ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unworthy

AH0 N W ER1 DH IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unworthy-, *unworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unworthy[ADJ] ไม่มีค่าพอ, See also: ไม่คู่ควร, Syn. undeserving, Ant. deserving
unworthy[ADJ] ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. unbecoming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's an unworthy father and...เขาเป็นพ่อที่ไม่คู่ควร และ... After Porn Ends 2 (2017)
Ten to 12 unworthy young next time.ต่อไปให้จับเด็กไร้ค่ามา 10-12 คน Split (2016)
It seeks out the unworthy and plucks them from the earth.มันไม่คู่ควรกับที่ไหนเลยบนโลกนี้ His Last Vow (2014)
Bad men unworthy of it.Bad ผู้ชายไม่คู่ควรกับมัน. 2 Guns (2013)
You believe your human half makes you unworthy to join us.เจ้าเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ครึ่งนึงในตัวทำให้ต่ำต้อย Wrath of the Titans (2012)
You're unworthy of the loved ones you have betrayed.เจ้ามันไม่คู่ควร กับคนที่รักเจ้า คนที่เจ้าทรยศ Thor (2011)
You're unworthy of your title!เจ้าไม่คู่ควรกับตำแหน่งกษัติย์ Thor (2011)
You are unworthy of these realms!เจ้ามัน... ไม่คู่ควรปกครองอาณาจักรนี้ Thor (2011)
Well, guess who turned out to be completely unworthy of our trust.เอาล่ะ, มาเดากันสิว่าใครจะกลายเป็นคน ที่ไม่มีค่าให้พวกเราเชื่อถือเลย I Got a Right to Sing the Blues (2010)
- We suffered because of those unworthy lowborn!-พวกเราต้องอดทนก็เพราะพวกที่เกิดมาเป็นชนชั้นต่ำเนี่ยนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You are unworthy of the life that have been given.คุณไม่คู่ควรกับการมีชีวิตที่คุณได้รับมา Saw II (2005)
I call you unworthy of the body you posses, of the life that have been given.ฉันขอบอกว่าคุณช่างไม่ คู่ควรกับร่างกายของคุณเองเลย กับชีวิตที่ได้รับมา Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unworthyThey are unworthy of the praise given them.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWORTHY    AH0 N W ER1 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unworthy    (j) ˈʌnwˈɜːʳðiː (uh1 n w @@1 dh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不值得[bù zhí de, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄉㄜ˙, ] unworthy, #10,108 [Add to Longdo]
不肖[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] unworthy, #46,880 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwürdig {adj} | unwürdiger | am unwürdigstenunworthy | more unworthy | most unworthy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n,vs) being unworthy of one's rank; being outranked [Add to Longdo]
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with [Add to Longdo]
親に似ぬ子は鬼子[おやににぬこはおにご, oyanininukohaonigo] (exp) (id) He is unworthy of his father [Add to Longdo]
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age [Add to Longdo]
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
有るまじき[あるまじき, arumajiki] (adj-pn) unworthy; unbecoming; improper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unworthy \Un*wor"thy\, a.
   Not worthy; wanting merit, value, or fitness; undeserving;
   worthless; unbecoming; -- often with of. -- {Un*wor"thi*ly},
   adv. -- {Un*wor"thi*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unworthy
   adj 1: lacking in value or merit; "dispel a student whose
       conduct is deemed unworthy"; "unworthy of forgiveness"
       [ant: {worthy}]
   2: not deserving; "the undeserving poor" [syn: {undeserving},
     {unworthy}]
   3: morally reprehensible; "would do something as despicable as
     murder"; "ugly crimes"; "the vile development of slavery
     appalled them"; "a slimy little liar" [syn: {despicable},
     {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy}, {worthless}, {wretched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top