ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

responsible

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -responsible-, *responsible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
responsible(adj) มีความรับผิดชอบ, Syn. accountable, liable
responsible(adj) เชื่อถือได้, Syn. reliable, trustworthy
responsibleness(n) ความรู้จักรับผิดชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
responsible(รีสพอน'ซะเบิล) adj. รับผิดชอบ, เป็นภาระ, เป็นภาระหน้าที่, เชื่อถือได้, See also: responsibleness n., Syn. accountable
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ, ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute

English-Thai: Nontri Dictionary
responsible(adj) รู้จักหน้าที่, รับผิดชอบ, เป็นภาระ
irresponsible(adj) ขาดความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
responsible causeมูลเหตุให้ต้องรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsible governmentรัฐบาลที่รับผิดชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsible governmentรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบ (ต่อรัฐสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsible parenthoodความเป็นบิดามารดาที่มีความรับผิดชอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
responsible(adj) worthy of or requiring responsibility or trust; or held accountable, Ant. irresponsible
responsible(adj) being the agent or cause, Syn. responsible for
creditworthy(adj) having an acceptable credit rating, Syn. responsible

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Responsible

a. [ Cf. F. responsable. See Respond. ] 1. Liable to respond; likely to be called upon to answer; accountable; answerable; amenable; as, a guardian is responsible to the court for his conduct in the office. [ 1913 Webster ]

2. Able to respond or answer for one's conduct and obligations; trustworthy, financially or otherwise; as, to have a responsible man for surety. [ 1913 Webster ]

3. Involving responsibility; involving a degree of accountability on the part of the person concerned; as, a responsible office. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Accountable; answerable; amenable. [ 1913 Webster ]

-- Re*spon"si*ble*ness, n. -- Re*spon"si*bly, adv. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't be responsible for her safety if she doesn't understand what's going on.ผมไม่รับทำ ถ้าเธอไม่รู้เรื่อง The Bodyguard (1992)
I just need to fill you in on some of your responsibilities. - All right.ขอซักซ้อมคิวหน่อยนะฮะ The Bodyguard (1992)
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล? Hero (1992)
And you'll never accept responsibility for anything!มันก้อแค่ฝันเฟื่องข้ามคืน เอาเถอะ Hero (1992)
Primate response optimum.สัตว์ทดลอง ระดับอารมณ์คงที่ The Lawnmower Man (1992)
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด The Lawnmower Man (1992)
I've tried to teach that stupid mind responsibility... since you were five years old.ฉันพยายามสอนไอ้โง่อย่างแก.. ..มาตั้งแต่ห้าขวบ The Lawnmower Man (1992)
You and I have been responsible... for so much destruction.ทั้งแกและฉันล้วนต้องรับผิดชอบ.. ..กับสิ่งที่สิ่งเกิดขึ้น The Lawnmower Man (1992)
What happened to him is my responsibility.สิ่งที่เกิดกับเขา เป็นความรับผิดชอบของผม The Lawnmower Man (1992)
Not only is he responsible for knowing every inch of every course he races, he's also responsible for the lives of the other three people in his sled.ไม่เพียงแค่เป็นความรับผิดชอบของเขา ที่ต้องรู้สภาพทางวิ่งทุกกระเบียดนิ้ว เขายังต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ของอีกสามคนในสเลดอีกด้วย Cool Runnings (1993)
Now, do you want that responsibility?ทีนี้ นายยังต้องการ รับผิดชอบอีกมั้ย? Cool Runnings (1993)
The people looked to you, Inspector, to find those responsible.คนมองให้คุณ ตรวจสอบเพื่อหาผู้รับผิดชอบ In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
responsibleA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
responsibleAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
responsibleA man is responsible for his deeds.
responsibleA mother is responsible for the conduct of her children.
responsibleBeth is unqualified for such a responsible post.
responsibleEveryone is responsible for his own actions.
responsibleEveryone of us is responsible for his own conduct.
responsibleFrom now on, you must be responsible for what you do.
responsibleGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
responsibleHe is apparently responsible for it.
responsibleHe is responsible for the accident.
responsibleHe is the minister responsible for the environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับผิดชอบ(n) responsible man, See also: person in charge of, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
ตัวตั้งตัวตี(n) principle person, See also: responsible person, core number, mainstay, central figure, Syn. ตัวดำเนินการ, ผู้ดำเนินการ, Example: ท่านรองอธิการบดีตอบตกลงเป็นตัวตั้งตัวตีในการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ, ผู้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าในการทำงานอย่างออกหน้าออกตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ลอย ๆ[løi-løi] (adj) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible
ไม่รับผิดชอบ[mai rapphitchøp] (adj) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility  FR: décliner toute responsabilité
มีความรับผิดชอบ[mī khwām rapphitchøp] (adj) EN: responsible
เป็นสาเหตุ[pen sāhēt] (adj) EN: responsible  FR: responsable
ผู้ดูแล[phūdūlaē] (n) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer
ผู้รับผิดชอบ[phūrapphitchøp] (n) EN: person responsible ; responsible man ; person in charge of  FR: responsable [ m ] ; personne responsable [ f ]
พูดพล่าม[phūt-phlām] (v, exp) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks  FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ผู้ใหญ่[phūyai] (n) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior
รับผิดชอบ[rapphitchøp] (v) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; be accountable for ; bear ; shoulder  FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
responsible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
responsible

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自负盈亏[zì fù yíng kuī, ㄗˋ ㄈㄨˋ ㄧㄥˊ ㄎㄨㄟ,     /    ] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility #27,639 [Add to Longdo]
包承制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ,   ] responsible crew system [Add to Longdo]
盈亏自负[yíng kuī zì fù, ㄧㄥˊ ㄎㄨㄟ ㄗˋ ㄈㄨˋ,     /    ] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verantwortlich; zuständig (für) { adj } | verantwortlicher | am verantwortlichstenresponsible (for) | more responsible | most responsible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弁;辨(oK)[べん, ben] (n) (See 太政官, 弁官) Oversight Department (division of the daijokan responsible for controlling central and provincial governmental offices) #2,917 [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na, n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) #4,508 [Add to Longdo]
主任[しゅにん, shunin] (n) person in charge; responsible official; senior staff; (P) #5,689 [Add to Longdo]
重用[じゅうよう;ちょうよう, juuyou ; chouyou] (n, vs) appointing to a responsible post #8,959 [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) #15,879 [Add to Longdo]
式部[しきぶ, shikibu] (n) (Meiji era) official responsible for court ceremonies; (P) #17,852 [Add to Longdo]
スキーン腺[スキーンせん, suki-n sen] (n) Skene's gland (possibly responsible for female ejaculation) [Add to Longdo]
ノネナール[nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people) [Add to Longdo]
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top