ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reliable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reliable-, *reliable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reliable(adj) เชื่อถือได้, See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้, Syn. dependable, trustworthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reliable(รีไล'อะเบิล) adj. ไว้วางใจ, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, See also: reliability n. reliably adv., Syn. trustworthy, dependable, trusty
unreliable(อันรีไล'อะเบิล) adj. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่น่าเชื่อถือ

English-Thai: Nontri Dictionary
reliable(adj) วางใจได้, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ

WordNet (3.0)
reliable(adj) worthy of reliance or trust, Syn. dependable, Ant. unreliable, undependable
authentic(adj) conforming to fact and therefore worthy of belief, Syn. reliable
dependable(adj) worthy of being depended on, Syn. reliable, honest, true

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reliable

a. Suitable or fit to be relied on; worthy of dependance or reliance; trustworthy. “A reliable witness to the truth of the miracles.” A. Norton. [ 1913 Webster ]

The best means, and most reliable pledge, of a higher object. Coleridge. [ 1913 Webster ]

According to General Livingston's humorous account, his own village of Elizabethtown was not much more reliable, being peopled in those agitated times by “unknown, unrecommended strangers, guilty-looking Tories, and very knavish Whigs.” W. Irving. [ 1913 Webster ]

☞ Some authors take exception to this word, maintaining that it is unnecessary, and irregular in formation. It is, however, sanctioned by the practice of many careful writers as a most convenient substitute for the phrase to be relied upon, and a useful synonym for trustworthy, which is by preference applied to persons, as reliable is to things, such as an account, statement, or the like. The objection that adjectives derived from neuter verbs do not admit of a passive sense is met by the citation of laughable, worthy of being laughed at, from the neuter verb to laugh; available, fit or able to be availed of, from the neuter verb to avail; dispensable, capable of being dispensed with, from the neuter verb to dispense. Other examples might be added. [ 1913 Webster ]

-- Re*li"a*ble*ness, n. -- Re*li"a*bly, adv. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
-Is it reliable?- มันเป็นที่เชื่อถือได้? The Godfather (1972)
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์. Suspiria (1977)
He's handsome, he's reliable, he's somebody I could spend my life with.เขารูปหล่อ เขาเป็นคนที่เชื่อได้ เป็นคนที่ฉันอยู่ด้วยตลอดชีวิตได้ Bicentennial Man (1999)
They're easy, fast affordable and reliable.They're easy, fast affordable and reliable. 21 Grams (2003)
Yes, I heard it from a very reliable source that it was a gang of redheaded elderly Norwegians with very tiny feet.ผมทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อว่าเป็นแก๊ง โก๋แก๋นอร์เวย์หัวแดง เท้าเล็กจิ๋ว Around the World in 80 Days (2004)
I have secured the services of a more reliable gentleman.ฉันจ้างคนที่น่าเชื่อถือกว่าเอาไว้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Your friend. Is he reliable?เพื่อนของคุณไว้ใจได้มั๊ย? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I have it from a very reliable source, Paul.ฉันได้ยินข่าวมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พอล Hotel Rwanda (2004)
- Is he reliable?- เขามีความน่าเชื่อถือไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Quayles have always made reliable foreign service men.ตระกูลคุณเป็นจนท.ฑูตที่น่าเชื่อถือมาตลอด The Constant Gardener (2005)
The most reliable records are tax records.บันทึกที่น่าเชื่อถือที่สุด คือบันทึกทางภาษี. V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reliableAs far as I know, he is a reliable man.
reliableAs far as I know, he is a reliable person.
reliableAs far as I know, he is reliable.
reliableBy and large, she is a very reliable person.
reliableEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.
reliableHe can be reliable in that he is very patient.
reliableHe grew up to be a very reliable man.
reliableHe is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.
reliableHe is anything but a reliable man.
reliableHe is, so far as I know, a reliable friend.
reliableHe was too obstinate, but on the other hand he was reliable.
reliableI believe that he is a reliable man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่เชื่อถือได้(adj) reliable, See also: trust worthy, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้, Thai Definition: ซึ่งเชื่อถือได้
ทิพยพยาน(n) sacred witness, See also: reliable witness, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: พยานที่ศักดิ์สิทธิ์, พยานที่เชื่อถือได้โดยแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือได้[cheūatheū dāi] (adj) EN: reliable  FR: digne de foi
กลับกลอก[klapkløk] (adj) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable  FR: versatile ; changeant ; instable
กลิ้งกลอก[klingkløk] (adv) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly
เหลวไหล[lēolai] (adj) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd  FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
น่าเชื่อถือ[nācheūatheū] (adj) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy  FR: fiable ; crédible
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage
สุจริตใจ[sutjaritjai] (v) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable
ไว้ใจได้[waijaidāi] (adj) EN: trustworthy ; reliable ; dependable  FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[waijai mai dāi] (adj) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable  FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
ไว้วางใจได้[waiwāngjai dāi] (adj) EN: reliable ; trustworthy  FR: fiable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reliable
reliable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reliable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可靠[kě kào, ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ,  ] reliable #4,799 [Add to Longdo]
稳当[wěn dang, ㄨㄣˇ ㄉㄤ˙,   /  ] reliable; secure; stable; firm #42,706 [Add to Longdo]
真凭实据[zhēn píng shí jù, ㄓㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ ㄐㄩˋ,     /    ] reliable evidence (成语 saw); conclusive proof; definitive evidence #76,358 [Add to Longdo]
稳便[wěn biàn, ㄨㄣˇ ㄅㄧㄢˋ,  便 /  便] reliable; at one's convenience; as you wish #192,435 [Add to Longdo]
牢靠妥当[láo kào tuǒ dàng, ㄌㄠˊ ㄎㄠˋ ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ,     /    ] reliable; solid and dependable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verlässlich; zuverlässig; verbindlich; betriebssicher { adj } | verlässlicher; zuverlässiger; verbindlicher; betriebssicherer | am verlässlichsten; am zuverlässigsten; am verbindlichsten; am betriebssicherstenreliable | more reliable | most reliable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確かな筋[たしかなすじ, tashikanasuji] (n) reliable source [Add to Longdo]
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na, adv, adv-to, n, vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P) [Add to Longdo]
確聞[かくぶん, kakubun] (n, vs) learn from reliable sources [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]
堅実(P);健実[けんじつ, kenjitsu] (adj-na) steady; sound; reliable; solid; (P) [Add to Longdo]
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable [Add to Longdo]
信頼のおける;信頼の於ける[しんらいのおける, shinrainookeru] (exp, adj-f, v1) reliable; authentic [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top