ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truthful

T R UW1 TH F AH0 L   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truthful-, *truthful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truthful[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ถูกต้อง, จริงใจ
truthfully[ADV] ตามความจริง
truthfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true ###A. false

English-Thai: Nontri Dictionary
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
You little pervert, be truthful.โจรราคะน้อย, บอกความจริงมา. Return of the Condor Heroes (1983)
Let me warn you, be truthful.ข้าจะเตือนเจ้านะ, พูดความจริงมา. Return of the Condor Heroes (1983)
Always answer truthfully.มักจะตอบตามความเป็นจริง The Russia House (1990)
Three weeks. Can you be ready? Truthfully!สามอาทิตย์ คุณแน่ใจหรือว่าจะเตรียมตัวทัน The Red Violin (1998)
I stand here before you now truthfully unafraid.ผมยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าทุกท่านได้โดยไม่กลัวอะไร The Matrix Reloaded (2003)
As an artist, I want it to come from a truthful place.ให้เป็นศิลปะ อยากให้ออกมาอย่างป็นธรรมชาตจริงๆ The Girl Next Door (2004)
Only by becoming truthful to her desire for love... does she achieve true love.เพียงแค่เธอซื่อสัตย์กับความปรารถนา ในรักของเธอ... ทำให้เธอได้รับความรักที่แท้จริง Everybody Has a Little Secret (2004)
Edmund said they were only pretending. He's usually the more truthful one, is he?เอ็ดมันด์บอกว่าเธอแค่จินตนาการไปเองเท่านั้น \ แล้วปกติเขาพูดความจริงไหม The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Never told me anything about it Truthfully, dad.ไม่บอกผมเกี่ยวกับมันอย่างจริงจีงล่ะพ่อ Almost Love (2006)
After leaving the Palace at five, until now... living my life far away at the border, from the center of the world, truthfully I didn't hate it.หลังจากที่ออกจากวังตั้งแต่ผมอายุ 5 ขวบ จนตอนนี้ ผมก็คงจะใช้ชีวิตที่ห่างไกล ที่ที่ไกลออกไป จากจุดศูนย์กลางของโลก จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดมันนะ Princess Hours (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truthfulHis report was truthful.
truthfulI don't think he is truthful.
truthfulShe brought up her children to be truthful.
truthfulThe news will be a reflection on his truthfulness.
truthfulTruthfully at that time I didn't have the first idea about such talk; family links, blood relations or whatever.
truthfulTruthfully, if I'd said I didn't have any regrets over my snap decision I'd have been lying.
truthfulYes, truthfully, until it was right in front of me, as it is, I half-doubted it ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
สมจริง[ADV] truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
ตามตรง[ADV] straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ
ความซื่อ[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful   
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere   FR: honnête ; loyal
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness   FR: vérité [f]
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUTHFUL    T R UW1 TH F AH0 L
TRUTHFULLY    T R UW1 TH F AH0 L IY0
TRUTHFULNESS    T R UW1 TH F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truthful    (j) trˈuːθfəl (t r uu1 th f @ l)
truthfully    (a) trˈuːθfəliː (t r uu1 th f @ l ii)
truthfulness    (n) trˈuːθfəlnəs (t r uu1 th f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsgemäß; wahr {adj} | wahrheitsgemäßer | am wahrheitsgemäßestentruthful | more truthful | most truthful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truthful \Truth"ful\, a.
   Full of truth; veracious; reliable. -- {Truth"ful*ly}, adv.
   -- {Truth"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truthful
   adj 1: expressing or given to expressing the truth; "a true
       statement"; "gave truthful testimony"; "a truthful
       person" [syn: {truthful}, {true}] [ant: {untruthful}]
   2: conforming to truth; "I wouldn't have told you this if it
     weren't so"; "a truthful statement"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top