Search result for

trustworthy

(44 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trustworthy-, *trustworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trustworthy    [ADJ] น่าไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal

English-Thai: Nontri Dictionary
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย Basic Instinct (1992)
We need someone trustworthy.เขาต้องหาคนไว้ใจได้ Nothing to Lose (1997)
Now that you have proven to be true and trustworthy Realists.เอาละนั้นคุณได้พิสูจน์ถึง ความจริงและความไว้ใจแล้ว eXistenZ (1999)
I share this with you, mem, because I believe you to be trustworthy.I share this with you, mem, because I believe you to be trustworthyAnna and the King (1999)
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ Something About 1% (2003)
He's manly, confident, and trustworthy,Cute, too!เขามีความมั่นใจ และไว้ใจได้ แถมน่ารักอีกด้วย Arang (2006)
[9 year-old memory is not trustworthy.][ความทรงจำเมื่อ 9 ปีก่อนมันเชื่อถือไม่ได้หรอกนะ] Spider Lilies (2007)
Oh. Well, are you sure she's trustworthy?ดีค่ะ แล้วเธอไว้ใจได้แน่นะคะ? What More Do I Need? (2008)
Do you think that little boy's mouth is trustworthy?เจ้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นจะไม่ปากสว่างเหรอ? Iljimae (2008)
I've been watching you. You seem trustworthy.ฉันจับตามองนาย นายดูซื่อสัตย์ดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Dollar is no longer trustworthy.เงินดอลล่าเริ่มจะวางใจไม่ค่อยได้แล้ว Quantum of Solace (2008)
I know you're trustworthy. I just...ฉันแค่ไม่อยากทำให้คนอื่นอันตราย Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trustworthyApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
trustworthyI believe that he's trustworthy.
trustworthyI have erred in thinking him trustworthy.
trustworthyYou should associate with people who you believe are trustworthy.
trustworthyYou should have your house built by a trustworthy builder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าไว้ใจ    [ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
มือสะอาด    [ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy   FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   
ไว้ใจได้[adj.] (waijaidāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable   FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai dāi) EN: reliable ; trustworthy   FR: fiable

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUSTWORTHY    T R AH1 S T W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trustworthy    (j) (t r uh1 s t w @@ dh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kreditfähig {adj} | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
堅人[かたじん, katajin] (n) square; trustworthy person [Add to Longdo]
着実[ちゃくじつ, chakujitsu] (adj-na,n) steady; sound; trustworthy; solid; (P) [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] (adj-i) reliable; trustworthy; hopeful; promising; (P) [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, / ] trustworthy; reliable [Add to Longdo]
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] trustworthy [Add to Longdo]
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, ] trustworthy [Add to Longdo]
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, / ] trustworthy; dependable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trustworthy \Trust"wor`thy\, a.
   Worthy of trust or confidence; trusty. --
   {Trust"wor`thi*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trustworthy
   adj 1: worthy of trust or belief; "a trustworthy report"; "an
       experienced and trustworthy traveling companion" [syn:
       {trustworthy}, {trusty}] [ant: {untrustworthy},
       {untrusty}]
   2: taking responsibility for one's conduct and obligations;
     "trustworthy public servants"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top