Search result for

admirable

(48 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admirable-, *admirable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admirable[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Syn. excellent, splendid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And while your efforts were admirable,และความพยายามของคุณก็น่าชื่นชมมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Admirable.น่าเลื่อมใส Adverse Events (2008)
That's an admirable goal.เป็นเป้าหมายที่ดีมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Dr. Helmsley's passion is admirable.ดร เฮมสลีย์่ สุนทรียภาพคุณมันน่าชื่นชม 2012 (2009)
And admirable.และน่าชื่นชม Crime Doesn't Pay (2009)
- It's admirable. - He's deaf.น่าเลื่อมใสจริงๆ เขาเป็นใบ้ House Divided (2009)
Your lack of sentiment has always been your most admirable quality.เธอเริ่มขาดสติเข้าไปทุกทีแล้วนะ I Smell a Rat (2010)
I could forgive you if you betrayed me with anyone remotely admirable, but you chose the most contemptible man I have ever known.ผมคงยกโทษให้ได้ ถ้าคุณเป็นชู้กับผู้ชายคนอื่นๆ แต่คุณเลือก You Gotta Get a Gimmick (2010)
Your faith... it's admirable.ศรัทธาของนาย... . มันน่าชื่นชมมาก Countdown (2010)
He was a very admirable man. Just...พ่อเป็นผู้ชายที่น่ายกย่องมาก แค่... Episode #1.1 (2010)
I think she's admirable. Are you saying you'll leave her alone?คุณกำลังจะพูดว่าคุณ จะยอมเลิกยุ่งกับเธอใช่ไหม Episode #1.2 (2010)
Your belief in the power of love is admirable, Booth, but an affair between these two is an anthropological anomaly.คุณเชื่อในพลังแห่งรัก ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่หรอกบูธ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ ในทางมานุษยวิทยาแล้วถือว่า เป็นสิ่งที่ผิดไปจากความปกติ The Couple in the Cave (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirableHe made an admirable speech about protecting the environment.
admirableHis conduct was admirable.
admirableThe single-minded way he gets on with his life is admirable.
admirableYou motive was admirable, but your action was not.
admirableYour essay is admirable in regard to style.
admirableYour motive was admirable, but your action was not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
น่าชมเชย[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าชื่นชม[ADJ] praiseworthy, See also: admirable, laudable, commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่ายกย่อง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าเชิดชู, น่าเคารพ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ที่ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าสรรเสริญ[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่ายกย่อง, น่าเชิดชู, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
โบแดง[N] masterpiece, See also: admirable performance, blue-ribbon (e.g. livestock), Example: ผลงานที่เป็นโบแดงที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ คือโครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือ, Thai definition: งานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าชมเชย[adj.] (nāchomchoēi) EN: admirable ; praiseworthy   FR: admirable
น่าสรรเสริญ[adj.] (nāsansoēn) EN: admirable   FR: admirable
น่าศรัทธา[adj.] (nāsatthā) EN: faithful ; pious ; admirable   
อย่างน่าสรรเสริญ[adv.] (yāng nāsansoēn) FR: admirablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRABLE    AE1 D M ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admirable    (j) (a1 d m @ r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
心憎い[こころにくい, kokoronikui] (adj-i) refined; admirable; superb [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人钦佩[lìng rén qīn pèi, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄣ ㄆㄟˋ, / ] admirable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admirable \Ad"mi*ra*ble\, a. [L. admirabilis: cf. F. admirable.]
   1. Fitted to excite wonder; wonderful; marvelous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In man there is nothing admirable but his ignorance
       and weakness.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Having qualities to excite wonder united with approbation;
    deserving the highest praise; most excellent; -- used of
    persons or things. "An admirable machine." "Admirable
    fortitude." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonderful; marvelous; surprising; excellent; delightful;
     praiseworthy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admirable
   adj 1: deserving of the highest esteem or admiration; "an
       estimable young professor"; "trains ran with admirable
       precision"; "his taste was impeccable, his health
       admirable"
   2: inspiring admiration or approval; "among her many admirable
     qualities are generosity and graciousness"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 admirable [admirabl]
   admirable
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top