ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好怕的

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好怕的-, *好怕的*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will have nothing else to fear.[CN] 就没有什么好怕的事了 Dial M for Murder (1954)
We have nothing to fear. The nation is behind the führer.[CN] 我们没什么好怕的 因为有我们的元首呢 Night Train to Munich (1940)
But there is nothing to fear. It is all clear.[CN] 现在没什么好怕的了 没事了 安全了 The Time Machine (1960)
You come right down to it, what is there to be scared of?[CN] 既然来了 有什么好怕的 Cape Fear (1962)
You had nothing to fear until you hid Lucas' body, isn't that right?[CN] 你本来没什么好怕的 如果你不藏起卢卡斯的尸体 不是吗? Peyton Place (1957)
There is no reason to be frightened... if you are quiet and relaxed.[CN] 不 这没什么好怕的 只要你放平静 轻松点 The Lady Vanishes (1938)
There is nothing to be afraid of.[CN] 没有什么好怕的 The Dark Mirror (1946)
I've nothing to be afraid of. It's a deal.[CN] 我没什么好怕的,成交 Call Northside 777 (1948)
-What's scary about him?[CN] 有什么好怕的 Episode #1.4 (2004)
I've got nothing to fear. Anyway, what can you do? Nothing.[CN] 我没什么好怕的 不然你能怎么办? Port of Shadows (1938)
Why should I be afraid?[CN] 有什么好怕的 Moonrise (1948)
- Of yourself, perhaps, or what happens to a man after he's killed another man.[CN] - Of yourself, perhaps, - 我有什么好怕的? - 也许怕你自己 or what happens to a man after he's killed another man. Strange Cargo (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top