ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noteworthy

N OW1 T W ER2 DH IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noteworthy-, *noteworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noteworthy[ADJ] น่าสังเกต, See also: สำคัญ, ควรพิจารณา, น่าจดจำ, น่าสนใจ, Syn. significant, Ant. insignificant, unimportant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important

English-Thai: Nontri Dictionary
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And those girls who were regarded as the prettiest in the class they weren't noteworthy at all anymore.แล้วพวกผู้หญิงคนที่เคยสวยที่สุดในชั้นเรียน ก็แทบดูไม่ออกเลยว่าเคยสวยมาก่อน Show Me Love (1998)
A noteworthy Iljimae like that, I wonder what type of person is he?น่าจดจำเหมือนอิลจิเม,ฉันประหลาดใจกับคนแบบเจ้าจริงๆ Iljimae (2008)
can you tell me anything noteworthy about the Russos?สิ่งที่น่าจดจำ ของตระกูลรัสโซ่หน่อยได้ไหมครับ My Heart Will Go On (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTEWORTHY N OW1 T W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noteworthy (j) nˈoutwɜːʳðiː (n ou1 t w @@ dh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
注目に値する[ちゅうもくにあたいする, chuumokuniataisuru] (exp,vs-s) to be noteworthy; to be worthy of attention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noteworthy \Note"wor`thy\, a.
   Worthy of observation or notice; remarkable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noteworthy
   adj 1: worthy of notice; "a noteworthy advance in cancer
       research" [syn: {noteworthy}, {notable}]
   2: worthy of notice; "a noteworthy fact is that her students
     rarely complain"; "a remarkable achievement" [syn:
     {noteworthy}, {remarkable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top