ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

頼もしい

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頼もしい-, *頼もしい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] (adj-i) reliable; trustworthy; hopeful; promising; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a man to be depended on.彼は頼もしい男だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd rather fight beside you than any army of thousands.[JA] 何千の軍勢より 頼もしい戦士達よ Troy (2004)
Well, that is, I am anyway. Old dependable Jerry.[JA] ええ、私はともかく 先輩で頼もしいジェリー Forbidden Planet (1956)
- No problem. Hey, fabulous I love it. This is our guy.[JA] 頼もしいじゃないか、聞いたろう 見てピンときたんだ Iron Man 2 (2010)
Valiant blade![JA] ノートゥング 頼もしい剣よ! Siegfried (1980)
Oh, joy.[JA] 頼もしい The Little Prince (2009)
- Valiant blade! - Hey![JA] 頼もしい剣よ! Siegfried (1980)
I have roused you to new life, dead though you were and undone.[JA] 頼もしい剣よ! お前を再び生き返らせた Siegfried (1980)
You tell them boys to look stronger.[JA] 頼もしい坊やに言うのだ Bad JuJu (2007)
Now it is hard and stiff, lordly is the sturdy steel.[JA] 固まって 頼もしい硬い鋼となった Siegfried (1980)
Now you are fixed in the hilt![JA] 頼もしい剣よ! Siegfried (1980)
If he could be turned... he would become a powerful ally.[JA] 味方につければ... 頼もしい力となりましょう Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Thank you, terry. You are so sweet and reliable.[JA] テリーって 優しくて頼もしいわね I Don't Wanna Know (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] zuverlaessig, vertrauenswuerdig, vielversprechend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top