Search result for

truthful

(53 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truthful-, *truthful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truthful[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ถูกต้อง, จริงใจ
truthfully[ADV] ตามความจริง
truthfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true ###A. false

English-Thai: Nontri Dictionary
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Truthfully, i-i was embarrassed.จริงๆแล้วฉันอายนะ Pret-a-Poor-J (2008)
And why, tell me? , 'cause we've been so truthful with each other so far?เหตุผล บอกฉันสิ ก็เพราะเราเชื่อใจ คนอื่นมากไปแล้วเป็นไง The Bank Job (2008)
But, um, truthfully,แต่ก็นะ เอาเข้าจริงแล้ว 500 Days of Summer (2009)
I don't believe you're being truthfulผมไม่เชื่อว่าท่านพูดความจริง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Truthfully, i'm only interested in finding you.ความจริงผมสนใจเฉพาะในการตามหาคุณ Pleasure Is My Business (2009)
Lincoln, you can't be surprised that a woman that would abandon her kids would be less than truthful about her intentions right now.นายไม่ต้องแปลกใจหรอก แม่ที่ทิ้งลูกๆของตัวเองได้ ย่อมเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว The Mother Lode (2009)
Let's talk about this truthfully as guys.พูดกันอย่างลูกผู้ชายเลยนะ Episode #1.9 (2009)
Truthfully, I don't really spend a lot of timeพูดจริงๆนะ ฉนัไม่ค่อยใช้เวลาคิดมากนักหรอก Of Human Action (2009)
It didn't suit me at all. Truthfully, to me, facing blood is a difficult thing.ไม่เพียง แต่มันไม่พอดีกับฉัน, \ แต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะลุกขึ้นในตอนเช้า Postman to Heaven (2009)
Truthfully, I am a spirit.ที่จะบอกคุณความจริง, ฉันผี Postman to Heaven (2009)
Truthfully, in comparison to experiencing it yourself, it's more comfortable to worry about others.ความจริงแล้ว,ฉันคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นๆมากกว่าตัวเอง Postman to Heaven (2009)
She was, truthfully, very pretty, the girl.บอกตรงๆนะ เธอก็เป็นคนสวยอยู่นะ เด็กผู้หญิงคนนั้น Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truthfulHis report was truthful.
truthfulI don't think he is truthful.
truthfulShe brought up her children to be truthful.
truthfulThe news will be a reflection on his truthfulness.
truthfulTruthfully at that time I didn't have the first idea about such talk; family links, blood relations or whatever.
truthfulTruthfully, if I'd said I didn't have any regrets over my snap decision I'd have been lying.
truthfulYes, truthfully, until it was right in front of me, as it is, I half-doubted it ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
สมจริง[ADV] truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
ตามตรง[ADV] straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ
ความซื่อ[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful   
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere   FR: honnête ; loyal
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness   FR: vérité [f]
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUTHFUL    T R UW1 TH F AH0 L
TRUTHFULLY    T R UW1 TH F AH0 L IY0
TRUTHFULNESS    T R UW1 TH F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truthful    (j) (t r uu1 th f @ l)
truthfully    (a) (t r uu1 th f @ l ii)
truthfulness    (n) (t r uu1 th f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsgemäß; wahr {adj} | wahrheitsgemäßer | am wahrheitsgemäßestentruthful | more truthful | most truthful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truthful \Truth"ful\, a.
   Full of truth; veracious; reliable. -- {Truth"ful*ly}, adv.
   -- {Truth"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truthful
   adj 1: expressing or given to expressing the truth; "a true
       statement"; "gave truthful testimony"; "a truthful
       person" [syn: {truthful}, {true}] [ant: {untruthful}]
   2: conforming to truth; "I wouldn't have told you this if it
     weren't so"; "a truthful statement"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top