Search result for

reliable

(61 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reliable-, *reliable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reliable[ADJ] เชื่อถือได้, See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้, Syn. dependable, trustworthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reliable(รีไล'อะเบิล) adj. ไว้วางใจ,เชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ, See also: reliability n. reliably adv., Syn. trustworthy,dependable,trusty
unreliable(อันรีไล'อะเบิล) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ

English-Thai: Nontri Dictionary
reliable(adj) วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
As reliable as your Ed Hoffman would call a "towelhead monarchy" can be.เอ็ด ฮอฟแมน บอกว่าพวกเราทำทุกอย่าง ตามที่กษัตริย์ทรงชี้นิ้ว Body of Lies (2008)
You're sure he's reliable?มึงแน่ใจนะว่าเป็นมัน Bangkok Dangerous (2008)
You blacked out, Clyde. Your testimony won't be reliable.ตอนนั้นคุณไม่มีสติแล้ว ศาลไม่เชื่อคำให้การคุณหรอก Law Abiding Citizen (2009)
JJ, this man is not exactly a reliable source of information.ไม่มีใครอยู่นั่นมาสิบปีแล้ว มันร้าง ผมไปเชคมาแล้ว Cold Comfort (2009)
You're so stable and reliable, and I just... always thought you'd be around.คุณเป็นคนแน่วแน่และพึ่งพาได้ ฉันเลย... หวังว่าคุณจะอยู่ข้างๆ เสมอ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
She's got terrific people skills and is very reliable...มีทักษะต่างๆเป็นเลิศ และไว้วางใจได้.. Crime Doesn't Pay (2009)
According to a reliable source, the chairman has lost consciousness.ตามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ คุณกู ได้หัวใจวายกลางห้องประชุม Episode #1.12 (2009)
Is it reliable?รถนี่ไว้ใจได้หรือเปล่า Snap (2009)
The power and phones here are not the most reliable.ไฟฟ้ากับโทรศัพย์ที่นี่ปกติก็ติดๆ ดับๆ Splash (2009)
I would have to ask how reliable his work is in the lab.ในห้องพิจารณาคดี ฉันคงต้องถามว่า งานเขาน่าเชื่อถือแค่ไหน ในห้องแล็บ Living the Dream (2009)
Moreover, how reliable is a police department, that they would place so much trust in his expert opinion.ยิ่งไปกว่านั้น กรมตำรวจ น่าเชื่อถือได้แค่ไหน ที่ไปไว้วางใจใน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มากเหลือเกิน? Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reliableAs far as I know, he is a reliable man.
reliableAs far as I know, he is a reliable person.
reliableAs far as I know, he is reliable.
reliableBy and large, she is a very reliable person.
reliableEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.
reliableHe can be reliable in that he is very patient.
reliableHe grew up to be a very reliable man.
reliableHe is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.
reliableHe is anything but a reliable man.
reliableHe is, so far as I know, a reliable friend.
reliableHe was too obstinate, but on the other hand he was reliable.
reliableI believe that he is a reliable man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่เชื่อถือได้[ADJ] reliable, See also: trust worthy, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้, Thai definition: ซึ่งเชื่อถือได้
ทิพยพยาน[N] sacred witness, See also: reliable witness, Count unit: ท่าน, Thai definition: พยานที่ศักดิ์สิทธิ์, พยานที่เชื่อถือได้โดยแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū dāi) EN: reliable   FR: digne de foi
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly   
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle   FR: inconstant ; volage
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   
ไว้ใจได้[adj.] (waijaidāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable   FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai dāi) EN: reliable ; trustworthy   FR: fiable

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIABLE    R AH0 L AY1 AH0 B AH0 L
RELIABLE    R IY0 L AY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reliable    (j) (r i1 l ai1 @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可靠[kě kào, ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ, ] reliable, #4,799 [Add to Longdo]
稳当[wěn dang, ㄨㄣˇ ㄉㄤ˙, / ] reliable; secure; stable; firm, #42,706 [Add to Longdo]
真凭实据[zhēn píng shí jù, ㄓㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ ㄐㄩˋ, / ] reliable evidence (成语 saw); conclusive proof; definitive evidence, #76,358 [Add to Longdo]
稳便[wěn biàn, ㄨㄣˇ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] reliable; at one's convenience; as you wish, #192,435 [Add to Longdo]
牢靠妥当[láo kào tuǒ dàng, ㄌㄠˊ ㄎㄠˋ ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, / ] reliable; solid and dependable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verlässlich; zuverlässig; verbindlich; betriebssicher {adj} | verlässlicher; zuverlässiger; verbindlicher; betriebssicherer | am verlässlichsten; am zuverlässigsten; am verbindlichsten; am betriebssicherstenreliable | more reliable | most reliable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確かな筋[たしかなすじ, tashikanasuji] (n) reliable source [Add to Longdo]
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na,adv,adv-to,n,vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P) [Add to Longdo]
確聞[かくぶん, kakubun] (n,vs) learn from reliable sources [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]
堅実(P);健実[けんじつ, kenjitsu] (adj-na) steady; sound; reliable; solid; (P) [Add to Longdo]
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable [Add to Longdo]
信頼のおける;信頼の於ける[しんらいのおける, shinrainookeru] (exp,adj-f,v1) reliable; authentic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reliable \Re*li"a*ble\ (r?-l?"?-b'l), a.
   Suitable or fit to be relied on; worthy of dependance or
   reliance; trustworthy. "A reliable witness to the truth of
   the miracles." --A. Norton.
   [1913 Webster]
 
      The best means, and most reliable pledge, of a higher
      object.                 --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      According to General Livingston's humorous account, his
      own village of Elizabethtown was not much more
      reliable, being peopled in those agitated times by
      "unknown, unrecommended strangers, guilty-looking
      Tories, and very knavish Whigs."     --W. Irving.
   [1913 Webster]
 
   Note: Some authors take exception to this word, maintaining
      that it is unnecessary, and irregular in formation. It
      is, however, sanctioned by the practice of many careful
      writers as a most convenient substitute for the phrase
      to be relied upon, and a useful synonym for
      trustworthy, which is by preference applied to persons,
      as reliable is to things, such as an account,
      statement, or the like. The objection that adjectives
      derived from neuter verbs do not admit of a passive
      sense is met by the citation of laughable, worthy of
      being laughed at, from the neuter verb to laugh;
      available, fit or able to be availed of, from the
      neuter verb to avail; dispensable, capable of being
      dispensed with, from the neuter verb to dispense. Other
      examples might be added.
      [1913 Webster] -- {Re*li"a*ble*ness}, n. --
      {Re*li"a*bly}, adv.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reliable
   adj 1: worthy of reliance or trust; "a reliable source of
       information"; "a dependable worker" [syn: {reliable},
       {dependable}] [ant: {undependable}, {unreliable}]
   2: worthy of being depended on; "a dependable worker"; "an
     honest working stiff"; "a reliable sourcSFLe of information";
     "he was true to his word"; "I would be true for there are
     those who trust me" [syn: {dependable}, {honest}, {reliable},
     {true(p)}]
   3: conforming to fact and therefore worthy of belief; "an
     authentic account by an eyewitness"; "reliable information"
     [syn: {authentic}, {reliable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top