Search result for

ซื่อตรง

(42 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซื่อตรง-, *ซื่อตรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อตรง[V] be honest, See also: be faithful, be upright, be loyal, Syn. สุจริต, ซื่อสัตย์, Ant. คดโกง, ไม่ซื่อสัตย์, Example: ถ้าพ่อค้าแม่ค้าไม่ซื่อตรง จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า, Thai definition: ประพฤติตรงตามหน้าที่ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซื่อตรงก. ประพฤติตรงไม่เอนเอียง เช่น ซื่อตรงต่อหน้าที่, ไม่คดโกง เช่น เขาเป็นคนซื่อตรง.
อุทารซื่อตรง, มีความจริงใจ
เอาทารซื่อตรง, มีความจริงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is representing the righteous mankindแสดงให้เห็นความซื่อตรงของมนุษย์ Iljimae (2008)
Let's hope that means he's straight.ก็หวังว่านั่นจะแปลว่าเขาซื่อตรง The Bank Job (2008)
I was hoping he was a straight copper.ฉันก็หวังว่าเขาจะเป็นตำรวจซื่อตรง The Bank Job (2008)
You truly are incorruptible, aren't you?นายนี่มันซื่อตรงมากใช่มั้ย The Dark Knight (2008)
Can't you be more honest to your daughter?พ่อ พ่อจะซื่อตรงกับลูกสาวมากหน่อยได้มัย? Episode #1.8 (2008)
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ Pilot (2008)
Can you honestly promise me?นายให้สัญญาอย่างซื่อตรงกับฉันได้ไหม Under & Out (2008)
Honestly, I, uh... I didn't think much past giving you these.อย่างซื่อตรง อาา ฉันไม่ได้คิดถึงอดีต Five the Hard Way (2008)
I can't even...ฉันทำตัวให้ซื่อตรงต่อพวกเขาไม่ได้อีกต่อไป 4 Days Out (2009)
I'm going to be straight with you.ผมจะซื่อตรงกับคุณ Saw VI (2009)
Upstanding.ซื่อตรง Pleasure Is My Business (2009)
Why? You were just being honest.ทำไมล่ะ คุณก็แค่พยายามทำตัวซื่อตรง The Story of Lucy and Jessie (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal   FR: honnête

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bona fide[ADJ] จริงใจ, See also: ซื่อตรง, Syn. honest, sincere
foursquare[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง
honest[ADJ] ซื่อตรง, See also: สุจริต, ซื่อสัตย์, Syn. moral, uncorrupt, upright
incorruptible[ADJ] ซื่อตรง, See also: ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. honest, Ant. corruptible, dishonest
straight[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง, เปิดเผย, Syn. candid, truthful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
square dealn. การกระทำที่ยุติธรรม (ซื่อตรง)
squarely(สแควร์'ลี) adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ-รัสโดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ยุติธรรม
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)

English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top