ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

notable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notable-, *notable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notable(adj) ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: ซึ่งมีความสามารถ, Syn. remarkable, Ant. ordinary
notable(n) คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: คนสำคัญ, Syn. bigwig, dignitary, public figure, VIP
notable(adj) ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
notable(adj) น่าจดจำ, See also: ที่ควรระลึก
notable(n) บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จัก, บุคคลสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notable(โน'ทะเบิล) adj., n. (คนที่) น่าสังเกต, เด่น, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, น่าจดจำ, มีความสามารถ, ประหยัด, อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown

English-Thai: Nontri Dictionary
notable(adj) สะดุดตา, มีชื่อเสียง, เด่น, น่าสังเกต, น่าจดจำ
notable(n) ผู้มีชื่อเสียง, คนเด่น, คนที่น่าจดจำ

WordNet (3.0)
luminary(n) a celebrity who is an inspiration to others, Syn. notable, notability, guiding light, leading light
noteworthy(adj) worthy of notice, Syn. notable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Notable

n. 1. A person, or thing, of distinction. [ 1913 Webster ]

2. (French Hist.) One of a number of persons, before the revolution of 1789, chiefly of the higher orders, appointed by the king to constitute a representative body. [ 1913 Webster ]

Notable

a. [ F. notable, L. notabilis, fr. notare to mark, nota mark, note. See 5th Note. ] [ 1913 Webster ]

1. Capable of being noted; noticeable; plain; evident. [ 1913 Webster ]

2. Worthy of notice; remarkable; memorable; noted or distinguished; as, a notable event, person. [ 1913 Webster ]

☞ Notable in the sense of careful, thrifty, characterized by thrift and capacity (as, a notable housekeeper) is pronounced by many good orthoepists, the derivatives notableness, and notably, being also similarly pronounced with short o in the first syllable. [ 1913 Webster ]

3. Well-known; notorious. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Notableness

n. The quality of being notable. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
As a result of our debate at the Olympus Assembly... we will resume normal trade with Poseidon... with one notable exception.ตามผลการประชุมร่วมกันที่โอลิมปัส... ...เราจะดำเนินการค้ากับโพเซดอนต่อไป... ...โดยมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง Appleseed Ex Machina (2007)
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm, like, the least notable person in this car.ฉัน ก็เหมือนกับ จะเป็นคนที่น่าจดจำน้อยสุด ในรถเนี่ย I Love You, Beth Cooper (2009)
Ok, I found something notable on Lancaster.โอเค ฉันเจอเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะดุดตา A Shade of Gray (2009)
The right notables in attendance.แบบผู้ใหญ่ , เลิศหรู เหมาะแก่การเข้าร่วมอย่างมาก Remains of the J (2009)
As well as having a notable heritage, he has spoken to audiences across the world.เช่นเดียวกับการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เขาได้บรรยายให้กับผู้ฟังมาแล้วทั่วโลก S.O.B. (2009)
WELL, YOU HAVE, FOR THE MOST PART, WITH A FEW NOTABLE EXCEPTIONS.แต่ก้อมีข้อยกเว้นที่เด่นชัดบ้าง Valley Girls (2009)
The head of our software design team, a man whose father's own notable history with ENCOM helped make this company what it is today.หัวหน้าทีมออกแบบซอฟต์แวร์ ที่พ่อของเขา... ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเอ็นคอม TRON: Legacy (2010)
With the notable exception, we really won't have any money.จะต่างก็แค่ปีนี้เราคงไม่มีเงิน Biology 101 (2011)
Seamus McClaren, builder of the McClaren house, grew up right next to Edinburgh Castle, notable for its laird's lug.เชมัส แมคคาเลน ผู้สร้างบ้านแมคคาเลน เติบโตมาข้างปราสาทเอดิเบิร์ก ที่ที่โด่งดังเรื่องช่องลับ Demons (2011)
I've co-authored two papers in notable peer-reviewed journals, and I'm close to figuring out why the Large Hadron Collider has yet to isolate the Higgs boson particle.ฉันได้ร่วมแต่งในผลงาน ตีพิมพ์ 2 ฉบับ ในหนังสิอพิมพ์ที่มีคนอ่านอยู่บ้าง และฉันใกล้จะค้นพบแล้วว่าทำไม The Wiggly Finger Catalyst (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notableChemistry has made notable progress in recent years.
notableOur century has seen a notable increase of knowledge.
notableThe area is notable for its scenery and wildlife.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่น[den] (adj) EN: significant ; superior ; outstanding  FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ลักษณะเด่น[laksana den] (n, exp) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature  FR: trait dominant [ m ]
น่าสังเกต[nāsangkēt] (adj) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful  FR: marquant ; remarquable ; notable
พอดู[phødū] (adj) EN: reasonable  FR: appréciable ; notable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
notable
notables

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notable
notables

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ,    ] notable; noteworthy; merit attention [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bemerkenswert; bedeutend; beachtenswert (wegen) { adj }notable (for) [Add to Longdo]
namhaft { adj } | namhafter | am namhaftestennotable | more notable | most notable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よ, yo] (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) #501 [Add to Longdo]
貴顕紳士[きけんしんし, kikenshinshi] (n) gentlemen of (high) eminence; notables; dignitaries [Add to Longdo]
貴紳[きしん, kishin] (n) noble; men of rank; notables [Add to Longdo]
評判記[ひょうばんき, hyoubanki] (n) written commentary on notable events or persons [Add to Longdo]
名流[めいりゅう, meiryuu] (n) celebrities; notables [Add to Longdo]
歴々;歴歴[れきれき, rekireki] (n, adj-t, adv-to) (1) notables; dignitaries; illustrious families; (2) (たる adjective) clear; plain; obvious [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top