ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีคุณค่า

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีคุณค่า-, *มีคุณค่า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She really is an invaluable teacher.หล่อนเป็นครูที่มีคุณค่าจริงจริง. Suspiria (1977)
I wanted to buy you some candy but a yolk is more nourishing, healthier.ฉันอยากจะซื้อขนมให้คุณ แต่... ... ไข่แดงมีคุณค่ามากขึ้นมีสุขภาพดี Idemo dalje (1982)
Never know what you're worth.ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า The Joy Luck Club (1993)
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ Pulp Fiction (1994)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Ned, we're providing a valuable community service here.เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
There are only four questions of value in life, Don Octavio.มีแค่สี่คำถาม ที่มีคุณค่าต่อชีวิต ดอน อ็อคตาวิโอ Don Juan DeMarco (1994)
I could not have parted with you to anyone less worthy, Lizzy.พ่อจะไม่ยอมให้ลูกแยกออกไป กับใครที่มีคุณค่าน้อยกว่านี้ ลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด The Birdcage (1996)
It's a historic opportunity. The world needs... You, Ellie.มันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ความต้องการของโลก Contact (1997)
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก Seven Years in Tibet (1997)
How charming to think a monastery has actually produced something... something worthwhile.น่าคิดนะว่าทางวัดสามารถปั้นเด็กบางคน ให้มีคุณค่าขึ้นมาได้ The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีคุณค่า[adj.] (mī khunkhā = mī khunnakhā) EN: valuable ; worthy   

English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
count with[PHRV] มีคุณค่ากับ, See also: มีค่ากับ
low[ADJ] มีคุณค่าอาหารต่ำ
place something at a premium[IDM] มีคุณค่าสูง, Syn. place on, put at
put something at a premium[IDM] มีค่าสูง, See also: มีคุณค่า, Syn. place at, place on
rate as[PHRV] มีคุณค่าเหมือน, See also: มีค่าเป็น, Syn. rank as
valent[SUF] มีคุณค่า, See also: มีค่า
valuable[ADJ] มีคุณค่า, See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก, Syn. meanuseful, important, significant, Ant. insignificant, unimportant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
jackstrawn. หุ่นไล่กา,คนที่ไม่มีคุณค่า
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ,มีคุณค่า,ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold,brave,daring,stout
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly,valued,worthy

English-Thai: Nontri Dictionary
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
valuable(adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์
worth(adj) สมควร,คุ้มค่า,มีคุณค่า,มีราคา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top