ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noteworthy

N OW1 T W ER2 DH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noteworthy-, *noteworthy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noteworthy(adj) น่าสังเกต, See also: สำคัญ, ควรพิจารณา, น่าจดจำ, น่าสนใจ, Syn. significant, Ant. insignificant, unimportant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่, Syn. important

English-Thai: Nontri Dictionary
noteworthy(adj) น่าสังเกต, มีชื่อเสียง, เด่น, สำคัญ, น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And those girls who were regarded as the prettiest in the class they weren't noteworthy at all anymore.แล้วพวกผู้หญิงคนที่เคยสวยที่สุดในชั้นเรียน ก็แทบดูไม่ออกเลยว่าเคยสวยมาก่อน Show Me Love (1998)
A noteworthy Iljimae like that, I wonder what type of person is he?น่าจดจำเหมือนอิลจิเม, ฉันประหลาดใจกับคนแบบเจ้าจริงๆ Iljimae (2008)
can you tell me anything noteworthy about the Russos?สิ่งที่น่าจดจำ ของตระกูลรัสโซ่หน่อยได้ไหมครับ My Heart Will Go On (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOTEWORTHY N OW1 T W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noteworthy (j) nˈoutwɜːʳðiː (n ou1 t w @@ dh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
注目に値する[ちゅうもくにあたいする, chuumokuniataisuru] (exp, vs-s) to be noteworthy; to be worthy of attention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noteworthy \Note"wor`thy\, a.
   Worthy of observation or notice; remarkable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noteworthy
   adj 1: worthy of notice; "a noteworthy advance in cancer
       research" [syn: {noteworthy}, {notable}]
   2: worthy of notice; "a noteworthy fact is that her students
     rarely complain"; "a remarkable achievement" [syn:
     {noteworthy}, {remarkable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top