Search result for

responsible

(66 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -responsible-, *responsible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
responsible[ADJ] มีความรับผิดชอบ, Syn. accountable, liable
responsible[ADJ] เชื่อถือได้, Syn. reliable, trustworthy
responsibleness[N] ความรู้จักรับผิดชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
responsible(รีสพอน'ซะเบิล) adj. รับผิดชอบ,เป็นภาระ,เป็นภาระหน้าที่,เชื่อถือได้, See also: responsibleness n., Syn. accountable
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute

English-Thai: Nontri Dictionary
responsible(adj) รู้จักหน้าที่,รับผิดชอบ,เป็นภาระ
irresponsible(adj) ขาดความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
responsible causeมูลเหตุให้ต้องรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsible governmentรัฐบาลที่รับผิดชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsible governmentรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบ (ต่อรัฐสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsible parenthoodความเป็นบิดามารดาที่มีความรับผิดชอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I was not responsible-- were you responsible for the sex tape?แต่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน แล้วเธอมีความรับผิดชอบเรื่องเซ้กส์เทปหรอ New Haven Can Wait (2008)
Officer, if you're looking for the person responsibleคุณตำรวจ หากคุณกำลังมาคนที่รับผิดชอบ There Might be Blood (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Dead Space: Downfall (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันเชื่อว่า สิ่งประดิษฐ์บนพื้นผิวของดาวนั้น เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ Dead Space: Downfall (2008)
No one held him responsible.ไม่มีใครทำให้เขารับผิดชอบ Birthmarks (2008)
In your sleep. You weren't responsible.ตอนคุณหลับ Joy (2008)
We will find who is responsible.เราต้องหาให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ Rising Malevolence (2008)
Is it you who is responsible for killing our crops, turning our water into sand?เจ้านี่เองที่ทำลายพืชผลของเรา เปลี่ยนน้ำให้เป็นทราย The Labyrinth of Gedref (2008)
You alone are responsible for the misfortune that has befallen Camelot.เจ้าต้องรับผิดชอบ นั้นเป็นโชคร้ายของคาเมรอตที่เกิดจากเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
He's convinced Anhora is responsible for it.เขาเชื่อว่า อันโทร่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
You think I'm responsible for bringing suffering upon my own people?เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนนำคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
Do you really believe I am responsible for the curse?เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าควรรับผิดชอบเกี่ยวกับคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
responsibleA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
responsibleAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
responsibleA man is responsible for his deeds.
responsibleA mother is responsible for the conduct of her children.
responsibleBeth is unqualified for such a responsible post.
responsibleEveryone is responsible for his own actions.
responsibleEveryone of us is responsible for his own conduct.
responsibleFrom now on, you must be responsible for what you do.
responsibleGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
responsibleHe is apparently responsible for it.
responsibleHe is responsible for the accident.
responsibleHe is the minister responsible for the environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับผิดชอบ[N] responsible man, See also: person in charge of, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
ตัวตั้งตัวตี[N] principle person, See also: responsible person, core number, mainstay, central figure, Syn. ตัวดำเนินการ, ผู้ดำเนินการ, Example: ท่านรองอธิการบดีตอบตกลงเป็นตัวตั้งตัวตีในการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ, ผู้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าในการทำงานอย่างออกหน้าออกตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ลอย ๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible   
ไม่รับผิดชอบ[adj.] (mai rapphitchøp) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility   FR: décliner toute responsabilité
มีความรับผิดชอบ[adj.] (mī khwām rapphitchøp) EN: responsible   
เป็นสาเหตุ [adj.] (pen sāhēt) EN: responsible   FR: responsable
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้รับผิดชอบ[n.] (phūrapphitchøp) EN: person responsible ; responsible man ; person in charge of   FR: responsable [m] ; personne responsable [f]
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks   FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior   
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; be accountable for ; bear ; shoulder   FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPONSIBLE    R IY0 S P AA1 N S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
responsible    (j) (r i1 s p o1 n s @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verantwortlich; zuständig (für) {adj} | verantwortlicher | am verantwortlichstenresponsible (for) | more responsible | most responsible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
スキーン腺[スキーンせん, suki-n sen] (n) Skene's gland (possibly responsible for female ejaculation) [Add to Longdo]
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people) [Add to Longdo]
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P) [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
検非違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包承制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, ] responsible crew system [Add to Longdo]
盈亏自负[yíng kuī zì fù, ˊ ㄎㄨㄟ ㄗˋ ㄈㄨˋ, / ] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility [Add to Longdo]
自负盈亏[zì fù yíng kuī, ㄗˋ ㄈㄨˋ ˊ ㄎㄨㄟ, / ] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Responsible \Re*spon"si*ble\ (r?*sp?n"s?*b'l), a. [Cf. F.
   responsable. See {Respond}.]
   1. Liable to respond; likely to be called upon to answer;
    accountable; answerable; amenable; as, a guardian is
    responsible to the court for his conduct in the office.
    [1913 Webster]
 
   2. Able to respond or answer for one's conduct and
    obligations; trustworthy, financially or otherwise; as, to
    have a responsible man for surety.
    [1913 Webster]
 
   3. Involving responsibility; involving a degree of
    accountability on the part of the person concerned; as, a
    responsible office.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Accountable; answerable; amenable.
     [1913 Webster] -- {Re*spon"si*ble*ness}, n. --
     {Re*spon"si*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 responsible
   adj 1: worthy of or requiring responsibility or trust; or held
       accountable; "a responsible adult"; "responsible
       journalism"; "a responsible position"; "the captain is
       responsible for the ship's safety"; "the cabinet is
       responsible to the parliament" [ant: {irresponsible}]
   2: being the agent or cause; "determined who was the responsible
     party"; "termites were responsible for the damage" [syn:
     {responsible}, {responsible for(p)}]
   3: having an acceptable credit rating; "a responsible borrower"
     [syn: {creditworthy}, {responsible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top