ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commendable

K AH0 M EH1 N D AH0 B AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commendable-, *commendable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commendable[ADJ] ที่ควรยกย่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did you think of doing such a commendable thing?ท่านมีความคิดที่ทำสิ่งน่ายกย่องแบบนั้นได้อย่างไร? Sungkyunkwan Scandal (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMENDABLE    K AH0 M EH1 N D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commendable    (j) kˈəmˈɛndəbl (k @1 m e1 n d @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
值得称赞[zhí de chēng zàn, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄗㄢˋ, / ] commendable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
美挙[びきょ, bikyo] (n) praiseworthy undertaking; commendable act [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commendable \Com*mend"a*ble\, a.
 
   Note: (Formerly accented on the first syllable.) [L.
      commendabilis.]
   Worthy of being commended or praised; laudable; praiseworthy.
   [1913 Webster]
 
      Order and decent ceremonies in the church are not only
      comely but commendable.         --Bacon.
   -- {Com*mend"a*ble*ness}, n. -- {Com*mend"a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commendable
   adv 1: in an admirable manner; "the children's responses were
       admirably normal" [syn: {admirably}, {laudably},
       {praiseworthily}, {commendable}]
   adj 1: worthy of high praise; "applaudable efforts to save the
       environment"; "a commendable sense of purpose"; "laudable
       motives of improving housing conditions"; "a significant
       and praiseworthy increase in computer intelligence" [syn:
       {applaudable}, {commendable}, {laudable}, {praiseworthy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top