Search result for

upright

(73 entries)
(0.1258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upright-, *upright*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upright[ADJ] ที่ตั้งขึ้น, See also: ที่ตั้งตรง, Syn. erect, straight
upright[ADV] ในสภาพที่ตั้งขึ้น, See also: ในสภาพที่ตั้งตรง, Syn. vertically
upright[N] การตั้งขึ้น, Syn. vertical
uprightness[N] พฤติกรรมที่ซื่อตรง, Syn. honesty, integrity, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upright ray cellเซลล์รัศมีแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The next player that can get a football between those uprights will get his job.ผู้เล่นคนต่อไป ที่สามารถเตะบอล เข้าโกลล์จะได้เล่นแทน Preggers (2009)
I grew legs, stood upright.แล้วก็ยืนขึ้นได้ในที่สุด ช่วยหน่อยได้ไหม ? If I Had a Hammer (2009)
Well, anyway, the seat was standing perfectly upright in his front yard, right next to his Sea-Doos-- because, like, he has Sea-Doos--เอ่อ อย่างไรก็ตาม เก้าอี้อยู่ในสภาพที่ ในสภาพแนวตั้งอยู่หน้าบ้านของเขา อยู่ข้างๆกับเก้าอี้นั่งเล่นของเขา No Más (2010)
Your seat backs and tray tables are in the upright position,พนักพิงและโต๊ะวางถาด อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรง I Haven't Told You Everything (2010)
You are like the last upright man in America.คุณดูเหมือนเป็นคนสุดท้าย ที่ลุกขึ้นสู้ในอเมริกา The Witch in the Wardrobe (2010)
You sure you don't want to start him off with, say, a used upright?เธอแน่ใจเหรอว่า เธอไม่อยากให้เขา ฝึกเล่นกับเปียโนมือสองก่อนน่ะ ไม่มีทาง A Little Night Music (2010)
But after coming here, I lost my bag, got my reservation cancelled, slept upright, and went through all sorts of hell!แต่กระเป๋าของฉันก็ถูกขโมย ห้องที่จองก็ถูกยกเลิก ฉันรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็น Prosecutor Princess (2010)
It seems you don't know who I am, but... I'm the person who's lived upright for the better part of my life, not knowing what a settlement is! Aren't you going to be quiet?เธอไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใคร คุณจะเงียบได้หรือยัง Episode #1.9 (2010)
I have no interest whatsoever in such upright men.ข้าไม่ได้มีความสนใจในตัวนายท่านผู้ที่อยู่ตรงหน้าข้าแต่ประการใด Sungkyunkwan Scandal (2010)
How could the ever so upright Scholar Lee Sun Joon resort to jealousy?ทำไมนิสิตที่ตรงอย่าง ลีซุนจูนต้องอิจฉา? Sungkyunkwan Scandal (2010)
Please check your seatbelts and that your seat backs are in an upright position before takeoff.และปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ระดับก่อนเครื่องขึ้น Bridesmaids (2011)
You're already in the upright and locked position.คุณพร้อมและก้อล็อกมันแล้วด้วยสิ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uprightEven after it was hit, the pole was still upright.
uprightHe sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.
uprightHe stood in an upright position.
uprightStand upright when I'm talking to you.
uprightThe soul of commerce is upright dealing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้
สาธุชน[N] good person, See also: upright person, honest person, righteous person, Syn. คนดี, คนซื่อสัตย์, Example: การสร้างพระเครื่องครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนทั่วทุกวงการอย่างกว้างขวาง, Thai definition: คนที่มีคุณงามความดี (ใช้ในการยกย่อง), Notes: (บาลี)
คอตั้ง[N] stand-up collar, See also: upright collar, Thai definition: คอเสื้อที่มีขอบตั้งแนบไปกับลำคอ ไม่ถือว่าขอบนั้นเป็นปก
ตัวตรง[ADV] straight, See also: upright, vertically, Syn. แนวตรง, Example: วิธีการนั่งไม่ให้ปวดหลังคือการนั่งตัวตรง ไม่นั่งไขว่ห้าง, Thai definition: อย่างเป็นแนวตรงไม่คดโค้งหรืองอเอียง
ซื่อๆ[ADV] sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
เด่[ADV] erect, See also: upright, Syn. โด่, ตรง
ตรงๆ[ADV] uprightly, See also: honestly, Syn. ตรง, ซื่อ, Example: เราชอบคนพูดตรงๆ
ตงฉิน[ADJ] honest, See also: upright, of high integrity, loyal, faithful, trusty, sincere, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สุจริต, ซื่อ, มือสะอาด, Ant. คดโกง, ทุจริต, Example: ประเทศชาติต้องการข้าราชการตงฉิน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright   
เด่[adj.] (dē) EN: erect ; upright   FR: dressé ; debout
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   
มือสะอาด[X] (meū sa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright   FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright   FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutjarit) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright   
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal   FR: honnête
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   
ตั้งตรง[v. exp.] (tang trong) EN: stand upright   

CMU English Pronouncing Dictionary
UPRIGHT    AH0 P R AY1 T
UPRIGHT    AH1 P R AY2 T
UPRIGHTS    AH1 P R AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upright    (n) (uh1 p r ai t)
uprights    (n) (uh1 p r ai t s)
uprightly    (a) (uh1 p r ai t l ii)
uprightness    (n) (uh1 p r ai t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefrierschrank {m}; Tiefkühlschrank {m}upright freezer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっくと[, sukkuto] (adv) straight; upright; erect [Add to Longdo]
アップライト[, appuraito] (n) upright [Add to Longdo]
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
鉛直[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical [Add to Longdo]
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard [Add to Longdo]
資性端正[しせいたんせい, shiseitansei] (n,adj-na) being of an upright character; being of a noble nature [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚直[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, / ] upright and outspoken [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] upright [Add to Longdo]
廉直[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, ] upright and honest; incorruptible; squeaky clean [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] upright bar for fastening a door [Add to Longdo]
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, ] upright and unafraid [Add to Longdo]
正派[zhèng pài, ㄓㄥˋ ㄆㄞˋ, ] upright [Add to Longdo]
正直[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] upright; upstanding; honest [Add to Longdo]
端正[duān zhèng, ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ, ] upright; regular; proper; correct [Add to Longdo]
质直[zhì zhí, ㄓˋ ㄓˊ, / ] upright; straightforward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upright \Up"right`\, n.
   1. Something standing upright, as a piece of timber in a
    building. See Illust. of {Frame}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Basketwork) A tool made from a flat strip of steel with
    chisel edges at both ends, bent into horseshoe, the
    opening between the cutting edges being adjustable, used
    for reducing splits to skeins. Called in full {upright
    shave}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Football) the vertical part of a goalpost, especially the
    part above the horizontal bar; as, a field goal directly
    between the uprights.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upright \Up"right`\, a. [AS. upright, uppriht. See {Up}, and
   {Right}, a.]
   1. In an erect position or posture; perpendicular; vertical,
    or nearly vertical; pointing upward; as, an upright tree.
    [1913 Webster]
 
       With chattering teeth, and bristling hair upright.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       All have their ears upright.     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Morally erect; having rectitude; honest; just; as, a man
    upright in all his ways.
    [1913 Webster]
 
       And that man [Job] was perfect and upright. --Job i.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformable to moral rectitude.
    [1913 Webster]
 
       Conscience rewards upright conduct with pleasure.
                          --J. M. Mason.
    [1913 Webster]
 
   4. Stretched out face upward; flat on the back. [Obs.] " He
    lay upright." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Golf) Designating a club in which the head is
    approximately at a right angle with the shaft.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Upright drill} (Mach.), a drilling machine having the
    spindle vertical.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word and its derivatives are usually pronounced in
      prose with the accent on the first syllable. But they
      are frequently pronounced with the accent on the second
      in poetry, and the accent on either syllable is
      admissible.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upright
   adj 1: in a vertical position; not sloping; "an upright post"
       [syn: {upright}, {unsloped}]
   2: of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just
     cause"; "an upright and respectable man" [syn: {good},
     {just}, {upright}]
   3: upright in position or posture; "an erect stature"; "erect
     flower stalks"; "for a dog, an erect tail indicates
     aggression"; "a column still vertical amid the ruins"; "he
     sat bolt upright" [syn: {erect}, {vertical}, {upright}] [ant:
     {unerect}]
   n 1: a vertical structural member as a post or stake; "the ball
      sailed between the uprights" [syn: {upright}, {vertical}]
   2: a piano with a vertical sounding board [syn: {upright},
     {upright piano}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top