื่อสัตย์ ไม่เคยทำร้ายใคร. Suspiria (1977)
He's loyal to me.เขาเป็นคน ที่ซื่อสัตย์ กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร" Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื่อสัตย์[seūsat] (adj) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright  FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[seūsat sutjarit] (v) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candid(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อสัตย์, Syn. frank, straightforward
cleave to(phrv) ศรัทธาต่อ, See also: ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ, Syn. adhere to
cling to(phrv) ซื่อสัตย์ต่อ, Syn. adhere to
devoted(adj) ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา, Syn. absorbed, occupied, Ant. uninvolved
incorruptible(adj) ซื่อตรง, See also: ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. honest, Ant. corruptible, dishonest
keep faith with(idm) จงรักภักดีกับ, See also: ซื่อสัตย์ต่อ, ศรัทธาใน
loyal(adj) ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จงรักภักดี, ซื่อตรง, ยึดมั่น, Syn. faithful, homage
man-to-man(adj) จริงใจ, See also: ซื่อสัตย์, บริสุทธิ์ใจ
put one's cards on the table(idm) ซื่อสัตย์, See also: จริงใจ, Syn. lay on, place on
real(adj) จริงใจ, See also: ซื่อสัตย์, Syn. honest, sincere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betray(บิเทร') { betrayed, betraying, betrays } vt. ทรยศ, นอกใจ, เผยความลับ, ไม่ซื่อสัตย์, ทำให้ผิดหวัง, แสดง, เผย, หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
cleave { cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด, เกาะติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก, ผ่า, เดินฝ่า, บินฝ่า
cleaved/cleft }(คลีฟว) vi. ยึด, เกาะติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก, ผ่า, เดินฝ่า, บินฝ่า
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง, ความซื่อสัตย์, ความคงที่, Syn. stability
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต่อเนื่อง, ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา, เคร่งศาสนา, ใจจริง, ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
dinkum(ดิง'คัม) adj แท้จริง, บริสุทธิ์, ซื่อสัตย์
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ, ความไม่ซื่อสัตย์, ความบาดหมาง, ความเหินห่าง
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful, perfidious, Ant. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่สุจริต, การกระทำที่ไม่สุจริต, การหลอก, การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
cleave(vi) ยึดติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ
constancy(n) ความมั่นคง, ความแน่นแฟ้น, ความแน่วแน่, ความคงที่, ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง, เป็นอยู่เสมอ, แน่นแฟ้น, แน่วแน่, คงที่, ซื่อสัตย์
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่พอใจ, เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร, ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่พอใจ, ความเหินห่าง, ความบาดหมาง
dishonest(adj) ไม่สุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ, กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ทุจริต, ไม่จงรักภักดี
duteous(adj) เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์, ทำตามหน้าที่, กตัญญู
dutiful(adj) ซื่อสัตย์, ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่, ทำตามหน้าที่, เชื่อฟัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正直[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
聖日[せいじつ, seijitsu] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loyal(vi, adj, adv, pron) ซื่อสัตย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top