ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deserve

D IH0 Z ER1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deserve-, *deserve*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deserve(vt) สมควรได้รับ, See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร, Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve(vi) สมควรได้รับ, See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร, Syn. merit, earn, rate, warrant
deserved(adj) ซึ่งสมควรได้รับ, See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร, Syn. earned, merited
deserve of(phrv) สมควรได้รับจาก
deservedly(adv) อย่างที่สมควรได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deserve(ดีเซิร์ฟว') vt., vi. สมควรจะได้รับ., See also: deserver n. ดูdeserve, Syn. merit, earn, rate
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ, ดีสม, สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deservedly(ดิเซิร์ฟ'วิดลี) adv. สมควรแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
deserve(vt) สมควรได้รับ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม, สมควรแล้ว, สมน้ำหน้า, โดยยุติธรรมแล้ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deserve[ดีเซิร์ฟว] สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You deserve to have your wish come true.คุณสมควรที่จะมีความ ปรารถนาของคุณเป็นจริง Pinocchio (1940)
Why do you come to me? Why do I deserve this generosity?ทำไมคุณมากับผมหรือเปล่า ทำไมฉันสมควรได้รับความเอื้ออาทรนี้ The Godfather (1972)
However baroque, all deserve to be respectedอย่างไรก็ตามศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, deserve to ทั้งหมด ถูกพิจารณา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You deserve it.คุณคู่ควรกับมัน. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I think that deserves a thrashing, don't you?ฉันคิดว่าสมควรได้รับการนวด, คุณไม่? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
D'Arnot. Deserves recognition.ดึอาโนท สมควรได้รับการยอมรับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We deserve this vacation.เราน่าจะมีวันหยุดอย่างนี้มั่งนะ Mannequin (1987)
Nobody deserves it more.คุณสมควรได้รับตำแหน่งนี้ Mannequin (1987)
He doesn't deserve you and you know it.เขาไม่เหมาะกับคุณ Punchline (1988)
Sometimes I think he deserves a medal.เขาน่าจะได้เหรียญด้วยซ้ำ Punchline (1988)
What did I do to deserve this? I'm sick of babysitting this whore.เซ็งบรม Casualties of War (1989)
She's gotta marry a prince, she deserves a prince.เธอต้องแต่งงานกับเจ้าชาย เธอคู่ควรกับเจ้าชาย Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deserveA person who steals deserves punishment.
deserveA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
deserveHe deserves a good reputation.
deserveHe deserves a promotion.
deserveHe deserves our reverence.
deserveHe deserves punishment.
deserveHe deserves the prize.
deserveHe deserves the punishment.
deserveHe deserves to be promoted.
deserveHe is deservedly popular.
deserveHis conduct deserves to be praised.
deserveHis crime deserved the death penalty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลกรรม(n) retribution, See also: deserved fate, Syn. บาปกรรม, เวรกรรม, กรรม, Ant. ผลบุญ, Example: ผลกรรมที่เขาได้รับคือต้องสูญเสียตาทั้งสองข้าง, Thai Definition: การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต
สมศักดิ์ศรี(v) deserve one's dignity, See also: be suitable for one's rank, be worthy of one's dignity, Syn. สมศักดิ์, Example: เขาคิดว่านี่เป็นงานต่ำ ไม่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ดีอย่างเขา, Thai Definition: สมควรแก่เกียรติยศชื่อเสียง
ควรค่า(v) be worthy of, See also: deserve, be worthwhile, be valuable, Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร, Example: นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ, Thai Definition: มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมน้ำสมเนื้อ(v) deserve, See also: merit, be a match for, be equal to, Example: รางวัลที่เขาให้มาก็พอสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยที่ได้ลงทุนไป, Thai Definition: อย่างพอเหมาะพอดีกัน
สมน้ำสมเนื้อ(v) deserve, See also: merit, be a match for, be equal to, Example: รางวัลที่เขาให้มาก็พอสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยที่ได้ลงทุนไป, Thai Definition: อย่างพอเหมาะพอดีกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมตามสนอง[kam tām sanøng] (xp) EN: you get what you deserve ; the wages of sin
กงเกวียนกำเกวียน[kong kwīen kam kwīen] (xp) EN: reap the consequences ; get what one deserves
น่า[nā] (v) EN: worth doing ; merit ; deserve  FR: mériter ; valoir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESERVE D IH0 Z ER1 V
DESERVED D IH0 Z ER1 V D
DESERVES D IH0 Z ER1 V Z
DESERVEDLY D IH0 Z ER1 V AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deserve (v) dˈɪzˈɜːʳv (d i1 z @@1 v)
deserved (v) dˈɪzˈɜːʳvd (d i1 z @@1 v d)
deserves (v) dˈɪzˈɜːʳvz (d i1 z @@1 v z)
deservedly (a) dˈɪzˈɜːʳvɪdliː (d i1 z @@1 v i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应得[yīng dé, ㄧㄥ ㄉㄜˊ, / ] deserve, #22,784 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n, adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp, v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]
過称;過賞[かしょう, kashou] (n, vs) undeserved praise [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
身に余る光栄;身にあまる光栄[みにあまるこうえい, miniamarukouei] (exp) undeserved honor (honour); too great an honour [Add to Longdo]
人は情け[ひとはなさけ, hitohanasake] (exp) (id) One good turn deserves another [Add to Longdo]
善因善果[ぜんいんぜんか, zen'inzenka] (n) good action lead to good rewards; one good turn deserves another [Add to Longdo]
値する(P);価する[あたいする, ataisuru] (vs-s) to be worth; to deserve; to merit; (P) [Add to Longdo]
天誅[てんちゅう, tenchuu] (n) heaven's (well-deserved) punishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deserve \de*serve"\ (d[-e]*z[~e]rv"), v. i.
   To be worthy of recompense; -- usually with ill or with well.
   [1913 Webster]
 
      One man may merit or deserve of another. --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deserve \De*serve"\ (d[-e]*z[~e]rv"), v. t. [imp. & p. p.
   {Deserved}; p. pr. & vb. n. {Deserving}.] [OF. deservir,
   desservir, to merit, L. deservire to serve zealously, be
   devoted to; de- + servire to serve. See {Serve}.]
   1. To earn by service; to be worthy of (something due, either
    good or evil); to merit; to be entitled to; as, the
    laborer deserves his wages; a work of value deserves
    praise.
    [1913 Webster]
 
       God exacteth of thee less than thine iniquity
       deserveth.              --Job xi. 6.
    [1913 Webster]
 
       John Gay deserved to be a favorite.  --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Encouragement is not held out to things that deserve
       reprehension.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To serve; to treat; to benefit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A man that hath
       So well deserved me.         --Massinger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deserve
   v 1: be worthy or deserving; "You deserve a promotion after all
      the hard work you have done" [syn: {deserve}, {merit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top