Search result for

น่าเชื่อถือ

(46 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าเชื่อถือ-, *น่าเชื่อถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเชื่อถือ[V] be believable, See also: be reliable, be dependable, be credible, Syn. น่าเชื่อ, น่าไว้วางใจ, เชื่อได้, Example: ข้อมูลของฝ่ายค้านที่เอามาชี้แจงน่าเชื่อถือมากกว่าฝ่ายรัฐบาล, Thai definition: ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is such a thing as too trusting.มีบางสิ่งที่ดูเหมือนน่าเชื่อถือมาก Emancipation (2008)
It doesn't sound reassuring, it just sounds creepy.มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือ มันฟังดูน่ารังเกียจ Last Resort (2008)
Faithful husband --สามีที่น่าเชื่อถือและศรัทธา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You are just unbelievable.คุณไปน่าเชื่อถือเลย Heartbreak Library (2008)
This new promotion's proving quite popular.นี่.. โปรโมชั่นเดือนนี้.. ต้องเป็นลูกค้าที่ดูน่าเชื่อถือ Superhero Movie (2008)
Your credibility is on a shaky ground.ความน่าเชื่อถือของคุณกำลังสั่นคลอน Passengers (2008)
The only Boleyn he'll talk to the only person who's testimony he will trust, is Mary.คนตระกูลโบลีนผู้เดียวที่พระองค์อาจยอมพูดด้วย... ผู้ที่คำพูดน่าเชื่อถือและ พระองค์จะเชื่อใจ คือแมรี่ The Other Boleyn Girl (2008)
They will do anything in their power to discredit you;พวกเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อให้คุณขาดความน่าเชื่อถือ Changeling (2008)
It would, but it would have a lot less, you know, credibility.มันก็ได้ แต่มันก็ดูแล้ว คุณก็รู้ ว่าระดับความน่าเชื่อถือมันน้อย Frost/Nixon (2008)
It seemed to me they hadn't realized how important a test this was of American credibility.ผมรู้สึกว่าประชาชนยังไม่ตระหนัก ว่าสงครามได้ทดสอบความสำคัญ ความน่าเชื่อถือของชาวอเมริกันมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
It's very convincing.มันดูน่าเชื่อถือมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Don't you think there will be questions?คุณไม่คิดว่า มันจะทำให้ผมหมดความน่าเชื่อถือเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authentic[ADJ] น่าเชื่อถือ, Syn. reliable, trustworthy
add up[PHRV] น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
believable[ADJ] ที่น่าเชื่อถือ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้, Syn. plausible, Ant. unbelievable
credible[ADJ] น่าเชื่อถือ, Syn. believable, Ant. incredible
creditable[ADJ] น่าเชื่อถือ, Syn. decent, respectable
good[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง, Syn. satisfying, trustworthy, Ant. dissatisfying
likely[ADJ] น่าเชื่อถือ, See also: น่าเป็นจริง, Syn. plausible
reliant[ADJ] น่าเชื่อถือ, See also: น่าไว้วางใจ, Syn. dependent, trusting
strong[ADJ] น่าเชื่อถือ, See also: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว, Syn. convincing, persuasive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
credent(เครด'เดินทฺ) adj. น่าเชื่อถือ
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true

English-Thai: Nontri Dictionary
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,ซึ่งน่าเชื่อถือ
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in good standing น่าเชื่อถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top