ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seaworthy

S IY1 W AO2 R DH IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaworthy-, *seaworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaworthy[ADJ] แข็งแรงพอสำหรับออกทะเล, See also: (เรือ) ปลอดภัยสำหรับออกทะเล, Syn. tight, fit for sea, navigable, secure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaworthy(ซี'เวิร์ธธี) adj. เหมาะสำหรับออกหรือเดินทะเล., See also: seaworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล,เหมาะกับทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She could be made seaworthy in no time.รับรองว่าเธอแล่นฉิวปลิวลมแน่ Cassandra's Dream (2007)
Corporate sponsors want us to check that's she seaworthy before the clock strikesบริษัทผู้สนับสนุน ต้องการให้เราตรวจสอบ ว่าเธอแข็งแรงพอที่จะออกทะเล ก่อนการจับเวลา Last Temptation (2011)
Now get this chunk of ice seaworthy by sundown... or I will keelhaul the lot of you!เอาหล่ะรีบทำให้เจ้าก้อนน้ำแข็งนี่ให้ลงทะเลได้ก่อนค่ำ หรือจะให้ฉันลงโทษพวกแกทั้งหมด Ice Age: Continental Drift (2012)
Those ships appear hardly seaworthy.- เรือเหล่านี้แทบจะไม่เหมาะกับทะเล 300: Rise of an Empire (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAWORTHY    S IY1 W AO2 R DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaworthy    (j) sˈiːwɜːʳðiː (s ii1 w @@ dh ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seaworthy \Sea"wor`thy\, a.
   Fit for a voyage; worthy of being trusted to transport a
   cargo with safety; as, a seaworthy ship.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seaworthy
   adj 1: fit for a sea voyage [ant: {unseaworthy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top