ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airworthy

EH1 R W ER2 DH IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airworthy-, *airworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airworthy[ADJ] ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRWORTHY    EH1 R W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airworthy    (j) ˈɛəʳwɜːʳðiː (e@1 w @@ dh ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airworthy \airworthy\ adj.
   1. fit to fly; -- said of aircraft. Opposite of
    {unairworthy}.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airworthy
   adj 1: (of aircraft) fit to fly [ant: {unairworthy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top