ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admirable

AE1 D M ER0 AH0 B AH0 L   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admirable-, *admirable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admirable[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Syn. excellent, splendid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
But alas, eleventh-one years is far too short a time to live among such excellent and admirable Hobbits.แต่ทว่า 111 ปีเป็นเวลาที่สั้นมาก เมื่อได้อยู่ท่ามกลาง ผองเพื่อนฮ้อบบิทส์ผู้แสนดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Admirable sentiments.เป็นความรู้สึกที่สูงส่ง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
well, that's very admirable of you, Todd. Your youth definitely makes you an ass... ..set to the company.อันนี้ต้องขอชื่นชมคุณนะท็อด ความหนุ่มแน่นของคุณเป็นผลเสีย... Bringing Down the House (2003)
And he was doing an admirable job.และเค้าก้ทำได้ดีทีเดียว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Admirable work, Ms. Sanders.ถ้าคุณอยากจะดูเทปจากกล้องวงจรปิด ก็บอกฉันได้เลย Chapter Five 'Hiros' (2006)
That's a admirable goal, young lady.นั่นน่าชื่นชมมากเลย คุณผู้หญิง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Admirable though it may be, why are you here when you could be elsewhere?ไม่มีอะไรดีไปกว่าความซื่อสัตย์ ทำไมเจ้าอยู่ที่นี่ เมื่อพวกเขาควรอยู่ที่อื่น? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I think it's admirable that you wanna forgive orson... because i can't.ฉันว่าเธอใจดีมากเลยนะที่ให้อภัยออสัน เพราะว่าฉันทำไม่ได้ Hello, Little Girl (2008)
But that's, um, admirable work,แต่ อืมม เป็นงานทีน่าชื่นชมมาก The Legend (2008)
"while it is admirable that patient stayed off anti-psychotic medication "for the health of her fetus,"มันน่าชื่นชมที่คนไข้สามารถงดการรับประทานยา ควบคุมอาการทางจิต เพื่อสุขภาพของเด็กในครรภ์ The Instincts (2008)
That's an admirable goal.เป็นเป้าหมายที่ดีมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirableHe made an admirable speech about protecting the environment.
admirableHis conduct was admirable.
admirableThe single-minded way he gets on with his life is admirable.
admirableYou motive was admirable, but your action was not.
admirableYour essay is admirable in regard to style.
admirableYour motive was admirable, but your action was not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
น่าชมเชย[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าชื่นชม[ADJ] praiseworthy, See also: admirable, laudable, commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่ายกย่อง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าเชิดชู, น่าเคารพ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ที่ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าสรรเสริญ[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่ายกย่อง, น่าเชิดชู, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
โบแดง[N] masterpiece, See also: admirable performance, blue-ribbon (e.g. livestock), Example: ผลงานที่เป็นโบแดงที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ คือโครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือ, Thai definition: งานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าชมเชย[adj.] (nāchomchoēi) EN: admirable ; praiseworthy   FR: admirable
น่าสรรเสริญ[adj.] (nāsansoēn) EN: admirable   FR: admirable
น่าศรัทธา[adj.] (nāsatthā) EN: faithful ; pious ; admirable   
อย่างน่าสรรเสริญ[adv.] (yāng nāsansoēn) FR: admirablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRABLE AE1 D M ER0 AH0 B AH0 L
ADMIRABLE AE1 D M R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admirable (j) ˈædmərəbl (a1 d m @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人钦佩[lìng rén qīn pèi, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄣ ㄆㄟˋ, / ] admirable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
心憎い[こころにくい, kokoronikui] (adj-i) refined; admirable; superb [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admirable \Ad"mi*ra*ble\, a. [L. admirabilis: cf. F. admirable.]
   1. Fitted to excite wonder; wonderful; marvelous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In man there is nothing admirable but his ignorance
       and weakness.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Having qualities to excite wonder united with approbation;
    deserving the highest praise; most excellent; -- used of
    persons or things. "An admirable machine." "Admirable
    fortitude." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonderful; marvelous; surprising; excellent; delightful;
     praiseworthy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admirable
   adj 1: deserving of the highest esteem or admiration; "an
       estimable young professor"; "trains ran with admirable
       precision"; "his taste was impeccable, his health
       admirable"
   2: inspiring admiration or approval; "among her many admirable
     qualities are generosity and graciousness"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 admirable /admiʀabl/ 
  admirable

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top