ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blamable

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blamable-, *blamable*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blamable มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blamable*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blamable(เบลม'มะเบิล) adj. ควรรับผิด,ควรถูกตำหน', Syn. culpable

English-Thai: Nontri Dictionary
blamable(adj) ควรถูกตำหนิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was a despicable thing to do.Ein sehr blamables Verhalten. The Owl and the Pussycat (1970)
I will not have you, in the course of a single evening, besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons.Und ihr werdet seinen Namen nicht an einem einzigen Abend besudeln, indem ihr euch benehmt wie eine blamable Bande von Brüllaffen. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Your poor wife who, because of thrift, must attend church with a shameful excuse for an'at!Deine arme Frau, die, wegen des Geizes die Kirche besuchen muss, mit blamablen Entschuldigungen für den Aufzug! Episode #1.1 (2007)
Right, so get yourself back down with your disgraced badge to Steamboat Willie and have him cough up every name on that boat.Richtig. Also gehen Sie noch mal mit Ihrer blamablen Marke zu Dampfschiff-Willie und lassen Sie ihn jeden Namen von jeder Person rausrücken, die von diesem Boot gekommen ist. The Sunshine State (2008)
Jesus Christ, this is some embarrassing shit.Jesus Christus ist das eine blamable scheiße. The Boondock Saints II: All Saints Day (2009)
It's an embarrassing situation.Es ist eine blamable Situation. Gwaine (2010)
After our awful dance me and Charlie will get into the duct.Nach unserem blamablen Auftritt steigen Charlie und ich in den Schacht. Happy New Year (2014)
I don't know.Ich hätte eine weniger blamable Weise vorgezogen, sie kennenzulernen. Episode Two (2014)
Toproxefin was an embarrassing chapter... for me and for the whole company.Toproxefin war ein blamables Kapitel für mich und die ganze Firma. The Hound of the Cancer Cells (2014)
You were responsible for beating Stemple, but I was the one who told you about Harvey's shameful losses in the first place.Du warst verantwortlich dafür, Stemple besiegt zu haben, aber ich war diejenige, die dir überhaupt erst von Harveys blamablen Niederlagen erzählt hat. Moot Point (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schuldigblamable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blamable \Blam"a*ble\ (bl[=a]m"[.a]*b'l), a. [Cf. F.
   bl[^a]mable.]
   Deserving of censure; faulty; culpable; reprehensible;
   censurable; blameworthy. -- {Blam"a*ble*ness}, n. --
   {Blam"a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blamable
   adj 1: deserving blame or censure as being wrong or evil or
       injurious; "blameworthy if not criminal behavior";
       "censurable misconduct"; "culpable negligence" [syn:
       {blameworthy}, {blamable}, {blameable}, {blameful},
       {censurable}, {culpable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top