ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซื่อสัตย์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซื่อสัตย์-, *ซื่อสัตย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อสัตย์(v) be honest, See also: be faithful, loyal, devote, upright, Syn. สัตย์ซื่อ, สุจริต, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อ, ซื่อตรง, Ant. ทรยศ, อสัตย์, Example: หญิงที่แต่งงานยังคงถือคติที่ว่า ต้องรักและซื่อสัตย์ต่อสามีคนเดียว
ซื่อสัตย์สุจริต(v) be honest, See also: be faithful, be true, devote, upright, Syn. ซื่อสัตย์, สุจริต, สัตย์ซื่อ, ซื่อตรง, Ant. ทรยศ, หักหลัง, Example: นายจ้างต้องรู้ว่าลูกน้องคนใดขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต และให้ความดีความชอบและกำลังใจเท่าที่จะทำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซื่อสัตย์ก. ประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Infidels!เจ้าไม่ซื่อสัตย์ Aladdin (1992)
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา The Cement Garden (1993)
Remember, honest money goes further.โปรดจำไว้ว่า เงินซื่อสัตย์ก้าวไปไกล In the Name of the Father (1993)
Honest money goes further.เงินซื่อสัตย์ก้าวไปไกล In the Name of the Father (1993)
I swear to God. Honest to God, I was happy.ฉันสาบานต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า, ฉันมีความสุ? In the Name of the Father (1993)
You're an honest man, aren't you, Mr Conlon?คุณเป็นคนซื่อสัตย์, ไม่ได้คุณ, Conlon นาย? In the Name of the Father (1993)
You don't know, but we are your auntie and we are very honest people.เธอไม่รู้แต่ว่าเราเป็นป้าของเธอนะ แล้วเราก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆด้วย The Joy Luck Club (1993)
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า Squeeze (1993)
Because... being loyal is very important.เพราะ ... เป็นซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมาก Pulp Fiction (1994)
They are less glorious, but at least they're honest.นั้นน่ายกย่อง เพราะอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์ Wild Reeds (1994)
That's God's honest truth.นั่นเป็นความจริงที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Infidels!เจ้าไม่ซื่อสัตย์ Aladdin (1992)
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา The Cement Garden (1993)
Remember, honest money goes further.โปรดจำไว้ว่า เงินซื่อสัตย์ก้าวไปไกล In the Name of the Father (1993)
Honest money goes further.เงินซื่อสัตย์ก้าวไปไกล In the Name of the Father (1993)
I swear to God. Honest to God, I was happy.ฉันสาบานต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า, ฉันมีความสุ? In the Name of the Father (1993)
You're an honest man, aren't you, Mr Conlon?คุณเป็นคนซื่อสัตย์, ไม่ได้คุณ, Conlon นาย? In the Name of the Father (1993)
You don't know, but we are your auntie and we are very honest people.เธอไม่รู้แต่ว่าเราเป็นป้าของเธอนะ แล้วเราก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆด้วย The Joy Luck Club (1993)
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า Squeeze (1993)
Because... being loyal is very important.เพราะ ... เป็นซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมาก Pulp Fiction (1994)
They are less glorious, but at least they're honest.นั้นน่ายกย่อง เพราะอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์ Wild Reeds (1994)
That's God's honest truth.นั่นเป็นความจริงที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื่อสัตย์[seūsat] (adj) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright  FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[seūsat sutjarit] (v) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candid(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อสัตย์, Syn. frank, straightforward
cleave to(phrv) ศรัทธาต่อ, See also: ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ, Syn. adhere to
cling to(phrv) ซื่อสัตย์ต่อ, Syn. adhere to
devoted(adj) ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา, Syn. absorbed, occupied, Ant. uninvolved
incorruptible(adj) ซื่อตรง, See also: ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. honest, Ant. corruptible, dishonest
keep faith with(idm) จงรักภักดีกับ, See also: ซื่อสัตย์ต่อ, ศรัทธาใน
loyal(adj) ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จงรักภักดี, ซื่อตรง, ยึดมั่น, Syn. faithful, homage
man-to-man(adj) จริงใจ, See also: ซื่อสัตย์, บริสุทธิ์ใจ
put one's cards on the table(idm) ซื่อสัตย์, See also: จริงใจ, Syn. lay on, place on
real(adj) จริงใจ, See also: ซื่อสัตย์, Syn. honest, sincere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betray(บิเทร') { betrayed, betraying, betrays } vt. ทรยศ, นอกใจ, เผยความลับ, ไม่ซื่อสัตย์, ทำให้ผิดหวัง, แสดง, เผย, หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
cleave { cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด, เกาะติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก, ผ่า, เดินฝ่า, บินฝ่า
cleaved/cleft }(คลีฟว) vi. ยึด, เกาะติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก, ผ่า, เดินฝ่า, บินฝ่า
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง, ความซื่อสัตย์, ความคงที่, Syn. stability
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต่อเนื่อง, ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา, เคร่งศาสนา, ใจจริง, ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
dinkum(ดิง'คัม) adj แท้จริง, บริสุทธิ์, ซื่อสัตย์
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ, ความไม่ซื่อสัตย์, ความบาดหมาง, ความเหินห่าง
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful, perfidious, Ant. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่สุจริต, การกระทำที่ไม่สุจริต, การหลอก, การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
cleave(vi) ยึดติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ
constancy(n) ความมั่นคง, ความแน่นแฟ้น, ความแน่วแน่, ความคงที่, ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง, เป็นอยู่เสมอ, แน่นแฟ้น, แน่วแน่, คงที่, ซื่อสัตย์
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่พอใจ, เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร, ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่พอใจ, ความเหินห่าง, ความบาดหมาง
dishonest(adj) ไม่สุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ, กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ทุจริต, ไม่จงรักภักดี
duteous(adj) เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์, ทำตามหน้าที่, กตัญญู
dutiful(adj) ซื่อสัตย์, ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่, ทำตามหน้าที่, เชื่อฟัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正直[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
聖日[せいじつ, seijitsu] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loyal(vi, adj, adv, pron) ซื่อสัตย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top