ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upright

AH0 P R AY1 T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upright-, *upright*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upright[ADJ] ที่ตั้งขึ้น, See also: ที่ตั้งตรง, Syn. erect, straight
upright[ADV] ในสภาพที่ตั้งขึ้น, See also: ในสภาพที่ตั้งตรง, Syn. vertically
upright[N] การตั้งขึ้น, Syn. vertical
uprightness[N] พฤติกรรมที่ซื่อตรง, Syn. honesty, integrity, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upright ray cellเซลล์รัศมีแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Please return your seat backs to their full upright and locked position.แล้วก็เปลี่ยนเป็นความทุเรศ ชัดรึยัง นั่นคือความสัมพันธ์ของเรา.. Fight Club (1999)
I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine.I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine. Anna and the King (1999)
Stand upright! Upright!ยืนตรงๆ ยืนตรงๆ Failan (2001)
Upright! Upright!ตรงๆ ตรงๆ! Failan (2001)
Please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this.ขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เก็บถาดวางอาหาร... ...และตั้งพนักเก้าอี้ให้ตรง ขอบคุณครับ The Day After Tomorrow (2004)
Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee.จงปราศจากความกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู. Kingdom of Heaven (2005)
- Seat in the upright position. - How long till we land?ปรับเบาะด้วยนะค่ะ \ อีกนานไหมกว่าเครื่องจะลง Red Eye (2005)
In preparation for landing, make sure your seat belts are fastened and your seats in the upright positions with tray tables stowed.อีกไม่นานเครื่องจะลงจอด กรุณารัดเข็มขัด กรุณาปรับเบาะให้เข้าที่ด้วยค่ะ Red Eye (2005)
Your body should always be straight upright.ร่างกายควรจะยืดให้ตรงตลอดเวลา Innocent Steps (2005)
This is the upright pose, got that?นี่คือท่ายืดตรง เข้าใจ? Innocent Steps (2005)
Upright pose?ท่ายืดตรง? Innocent Steps (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uprightEven after it was hit, the pole was still upright.
uprightHe sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.
uprightHe stood in an upright position.
uprightStand upright when I'm talking to you.
uprightThe soul of commerce is upright dealing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้
สาธุชน[N] good person, See also: upright person, honest person, righteous person, Syn. คนดี, คนซื่อสัตย์, Example: การสร้างพระเครื่องครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนทั่วทุกวงการอย่างกว้างขวาง, Thai definition: คนที่มีคุณงามความดี (ใช้ในการยกย่อง), Notes: (บาลี)
คอตั้ง[N] stand-up collar, See also: upright collar, Thai definition: คอเสื้อที่มีขอบตั้งแนบไปกับลำคอ ไม่ถือว่าขอบนั้นเป็นปก
ตัวตรง[ADV] straight, See also: upright, vertically, Syn. แนวตรง, Example: วิธีการนั่งไม่ให้ปวดหลังคือการนั่งตัวตรง ไม่นั่งไขว่ห้าง, Thai definition: อย่างเป็นแนวตรงไม่คดโค้งหรืองอเอียง
ซื่อๆ[ADV] sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
เด่[ADV] erect, See also: upright, Syn. โด่, ตรง
ตรงๆ[ADV] uprightly, See also: honestly, Syn. ตรง, ซื่อ, Example: เราชอบคนพูดตรงๆ
ตงฉิน[ADJ] honest, See also: upright, of high integrity, loyal, faithful, trusty, sincere, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สุจริต, ซื่อ, มือสะอาด, Ant. คดโกง, ทุจริต, Example: ประเทศชาติต้องการข้าราชการตงฉิน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright   
เด่[adj.] (dē) EN: erect ; upright   FR: dressé ; debout
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   
มือสะอาด[X] (meū sa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright   FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright   FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutjarit) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright   
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal   FR: honnête
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   
ตั้งตรง[v. exp.] (tang trong) EN: stand upright   

CMU English Pronouncing Dictionary
UPRIGHT    AH0 P R AY1 T
UPRIGHT    AH1 P R AY2 T
UPRIGHTS    AH1 P R AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upright    (n) ˈʌpraɪt (uh1 p r ai t)
uprights    (n) ˈʌpraɪts (uh1 p r ai t s)
uprightly    (a) ˈʌpraɪtliː (uh1 p r ai t l ii)
uprightness    (n) ˈʌpraɪtnəs (uh1 p r ai t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
端正[duān zhèng, ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ, ] upright; regular; proper; correct, #14,446 [Add to Longdo]
正直[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] upright; upstanding; honest, #16,046 [Add to Longdo]
正派[zhèng pài, ㄓㄥˋ ㄆㄞˋ, ] upright, #23,905 [Add to Longdo]
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, ] upright and unafraid, #43,882 [Add to Longdo]
刚直[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, / ] upright and outspoken, #72,782 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] upright, #484,383 [Add to Longdo]
廉直[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, ] upright and honest; incorruptible; squeaky clean [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] upright bar for fastening a door [Add to Longdo]
质直[zhì zhí, ㄓˋ ㄓˊ, / ] upright; straightforward [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefrierschrank {m}; Tiefkühlschrank {m}upright freezer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっくと[, sukkuto] (adv) straight; upright; erect [Add to Longdo]
アップライト[, appuraito] (n) upright [Add to Longdo]
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
鉛直[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical [Add to Longdo]
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard [Add to Longdo]
資性端正[しせいたんせい, shiseitansei] (n,adj-na) being of an upright character; being of a noble nature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upright \Up"right`\, n.
   1. Something standing upright, as a piece of timber in a
    building. See Illust. of {Frame}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Basketwork) A tool made from a flat strip of steel with
    chisel edges at both ends, bent into horseshoe, the
    opening between the cutting edges being adjustable, used
    for reducing splits to skeins. Called in full {upright
    shave}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Football) the vertical part of a goalpost, especially the
    part above the horizontal bar; as, a field goal directly
    between the uprights.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upright \Up"right`\, a. [AS. upright, uppriht. See {Up}, and
   {Right}, a.]
   1. In an erect position or posture; perpendicular; vertical,
    or nearly vertical; pointing upward; as, an upright tree.
    [1913 Webster]
 
       With chattering teeth, and bristling hair upright.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       All have their ears upright.     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Morally erect; having rectitude; honest; just; as, a man
    upright in all his ways.
    [1913 Webster]
 
       And that man [Job] was perfect and upright. --Job i.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformable to moral rectitude.
    [1913 Webster]
 
       Conscience rewards upright conduct with pleasure.
                          --J. M. Mason.
    [1913 Webster]
 
   4. Stretched out face upward; flat on the back. [Obs.] " He
    lay upright." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Golf) Designating a club in which the head is
    approximately at a right angle with the shaft.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Upright drill} (Mach.), a drilling machine having the
    spindle vertical.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word and its derivatives are usually pronounced in
      prose with the accent on the first syllable. But they
      are frequently pronounced with the accent on the second
      in poetry, and the accent on either syllable is
      admissible.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upright
   adj 1: in a vertical position; not sloping; "an upright post"
       [syn: {upright}, {unsloped}]
   2: of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just
     cause"; "an upright and respectable man" [syn: {good},
     {just}, {upright}]
   3: upright in position or posture; "an erect stature"; "erect
     flower stalks"; "for a dog, an erect tail indicates
     aggression"; "a column still vertical amid the ruins"; "he
     sat bolt upright" [syn: {erect}, {vertical}, {upright}] [ant:
     {unerect}]
   n 1: a vertical structural member as a post or stake; "the ball
      sailed between the uprights" [syn: {upright}, {vertical}]
   2: a piano with a vertical sounding board [syn: {upright},
     {upright piano}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top