Search result for

crucial

(56 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crucial-, *crucial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crucial[ADJ] สำคัญมาก, Syn. importance, decisive, critical
crucial[ADJ] โหดร้าย
crucial[SL] ดีมาก, See also: ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical

English-Thai: Nontri Dictionary
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can become a crucial part of the "heroes" saga --คุณสามารถเป็นส่วนสำคัญ ของการผจญภัยของ "heroes"นี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The reason I bestowed such a crucial position upon you... is because something else requires my attention.เหตุผลที่ข้าให้ตำแหน่งสำคัญนี้กับเจ้า... ก็เพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ข้าต้องดูแล The Kingdom of the Winds (2008)
I just want to impress upon you how crucially important this moment is and how many potentially devastating consequences unplanned emotional disclosures could have.ผมเพียงอยากจะให้ท่านรู้ว่า ช่วงเวลานี้สำคัญมากแค่ไหน และอาจจะมีผลเสียหายใหญ่หลวงตามมาอีกมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
If she digs, she's gonna start finding things, and today is crucial.ถ้าเธอคุ้ยมัน ก็จะเริ่มค้นหาที่มา และวันนี้ก็เป็นวันสำคัญ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- This one's pretty crucial, but having the language in common should help.แต่ถ้าได้ภาษาท้องถิ่นน่าจะช่วยได้ Confessions of a Shopaholic (2009)
Now that you have created peace between your people and the Talz, remember one crucial thing.บัดนี้เมื่อท่านได้สร้างสันติระหว่างคนของท่านกับพวกทาลซ์แล้ว ขอให้จำเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งไว้ Trespass (2009)
Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker plan a daring ambush which could turn the tide in the fight for this crucial star system.โอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ จึงได้วางแผนการซุ่มโจมตีอย่างอุกอาจ ที่สามารถพลิกหน้าสงคราม ณ ระบบดาวโหดร้ายแห่งนี้ได้ The Hidden Enemy (2009)
You made three crucial mistakes, Bartowski.นายทำผิดพลาดร้ายแรง 3 อย่าง, บาทาวสกี้ Chuck Versus the Colonel (2009)
It's a crucial aspect of the female sexual experience.มันเป็นจุดสำคัญ\ประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิง Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Being accepted for who you are is crucial, Nathaniel.การได้รับการยอมรับจากคนที่เราแคร์เป็นเรื่องใหญ่นะ นาธานเนี่ยล Reversals of Fortune (2009)
Sen-san, your decisions are going to be crucial here.คุณเซน การตัดสินใจของคุณสำคัญมากนะคะตอนนี้ Summer Wars (2009)
I have information that'll prove crucial to your investigation.ผมมีข้อมูลที่จะพิสูจน์ ว่าสำคัญอย่างมากกับ การสืบสวนของคุณ 137 Sekunden (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crucialMy courage failed me at the crucial moment.
crucialThe negotiations stepped into a crucial phase.
crucialToday's game will be a crucial battle; the result will be decisive.
crucialWe are facing a crucial time.
crucialWe cannot expect to have halcyon days until we get safely through the crucial period in life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤติ[ADJ] critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ปม[n.] (pom) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason   FR: difficulté [f] ; noeud [m] ; coeur du problème [m] ; point capital [m] ; point crucial [m]
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial   FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous   FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUCIAL    K R UW1 SH AH0 L
CRUCIALLY    K R UW1 SH AH0 L L IY0
CRUCIALLY    K R UW1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crucial    (j) (k r uu1 sh l)
crucially    (a) (k r uu1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfabstimmung {f} | Kampfabstimmungen {pl}crucial vote | crucial votes [Add to Longdo]
Kernfrage {f} | Kernfragen {pl}crucial question | crucial questions [Add to Longdo]
Kernpunkt {m}; Knackpunkt {m} | Kernpunkte {pl}crucial point | crucial points [Add to Longdo]
Schlüsselerlebnis {n}crucial experience [Add to Longdo]
entscheidend; kritisch {adj} (für)crucial (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
一大決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision [Add to Longdo]
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na,n,adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P) [Add to Longdo]
肝要[かんよう, kanyou] (adj-na,n,adj-no) essential; vital; crucial; importance; (P) [Add to Longdo]
関頭[かんとう, kantou] (n) crossroads; crucial point [Add to Longdo]
極め所[きめどころ, kimedokoro] (n) (1) crucial point; (2) perfect chance [Add to Longdo]
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical [Add to Longdo]
決め所[きめどころ, kimedokoro] (n) perfect; crucial [Add to Longdo]
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P) [Add to Longdo]
大勝負[おおしょうぶ, ooshoubu] (n) do-or-die game; crucial contest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, / ] crucial moment; critical time [Add to Longdo]
要害[yào hài, ㄧㄠˋ ㄏㄞˋ, ] crucial; key point [Add to Longdo]
关键[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] crucial; key; pivotal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crucial \Cru"cial\ (kr?"shal), a. [F. crucial, fr. L. crux,
   crucis, cross, torture. See {Cross}.]
   1. Having the form of a cross; appertaining to a cross;
    cruciform; intersecting; as, crucial ligaments; a crucial
    incision.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe; trying or searching, as if bringing to the cross;
    decisive; as, a crucial test.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crucial
   adj 1: of extreme importance; vital to the resolution of a
       crisis; "a crucial moment in his career"; "a crucial
       election"; "a crucial issue for women" [syn: {crucial},
       {important}] [ant: {noncrucial}]
   2: having crucial relevance; "crucial to the case"; "relevant
     testimony"
   3: of the greatest importance; "the all-important subject of
     disarmament"; "crucial information"; "in chess cool nerves
     are of the essence" [syn: {all-important(a)}, {all
     important(p)}, {crucial}, {essential}, {of the essence(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top