ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culpable

K AH1 L P AH0 B AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culpable-, *culpable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culpable[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. blameworthy, blamable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
inculpable(อินคัล' พะเบิล) adj.ไม่มีความผิด, ไร้มลทิน, ไม่มีที่ติ., See also: inculpability, inculpableness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make sure that they were just as culpable for the crime.ให้มั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายผิดในครั้งนี้ Broken (2013)
He'll be culpable of whatever catastrophe they're about to unleash.เขาจะถูกประณาม เกี่ยวกับหายนะที่เกิดขึ้น Union (2013)
Yet I cannot think it culpable if, though my understanding severely condemns his vices, my heart professes some...แต่ฉันไม่สามารถคิดว่ามันน่าตำหนิถ้า แต่ความเข้าใจของฉัน อย่างรุนแรงก​​่นความชั่วร้ายของเขา หัวใจของฉันสารภาพบางอย่าง ... The Invisible Woman (2013)
Because you feel guilty and you're too scared to do anything about it, because the note's a way to project blame, make yourself feel less culpable for what happened to David Clarke.เพราะคุณสำนึกผิด อยากทำอะไรสักอย่าง จดหมายเป็นวิธีรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น Legacy (2012)
"If I'm at all culpable for what happened to us, Amanda..."ถ้าพ่อต้องถูกตำหนิ ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้น อแมนด้า... Legacy (2012)
"If I'm at all culpable for what happened to us,ถ้าพ่อคือคนผิดจากเรื่องทั้งหมดนี่ Trust (2011)
But she's just as culpable as you are.แต่หล่อนก็ชั่วร้ายเหมือนพวกนาย Timebomb (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPABLE    K AH1 L P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culpable    (j) kˈʌlpəbl (k uh1 l p @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schuldhaft {adj} | schuldhafter | am schuldhaftestenculpable | more culpable | most culpable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culpable \Cul"pa*ble\ (k?l"p?-b'l), a. [OE. culpable, coulpable,
   coupable, F. coupable, formerly also coupable, formerly also
   coulpable, culpable, fr. L. culpabilis, fr. culpare to blame,
   fr. culpa fault.]
   [1913 Webster]
   1. Deserving censure; worthy of blame; faulty; immoral;
    criminal. --State Trials (1413).
    [1913 Webster]
 
       If he acts according to the best reason he hath, he
       is not culpable, though he be mistaken in his
       measures.               --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. Guilty; as, culpable of a crime. [Obs.] --Spenser. --
    {Cul"pa*ble*ness}, n. -- {Cul"pa*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culpable
   adj 1: deserving blame or censure as being wrong or evil or
       injurious; "blameworthy if not criminal behavior";
       "censurable misconduct"; "culpable negligence" [syn:
       {blameworthy}, {blamable}, {blameable}, {blameful},
       {censurable}, {culpable}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 culpable
  guilty(kulpa)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top