ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crucial

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crucial-, *crucial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crucial(adj) สำคัญมาก, Syn. importance, decisive, critical
crucial(adj) โหดร้าย
crucial(sl) ดีมาก, See also: ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง, ถึงพริกถึงขิง, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical

English-Thai: Nontri Dictionary
crucial(adj) สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, รุนแรง, ร้ายแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know at that crucial moment I'd cop out. It happens.ในนาทีวิกฤต ถ้าเป็นฉันอาจเปลี่ยนใจ The Bodyguard (1992)
I'm very grateful, Sister, that you've come... at this strange moment in time... because there is so much crucial information that I need in order to help your son.ผมขอบคุณมากซิสเตอร์ ที่คุณมา ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ เพราะมีข้อมูลสำคัญอีกมาก Don Juan DeMarco (1994)
So it's rather crucial we leave on time.แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ที่เราจะต้องออกเดินทางให้ตรงเวลา Gattaca (1997)
Then you'll miss this crucial report.นั่นจะทำให้คุณพลาดข่าวสำคัญ ฉันจะกลับไป ยอดรัก The Red Violin (1998)
The crucial ingredient.แล้วนายคิดอะไรอยู่ Fight Club (1999)
You never know where a crucial bit of evidence may be hiding.ที่คุณไม่เคยรู้ว่าที่นิดสำคัญของหลักฐานที่อาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ Showtime (2002)
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ The Matrix Reloaded (2003)
Now, where you sit in the cafeteria is crucial because you got everybody there.ตำแหน่งที่แกนั่งในโรงอาหาร สำคัญมาก เพราะทุกคนอยู่ที่นั้น Mean Girls (2004)
Senior year in high school is... the most crucial moment of your life!รุ่นพี่ในโรงเรียนที่จบไป บอกว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
1st our spell tells me you're up to pursuit for hypallage ...he's a crucial artist...อันดันแรกลองบอกถึงความพยายามของคุณก่อน ...เค้าเป็นศิลปินคนสำคัญ... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Now she passed the crucial moment.นางผ่านช่วงวิกฤตแล้ว Shadowless Sword (2005)
New members are crucial to the health of this church.สมาชิกใหม่สำคัญกับความอยู่ดีของโบสถ์นี้ Sunday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crucialMy courage failed me at the crucial moment.
crucialThe negotiations stepped into a crucial phase.
crucialToday's game will be a crucial battle; the result will be decisive.
crucialWe are facing a crucial time.
crucialWe cannot expect to have halcyon days until we get safely through the crucial period in life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤติ(adj) critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจเพส[benjaphēt] (n) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old
เด็ดขาด[detkhāt] (adj) EN: absolute ; perfect ; categorical  FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
หัวเลี้ยวหัวต่อ[hūalīohūatø] (n, exp) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition  FR: transition [ f ]
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [ m ] ; point essentiel [ m ] ; point crucial [ m ] ; point important [ m ]
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ปม[pom] (n) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason  FR: difficulté [ f ] ; noeud [ m ] ; coeur du problème [ m ] ; point capital [ m ] ; point crucial [ m ]
สำคัญมาก[samkhan māk] (adj) EN: very important ; vital ; crucial  FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous  FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
crucial
crucially

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crucial
crucially

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关键[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] crucial; key; pivotal #989 [Add to Longdo]
要害[yào hài, ㄧㄠˋ ㄏㄞˋ,  ] crucial; key point #15,726 [Add to Longdo]
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ,   /  ] crucial moment; critical time [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfabstimmung { f } | Kampfabstimmungen { pl }crucial vote | crucial votes [Add to Longdo]
Kernfrage { f } | Kernfragen { pl }crucial question | crucial questions [Add to Longdo]
Kernpunkt { m }; Knackpunkt { m } | Kernpunkte { pl }crucial point | crucial points [Add to Longdo]
Schlüsselerlebnis { n }crucial experience [Add to Longdo]
entscheidend; kritisch { adj } (für)crucial (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P) #10,793 [Add to Longdo]
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na, n, adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P) #17,493 [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
一大決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n, vs) momentous (crucial) decision [Add to Longdo]
肝要[かんよう, kanyou] (adj-na, n, adj-no) essential; vital; crucial; importance; (P) [Add to Longdo]
関頭[かんとう, kantou] (n) crossroads; crucial point [Add to Longdo]
極め所[きめどころ, kimedokoro] (n) (1) crucial point; (2) perfect chance [Add to Longdo]
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp, adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical [Add to Longdo]
決め所[きめどころ, kimedokoro] (n) perfect; crucial [Add to Longdo]
手抜き[てぬき, tenuki] (n, vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crucial \Cru"cial\ (kr?"shal), a. [F. crucial, fr. L. crux,
   crucis, cross, torture. See {Cross}.]
   1. Having the form of a cross; appertaining to a cross;
    cruciform; intersecting; as, crucial ligaments; a crucial
    incision.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe; trying or searching, as if bringing to the cross;
    decisive; as, a crucial test.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crucial
   adj 1: of extreme importance; vital to the resolution of a
       crisis; "a crucial moment in his career"; "a crucial
       election"; "a crucial issue for women" [syn: {crucial},
       {important}] [ant: {noncrucial}]
   2: having crucial relevance; "crucial to the case"; "relevant
     testimony"
   3: of the greatest importance; "the all-important subject of
     disarmament"; "crucial information"; "in chess cool nerves
     are of the essence" [syn: {all-important(a)}, {all
     important(p)}, {crucial}, {essential}, {of the essence(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top